Hlavní obsah

co

Zájmeno

  1. (v otázce na něco) чтоCo je nového?Что но́вого?Co potřebujete?Что вам ну́жно?No a co?Ну и что́?Co blázníš?Ты чего́?, Ты с ума́ сошёл?není za co poděkováníне́ за что
  2. (jaký) чтоCo je to za člověka?Что э́то за челове́к?
  3. (zastupuje zájmeno středního rodu) чтоDělám, co mohu.Я де́лаю, что в мои́х си́лах.
  4. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) чем - темČím déle tím lépe.Чем да́льше тем лу́чше.čím dél vícвсё бо́льше
  5. hovor.(který) что, кото́рый
  6. (vůbec něco) что, что-нибу́дь, что-ли́боNení čeho litovat.Не́чего жале́ть.stůj co stůjво что бы то ни ста́ло

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době как мо́жно скоре́е/ра́ньше, по возмо́жности скоре́е

takhle: co takhlevybídnutí как на счёт

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. чем - тем

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

naplat: co naplatничего́ не поде́лаешь, что же де́лать

nejlépe: co nejlépeкак мо́жно лу́чше

nést: Co nám neseš?Что ты нам принёс?

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Чем могу́ служи́ть?

proto: Dostal co proto.Ему́ здо́рово доста́лось.

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

bát se: Nemáme se čeho bát.Нам не́чего боя́ться.

blbnout: Co blbneš!Ты что, с ума́ сошёл?

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bolet: Co Vás bolí?Что у Вас боли́т?

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

bránit: Co ti brání?Что тебе́ меша́ет?

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

být: Co je ti?Что с тобо́й?

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

čumět: Co čumíš?Что ты пя́лишься?

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

dávat: Co dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?

dělat: Co mám teď dělat?Что мне сейча́с де́лать?

dělat: Co (tady) děláš?Что ты здесь де́лаешь?

dělat: Nemám co dělat.Мне не́чего де́лать.

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dívat se: Je na co se dívat.Есть на что посмотре́ть.

divit se: Není se čemu divit.Не́чему удивля́ться., Неудиви́тельно.

dostat: Doma jsme dostali co proto.Нам до́ма здо́рово влете́ло.

hrát: Co dnes hrají?Что сего́дня идёт?

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

chlubit se: To se máš čím chlubit!Нашёл чем хва́статься!

idiot: Co to je za idiota!Да что э́то за идио́т!

jednat se: O co se jedná?В чём де́ло?

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

letět: Co teď letí?Что сейча́с мо́дно?

mínit: Co míníš dělat?Что ты наме́рен де́лать?

mínit: Co tím míníš?Что ты под э́тим подразумева́ешь?

mít: Co spolu máte?Что у тебя́ с ним?

mít: mít co pítиме́ть что вы́пить

mít: Co mám teď dělat?Что мне тепе́рь де́лать?

mlít: Co to meleš?Что ты плетёшь?

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.

moučník: Co bude jako moučník?Что бу́дет на тре́тье?

mysl: Co máš na mysli?Что ты име́ешь в виду́?

myslet: Na co myslíš?О чём ты ду́маешь?

myslet si: Co si o tom myslíš?Что ты об э́том ду́маешь?

myslet si: Co si o sobě myslíš!Что ты о себе́ ду́маешь?

nahledat se: Co jsem se vás nahledal!Ну и наиска́лся я вас!

napadnout: Co tě to napadlo?Что тебе́ пришло́ в го́лову?

nosit se: Co se teď nosí?Что сейча́с мо́дно?

oběd: Co máte k obědu?Что у вас на обе́д?

obnášet: Co to obnáší?Что э́то собо́й представля́ет?

on, ona, ono: Co on je zač?Кто он тако́й?

pitomost: Co to je za pitomost?Что за бред?

plácat: Co to plácáš?Что ты плетёшь?

počít: Nevím, co si počít.Не зна́ю, что (с)де́лать.

podniknout: Co podnikneme?Что бу́дем де́лать?

pohledávat: Tady nemáš co pohledávat!Здесь тебе́ не́чего де́лать!

povědět: Povězte nám, co se přihodilo.Расскажи́те нам о случи́вшемся.

přihodit se: Co se přihodilo?Что случи́лось?

roupy: Neví, co samými roupy dělat. rozmarný, vybíravýОн с жи́ру бе́сится.

říkat: Co tomu říkáš?Что ты на э́то ска́жешь?

řvát: expr. Co řveš?Что ты орёшь?

s, se: Co je s tebou?Что с тобо́й?

sedět: Co sedíš pořád doma?Что ты до́ма выси́живаешь?

smrdět: Co to smrdí?Что э́то воня́ет?

snídaně: Co je k snídani?Что на за́втрак?

snídat: Co jsi snídal?Что у тебя́ бы́ло на за́втрак?

stát: Není o co stát!Не́ о чем жале́ть!

stát se: Co se stalo?Что случи́лось?

šuškat: Co si tam šuškáte?О чём вы там секре́тничаете?

také: Co měl taky dělat?И что ему́ ещё остава́лось де́лать?

trápit: Co tě trápí?Что тебя́ беспоко́ит?

udělat: Co mám udělat?Что мне сде́лать?

večeře: Co máte na večeři?Что у вас на у́жин?

vjet: Co to do tebe vjelo?Кака́я му́ха тебя́ укуси́ла?

vzít: Co si mám vzít na sebe?Что мне наде́ть?

zemřít: Na co zemřel?От чего́ он у́мер?

žrát: Co tě žere?Что тебя́ му́чит/гло́жет?

: Ať si kdo chce co chce říká.Пусть говоря́т, что хотя́т.

bláznit: Co blázníš?Ты что, с ума́ сошёл?