Hlavní obsah

co

Zájmeno

  1. (v otázce na něco) чтоCo je nového?Что но́вого?
  2. (jaký) что
  3. (zastupuje zájmeno středního rodu) чтоJez, co ti dají!Что поста́вят, то и ку́шай!
  4. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) чем - тем
  5. hovor.(který) что, кото́рый
  6. (vůbec něco) что, что-нибу́дь, что-ли́боstůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době как мо́жно скоре́е/ра́ньше, по возмо́жности скоре́е

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. чем - тем

co: co živ buduпока́ (я) жив бу́ду

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

naplat: co naplatничего́ не поде́лаешь, что же де́лать

nést: Co nám neseš?Что ты нам принёс?

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Чем могу́ служи́ть?

proto: Dostal co proto.Ему́ здо́рово доста́лось.

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

bát se: Nemáme se čeho bát.Нам не́чего боя́ться.

blbnout: Co blbneš!Ты что, с ума́ сошёл?

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bolet: Co Vás bolí?Что у Вас боли́т?

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

bránit: Co ti brání?Что тебе́ меша́ет?

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

být: Co je ti?Что с тобо́й?

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

dávat: Co dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?

dělat: Co mám teď dělat?Что мне сейча́с де́лать?

den: den co denежедне́вно

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dívat se: Je na co se dívat.Есть на что посмотре́ть.

divit se: Není se čemu divit.Не́чему удивля́ться., Неудиви́тельно.

dostat: Doma jsme dostali co proto.Нам до́ма здо́рово влете́ло.

hrát: Co dnes hrají?Что сего́дня идёт?

chápat: Nechápu, co po mně chcete.Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.

chlubit se: To se máš čím chlubit!Нашёл чем хва́статься!

idiot: Co to je za idiota!Да что э́то за идио́т!

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

letět: Co teď letí?Что сейча́с мо́дно?

mínit: Co míníš dělat?Что ты наме́рен де́лать?

mít: Co spolu máte?Что у тебя́ с ним?

mlít: Co to meleš?Что ты плетёшь?

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.

moučník: Co bude jako moučník?Что бу́дет на тре́тье?

myslet: Na co myslíš?О чём ты ду́маешь?

myslet si: Co si o tom myslíš?Что ты об э́том ду́маешь?

nahledat se: Co jsem se vás nahledal!Ну и наиска́лся я вас!

napadnout: Co tě to napadlo?Что тебе́ пришло́ в го́лову?

nosit se: Co se teď nosí?Что сейча́с мо́дно?

oběd: Co máte k obědu?Что у вас на обе́д?

on, ona, ono: Co on je zač?Кто он тако́й?

pitomost: Co to je za pitomost?Что за бред?

počít: Nevím. co si počít.Не зна́ю, что (с)де́лать.

podniknout: Co podnikneme?Что бу́дем де́лать?

povědět: Povězte nám, co se přihodilo.Расскажи́те нам о случи́вшемся.

přihodit se: Co se přihodilo?Что случи́лось?

roupy: Neví, co samými roupy dělat. rozmarný,vybíravýОн с жи́ру бе́ситься.

říkat: Tak co tomu říkáš?Что ты на э́то ска́жешь?

s, se: Co je s tebou?Что с тобо́й?

sedět: Co sedíš pořád doma?Что ты до́ма выси́живаешь?

smrdět: Co to smrdí?Что э́то воня́ет?

snídat: Co jsi snídal?Что у тебя́ бы́ло на за́втрак?

stát se: Co se stalo?Что случи́лось?

šuškat: Co si tam šuškáte?О чём вы там секре́тничаете?

udělat: Co mám udělat?Что мне сде́лать?

večeře: Co máte na večeři?Что у вас на у́жин?

vjet: Co to do tebe vjelo?Кака́я му́ха тебя́ укуси́ла?

vzít: Co si mám vzít na sebe?Что мне наде́ть?

žrát: Co tě žere?Что тебя́ му́чит/гло́жет?

: Ať si kdo chce co chce říká.Пусть говоря́т, что хотя́т.

bláznit: Co blázníš?Ты что, с ума́ сошёл?

čumět: Co čumíš?Что ты пя́лишься?

dodat: není co dodatдоба́вить/сказа́ть не́чего

dřív: Čím dříve, tím lépe.Чем ра́ньше, тем лу́чше.

hasit: Nehas, co tě nepálí.Не вме́шивайся в чужи́е дела́.

hrdlo: brát si co hrdlo ráčíбрать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дно

měsíc: Spadl jsi z měsíce, nebo co?Ты что, с Луны́ свали́лся?

možný: Udělám, co bude možné.Я сде́лаю всё, что возмо́жно.

nadrobit: Co sis nadrobil, to si sám sněz.Зава́рил ка́шу, сам её и расхлёбывай.

ne: A co by ne.Почему́ бы и нет.

pít: Jezte, pijte, co hrdlo ráčí.Е́шьте, пе́йте, что вле́зет., Ку́шайте, пе́йте всласть.

proti: Co proti němu máš?Что ты име́ешь про́тив него́?

pryč: Co je pryč, to je pryč.Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.

škádlit: Co se škádlívá, rádo se mívá.Ми́лые браня́тся - то́лько те́шатся.

teď: Co teď?Что тепе́рь?, Что де́лать?

třpytit se: Není všechno zlato, co se třpytí.Не всё то зо́лото, что блести́т.

vejít se: Nařezali mu, co se do něho vešlo.Всы́пали ему́ по пе́рвое число́.

vidět: Přijde co nevidět. brzyОн вот-вот придёт.