Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) быть, существова́ть, име́ться
 2. (nacházet se) быть, находи́ться, располага́тьсяbýt v důchoduбыть на пе́нсииNení to daleko.Э́то недалеко́.Jsem tady.Я здесь.Odkud jste?Вы отку́да?
 3. (konat se, nastat) быть, происходи́ть, случа́ться
 4. (v situaci, stavu) быть, находи́тьсяbýt v platnostiиме́ть си́луbýt proбыть заbýt mimo provozне рабо́тать
 5. (patřit) быть, принадлежа́ть
 6. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(o pocitu, dojmu)Je mi teplo.Мне тепло́.Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!Co je ti?Что с тобо́й?
 7. (o věku, stáří) испо́лнитьсяhovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).
 8. (k dispozici) быть, хвата́ть
 9. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(rovnat se)Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.
 10. (vyznačovat se) быть, отлича́ться
 11. (podobat se) быть похо́ж кого/что
 12. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(vlastnost, stav)Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.
 13. (totožnost)Není-liž pravda?Не пра́вда ли?
 14. (základ, příčina ap.) быть, явля́ться, представля́ть
 15. (o prostředí, okolnostech)Venku je zima.На у́лице хо́лодно.
 16. (pro minulý čas) бытьByl jsem tam.Я там был.
 17. (pro trpný rod) быть
 18. (pro budoucí čas) бытьBudu (tě) čekat na rohu.Я бу́ду (тебя́) ждать на углу́.
 19. (pro podmiňovací způsob) бы

Vyskytuje se v

больни́ца: вы́писаться из больни́цыbýt propuštěn z nemocnice

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

быть: быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.

винова́тый: Без вины́ винова́тый.Ač nevinen, byl uznán vinným.

вре́мя: Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?

для: не для чего́není proč, na nic

жева́ть: жева́ть жва́чкуbýt jako obehraná deska

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

кото́рый: Кото́рый час?Kolik je hodin?

кро́шка: ни кро́шки нетnení ani trocha

кто: Кто там?Kdo je (to)?

курс: Он уже́ в ку́рсе.(Už) je v obraze.

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

благода́рный: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

бо́льше: Бо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

вблизи́: Шко́ла вблизи́ от до́ма.Škola je blízko domu.

ве́ять: Ве́ет весно́й.Ve vzduchu je (cítit) jaro.

вздохну́ть: вздохну́ть не́когдаnení čas na odpočinek

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

вот: Вот наш дом.Tady je náš dům.

впереди́: быть впереди́být ve vedení

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́боина: На доро́ге вы́боина на вы́боине.Cesta je samá díra.

вы́быть: вы́быть из числа́ студе́нтовpřestat být studentem

вы́даться: вы́даться в отца́být podobný otci

вы́рвать: Меня́ вы́рвало.Pozvracel jsem se.

вы́ставка: Вы́ставка откры́лась.Výstava byla otevřena.

вы́ход: Нет друго́го вы́хода.Není jiné východisko.

вы́ходец: Я вы́ходец из...Pocházím z..., Jsem původem z...

гадю́ка: Не же́нщина, а гадю́ка.Není to ženská, ale zmije.

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

голова́: Не бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.

гололе́дица: На доро́гах гололе́дица.Na cestách je náledí.

горе́ть: В окне́ гори́т свет.V okně je vidět světlo., Okno svítí.

го́рько: Э́то го́рько.To je smutné.

да: Все здесь? Да.Jsme všichni? Ano.

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дели́ться: Де́сять дели́тся на пять.Deset je dělitelné pěti.

де́ньги: не при деньга́х ктоnemít peníze, být švorc

доба́вить: Доба́вить не́чего.Není co dodat.

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

доводи́ться: Он мне доводи́тся дя́дей.Je mým strýcem.

договори́ться: Ла́дно. Договори́лись.Fajn. Jsme domluveni., Ujednáno.

допуска́ться: Допуска́ется отсро́чка платежа́.Je povolen odklad platby.

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

жа́рко: Сего́дня о́чень жа́рко.Dnes je strašně teplo.

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

жуть: Жуть кака́я!To je hrůza!

за: о́чередь за тобо́йřada je na tobě

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

за́нятый: Он за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

звоно́к: Мне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

зде́шний: Вы зде́шние?Jste místní?

здо́рово: Вот здо́рово!To je paráda!

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

зна́читься: зна́читься в спи́скеbýt uvedený v seznamu

и́ли: И́ли он уйдёт, и́ли я.Buď odejde on, nebo já.

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

истека́ть: Сего́дня истека́ет срок.Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.

исхо́д: Друго́го исхо́да нет.Není jiné východisko.

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

кома́ндовать: кома́ндовать полко́мvelet pluku, být velitelem pluku

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

кра́йне: Э́то кра́йне ва́жно.Je to mimořádně důležité.

крути́ться: крути́ться как бе́лка в колесе́být pořád v jednom kole

куда́: Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

ла́мпочка: Мне до ла́мпочки.Je mi to fuk.

лес: Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.Tato věda je pro něj španělská vesnice.

мы́сленно: Мы́сленно мы с ва́ми.V duchu jsme s vámi.

на: быть на рабо́теbýt v práci

наро́д: В за́ле мно́го наро́ду.V sále je mnoho lidí.

наско́лько: Наско́лько поня́тно...Pokud je známo...

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

не: Э́то не игру́шка.To není hračka.

нева́жно: Нева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.

невозмо́жно: Дозвони́ться невозмо́жно.Není možné se dovolat.

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

отправно́й: отправно́й пунктmísto odeslání, východisko, výchozí bod

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

сбо́рный: сбо́рный пунктshromaždiště, místo srazu

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

вака́нсия: откры́лась вака́нсияuvolnilo se pracovní místo

досту́пный: места́, досту́пные для тури́стовmísta přístupná turistům

освободи́ть: освободи́ть ме́сто комуuvolnit místo komu

пункт: пункт назначе́нияmísto určení

са́мый: В э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.

стоя́чий: стоя́чие места́místa k stání

съёмочный: съёмочная площа́дкаmísto natáčení

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

топта́ться: топта́ться на ме́стеpřešlapovat na místě, váhat, stagnovat

místo: сидя́чее/стоя́чее ме́стоmísto k sezení/stání

narození: да́та/ме́сто рожде́нияdatum/místo narození

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

sezení: число́ мест для сиде́нияpočet míst k sezení

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

volný: вака́нтные (рабо́чие) места́volná (pracovní) místa

dostat se: оказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se na první místo

držet: держа́ть ме́сто для дру́гаdržet místo kamarádovi

kapacita: гости́ница ёмкостью 1000 местhotel s kapacitou 1000 míst

klesnout: опусти́ться на деся́тую пози́циюklesnout na desáté místo

konání: ме́сто проведе́нияmísto konání

lukrativní: хле́бное/тёплое ме́стоlukrativní zaměstnání/místo

mít: У него́ хоро́шая рабо́та.Má dobré místo.

natáčení: съёмочная площа́дкаmísto natáčení

parkovací: парко́вочные места́, машиноместа́parkovací místa

pobyt: местонахожде́ниеmísto pobytu

počet: коли́чество мест для сиде́нияpočet míst k sezení

pochodovat: марширова́ть на ме́стеpochodovat na místě

poslat: разосла́тьposlat na různá místa pozvánky, odborníky ap.

poslední: то́лько на после́днем ме́стеaž na posledním místě

přistihnout: заста́ть воро́в на ме́сте преступле́нияpřistihnout zloděje na místě činu

přístupný: (тру́дно)досту́пные места́(těžko) přístupná místa

srdce: У него́ есть се́рдце.Má srdce na pravém místě.

stání: стоя́чие места́místa k stání

ujet: уе́хать с ме́ста ава́рии/ДТПujet z místa nehody

uvolnit: уступи́ть (своё) ме́сто комуuvolnit místo komu

vyměnit: поменя́ться места́миvyměnit si místa

zranitelný: уязви́мое ме́стоzranitelné místo

kde: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

propadnout se: Провали́ться мне (на э́том ме́сте), е́сли я лгу.Ať se (na místě) propadnu, jestli lžu.