Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

  • даль(dívat se) do dáli(смотре́ть) вдальv dáliвдали́z dáliи́здали

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) (по)да́льше, да́лееDále! vstupteВойди́те!, Заходи́те!Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!
  2. (pokračování děje) да́льше, да́лее, бо́льшеCo bude dál?Что бу́дет да́льше?a tak dálи так да́лее, и т.д.Čtěte dál!Продолжа́йте (чита́ть)!Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

Vyskytuje se v

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

daleko: zajít příliš dalekoзайти́ сли́шком далеко́

daleko: široko dalekoкуда́ ни пойдёшь, повсю́ду

daleký: sport. skok dalekýпрыжо́к в длину́

děj: chemický dějхими́ческий проце́сс

dělo: protiletadlové/protitankové děloзени́тное/противота́нковое ору́дие

dělo: vodní děloводомёт, водяна́я пу́шка, лафе́тный ствол

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

přídavek: přídavky na dětiпосо́бие на дете́й

příspěvek: příspěvek na dětiпосо́бие на дете́й

skok: skok daleký/vysoký/o tyčiпрыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́м

široko: široko dalekoповсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшь

široko: široko daleko znám(ý)широко́ изве́стный

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

daleko: Neměla daleko k slzám.Она́ чуть не запла́кала.

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

daleký: daleká budoucnostда́льнее бу́дущее

daleký: daleká cestaда́льний путь

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dít se: Nic se neděje.Всё в поря́дке., Всё норма́льно.

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dotáhnout: dotáhnout to dalekoдалеко́ пойти́

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

harpunový: harpunové děloгарпу́нная пу́шка

hlídat: hlídat dětiнаблюда́ть за детьми́

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

izobarický: izobarický dějизоба́рный проце́сс

jít: Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.

jít: Tak to dál nepůjde.Так э́то да́льше не пойдёт.

nedaleký: v nedaleké budoucnostiв ближа́йшем бу́дущем

neděle: v neděliв воскресе́нье

odvézt: odvézt děti do školkyотвезти́ дете́й в са́дик

postarat se: postarat se o dětiпозабо́титься о де́тях

protiletadlový: protiletadlové děloзени́тное ору́дие

sever: Daleký severКра́йний/Далёкий Се́вер

takto: Takto to dál nejde.Так да́льше не пойдёт.

zanechat: zanechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

dělo: nalitý jak děloпья́ный в ду́пель

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

od, ode: držet si koho daleko od tělaдержа́ться от кого на расстоя́нии

padat: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

příliš: zajít příliš dalekoперейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́ть

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

zacházet: zacházet příliš dalekoзаходи́ть сли́шком далеко́

верста́: за версту́hrozně daleko

зарубе́жье: да́льнее зарубе́жьеdaleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státy

кра́йний: Кра́йний Се́верDaleký sever

лю́лька: автомоби́льная лю́лькаautosedačka (pro nejmenší děti)

пу́шка: зени́тная пу́шкаprotiletadlové dělo

самохо́дный: самохо́дная пу́шкаsamohybné dělo