Hlavní obsah

hůř, hůře

Příslovce

  • ху́жеPracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

Vyskytuje se v

horší: horší časyчёрный день

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

mnohem: mnohem lépe/hůřeгора́здо лу́чше/ху́же

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

špatný: špatné zprávyплохи́е но́вости

zlé: mít komu co za zléиме́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за что

zlé: nic ve zlémне в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мысла

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

dělat se: Dělá se jí špatně.Ей стано́вится ду́рно.

horší: v horším případěв ху́дшем слу́чае

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

nasednout: nasednout do špatného vagonuсесть не в тот ваго́н

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

pořídit: Špatně pořídil.Он не доби́лся ничего́.

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

prosím: Prosím? Špatně jsem rozuměl. do telefonuИзвини́те, я не расслы́шал.

skončit: Tohle špatně skončí.Всё э́то пло́хо ко́нчится.

snášet: špatně snášet chladпло́хо переноси́ть хо́лод

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.

špatně: Je mi špatně.Я себя́ пло́хо чу́вствую., Мне нездоро́вится.

špatně: Je mu špatně od žaludku.Его́ тошни́т.

špatně: špatně srozumitelnýтру́дно поня́тный

špatný: za špatného počasíво вре́мя непого́ды/плохо́й пого́ды

špatný: špatný vtipскве́рный анекдо́т

špatný: špatný prospěchнеуспева́емость

špatný: špatná viditelnostплоха́я/ограни́ченная ви́димость

špatný: Budova je ve špatném stavu.Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.

špatný: dostat se do špatné společnostiпопа́сть в дурно́е о́бщество

špatný: mít špatnou pověstпо́льзоваться дурно́й репута́цией

špatný: špatná diagnózaплохо́й диа́гноз

špatný: špatná odpověďнепра́вильный отве́т

špatný: nastoupit do špatného vlakuсесть не в тот по́езд

špatný: jít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

špatný: špatné znameníплохо́й при́знак

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vkus: špatný/jemný/vytříbený vkusдурно́й/то́нкий/изы́сканный вкус

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер

zlý: zlý člověkзлой челове́к

zlý: Je to s ním zlé.С ним де́ло пло́хо.

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

horší: Horší už to být nemůže.Ху́же не́куда.

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

pes: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

stát: Stojí si dobře/špatně.Его́ дела́ иду́т/обстоя́т хорошо́/пло́хо.

špatný: být na špatné adreseобрати́ться не по а́дресу

vrhnout: vrhnout špatné světlo na koho/coбро́сить тень на кого/что

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

zlé: Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.Не мытьём, так ка́таньем.

zlý: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

лес: как в лесу́nic nechápat, špatně se orientovat

осторо́жно: Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!Pozor, (zlý) pes!

поня́ть: пло́хо поня́ть чтоšpatně pochopit co

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

тошнота́: вызыва́ть тошноту́působit zvedání žaludku, zvedat žaludek komu, dělat špatně od žaludku komu

тяжёлый: тяжёлая пи́щаšpatně stravitelné jídlo

у́хо: Он туг на́ уши.Špatně slyší., Je nahluchlý.

худо́й: худы́е времена́špatné časy

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

ви́димость: плоха́я ви́димостьšpatná viditelnost

вниз: смотре́ть све́рху вниз на кого/чтоdívat se svrchu/špatně na koho/co

гора́здо: гора́здо лу́чше/ху́жеmnohem lépe/hůře

де́ло: Дела́ пло́хи.Vypadá to špatně.

зако́нчиться: Э́то пло́хо зако́нчится.To špatně skončí.

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

пло́хо: Мне пло́хо.Je mi špatně.

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

полбеды́: Э́то ещё полбеды́.To ještě není tak zlé.

приме́та: плоха́я приме́таšpatné znamení

то́шно: Мне то́шно от лека́рств.Z léků je mi zle.

ту́го: С де́ньгами ту́го.S penězi je to zlé.

гнев: гнев плохо́й сове́тчикhněv je špatný rádce

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.