Hlavní obsah

за

Předložka

 1. za kým/čím koho/coуе́хать за́ городodjet za město, odjet do přírodyИди́те за мно́й.Pojďte za mnou.
 2. za koho/co kým/čím, k komu/čemu, u koho/čehoсиде́ть за столо́мsedět u stolu
 3. za koho/co, do čeho, na koho/co
 4. za koho
 5. kvůli čemu, za co, v čem
 6. za koho/co za ruku, za zábradlí ap.взять за́ рукуvzít za ruku
 7. přesažení hranicepřes, více než coза де́сять киломе́тров отсю́даdeset kilometrů odtud
 8. časové nebo prostorové rozmezído čeho
 9. v průběhu, během čeho, za coза после́днее вре́мяv poslední době
 10. za koho/co, místo koho/čeho, jako kdo/co
 11. ve jménu čeho, za, pro co
 12. po čem, za čím
 13. s cílem získat, dostat, dosáhnoutpro koho/co, za kým/čím
 14. na kom/čemО́чередь за тобо́й.Řada je na tobě.

Vyskytuje se v

буго́р: za kopečkama, v ciziněза бугро́м

бык: jít přímo k věci, vzít to za správný konecвзять быка́ за рога́

вдого́н: v patách komuвдого́н за кем

ве́дьма: hon na čarodějniceохо́та за ве́дьмами

во́сьмеро: za osmза во́сьмерых

вслед: v patách komu, hned po kom, vzápětí za kýmвслед за кем/чем

вы́чет: kromě, s výjimkou koho/čeho, až na koho/coза вы́четом кого/чего

га́лстук: napít se alkoholuзаложи́ть за га́лстук

грани́ца: v zahraničí, v ciziněза грани́цей

далёкий: hodně po/přesдалеко́ за

далеко́: hodně po/přesдалеко́ за

дво́е: za dvaза двои́х

де́ло: Do práce!За де́ло!

де́сятеро: za desetза де́сятерых

заде́ть: tnout do živého kohoзаде́ть за живо́е

заложи́ть: přihnout si, vypít si, napít seзаложи́ть за воротни́к

заткну́ть: strčit koho do kapsyзаткну́ть за по́яс кого

из-за: protožeиз-за того́ что

исключе́ние: kromě, mimo, s výjimkou koho/čeho, až na koho/coза исключе́нием кого/чего

кадр: skrytý, utajený, přen. mimo záběrза ка́дром

награ́да: jako odměna/uznání za coв награ́ду за что

неиме́ние: z nedostatku čehoза неиме́нием кого/чего

нос: vodit za nos, podvádět, šidit kohoводи́ть за́ нос

отпла́та: odměnou za, na oplátku, odplatou zaв отпла́ту за

па́лочка: pracovat zadarmo, pracovat za pěkné slovoза па́лочки рабо́тать

плечо́: (mít) za sebouза плеча́ми у кого

пого́ня: v honbě za čímв пого́не за

преде́л: za hranicemi, mimo hranice čehoза преде́лами чего

пя́теро: za pět, jako pětза пятеры́х

ра́мка: nad rámec, mimo rámecза ра́мки

рог: vzít věc za správný konecвзять быка́ за рога́

свет: za nic na světěни за что на све́те

се́меро: za sedm (lidí), sedminásobně pracovat, jíst ap.за семеры́х

спина́: za sebou (mít) coза спино́й у кого

счёт: za peníze, na účet koho/čeho družstva, pojišťovny ap.за счёт кого/чего

так: jen tak, zadarmo, za pusuза так

тро́е: za tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.за трои́х

тяну́ть: mučit, trápit, týrat kohoза ду́шу тяну́ть кого

ум: vzít rozum do hrstiза ум взя́ться

фаса́д: za (hezkou) fasádou, pod povrchem, pod pozlátkemза фаса́дом чего

хвата́ть: chytat/brát za srdce, dojímat kohoхвата́ть за се́рдце кого

че́тверо: za čtyři, čtyřnásobně pracovat, jíst ap.за четверы́х

что: ani za nicни за что́

ши́ворот: popadnout za límec/pod krkem kohoвзять/схвати́ть за ши́ворот кого

борт: Muž přes palubu!Челове́к за бо́ртом!

бра́ться: dostávat rozumбра́ться за ум

верста́: hrozně dalekoза версту́

взве́сить: zvážit všechna pro a protiвзве́сить все за и про́тив

влечь: přinášet s sebou, mít za následekвлечь за собо́й

внима́ние: Děkuji za pozornost.Благодарю́ за внима́ние.

води́ть: tahat koho za nosводи́ть за нос кого

вы́пить: připít si na zdraví/přátelstvíвы́пить за здоро́вье/дру́жбу

жить: přiživovat se na kom jako parazit ap.жить за счёт кого

кровь: krev za krevкровь за кровь

кули́са: tajně, zákulisněза кули́сами

мо́ре: v zámoříза мо́рем

недорого́й: za dobrou cenuза недорогу́ю це́ну

новорождённый: péče o novorozenceухо́д за новорождёнными

пла́та: jízdnéпла́та за прое́зд

по́лночь: po půlnociза́ полночь

прое́зд: jízdnéпла́та за прое́зд

пропа́сть: zcela zbytečněни за гро́ш пропа́л

профнеприго́дность: propustit z důvodu profesní nezpůsobilostiуво́лить за профнеприго́дность

рубе́ж: v zahraničíза рубежо́м

рука́: vést za ruku, ochraňovat kohoвести́ за́ руку

у́гол: udělat co pokradmuиз-за угла́ сде́лать что

беспоко́йство: Promiňte, že vás vyrušuji.Прости́те за беспоко́йство.

благодари́ть: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

боле́ть: fandit svému družstvuболе́ть за свою́ кома́нду

борьба́: doskok, doskakování (míče) борьба́ за отско́к

брать: To chytá za srdce. Э́то берёт за се́рдце.

бред: Co je to za nesmysl?Что за бред?

вздор: Co to je za nesmysl?Что за вздор?

взя́ться: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

вспыли́ть: rozčílit se kvůli hloupostemвспыли́ть из-за пустяко́в

выдава́ть: vydávat se za kohoвыдава́ть себя́ за кого

вы́йти: vdát se za lékařeвы́йти за врача́

вы́лететь: Prezident odletěl do zahraničí.Президе́нт вы́летел за грани́цу.

голосова́ть: hlasovat pro kandidáta, volit kandidátaголосова́ть за кандида́та

го́рло: přen. dát nůž na krk komu, chytit pod krkem koho, požadovat co od kohoсхвати́ть за го́рло

го́род: žít na předměstíжить за́ городом

гриб: chodit na houbyходи́ть за гриба́ми

держа́ться: lpět na funkciдержа́ться за до́лжность

за: odjet za město, odjet do přírodyуе́хать за́ город

бесце́нок: za babku koupit, prodat ap.за бесце́нок

cizina: v ciziněза грани́цей, hovor. за бугро́м

co: není za co poděkováníне́ за что

důkaz: osvobodit pro nedostatek důkazůоправда́ть за недоста́точностью ули́к

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

hlas: hlas pro/protiго́лос за/про́тив

hubička: za hubičku skoro zadarmoза бесце́нок

chytit: chytit koho pod krkem vyžadovatсхвати́ть за го́рло кого

krůček: krůček po krůčkuшаг за ша́гом

kus: cena za kusцена́ за шту́ку

mimo: zůstat mimo (hru)оста́ться за бо́ртом

náhoda: nešťastnou náhodouиз-за несча́стного стече́ния обстоя́тельств

následek: mít za následekповле́чь за собо́й после́дствие

nedostatek: z nedostatku příležitostíза неиме́нием возмо́жности

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

o: obavy o životопасе́ния за жизнь

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Извини́те за беспоко́йство.

oplátka: půjčka za oplátkuуслу́га за услу́гу

pakatel: za pakatelза гроши́

péče: péče o novorozenceухо́д за новорождёнными

počasí: pro nepřízeň počasíиз-за непого́ды

pokuta: pořádková pokutaштраф за наруше́ние поря́дка

posadit se: posadit se k práciсесть за рабо́ту

posezení: sníst co na posezeníсъесть что за оди́н присе́ст

pro: pro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́

průběh: v průběhu rokuза год, в тече́ние го́да

přes, přese: Muž přes palubu!Челове́к за бо́ртом!

přežití: boj o přežitíборьба́ за выжива́ние

přijít: přijít k rozumuвзя́ться за ум, образуми́ться

roh: odbočit za rohповерну́ть за́ угол

tahat: tahat koho za nosводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому

třetinový: za třetinovou cenuза треть цены́

účet: volat na účet volanéhoзвони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нта

účetní: účetní uzávěrka za první pololetíбухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́дие

výjimka: s výjimkou koho/čehoза исключе́нием кого/чего

za: ani za nicни за что́

zač: Není zač. po poděkováníНе́ за что.

zanic: zanic na světěни за что́ на све́те

absence: absence pro nemocотсу́тствие из-за боле́зни

aktivační: aktivační poplatekпла́та за подключе́ние

basa: sedět v baseсиде́ть за решёткой

bát se: Bojí se o dítě.Она́ беспоко́ится за ребёнка.

běhat: přen. běhat za děvčatyуха́живать за де́вушками

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bojovat: bojovat o titul mistra světaборо́ться за зва́ние чемпио́на ми́ра

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

být: být proбыть за

čin: odpovídat za své činyотвеча́ть за свои́ посту́пки

číše: pozvednout číši na zdravíподня́ть бока́л за здоро́вье

dálniční: dálniční poplatkyсбо́ры за по́льзование автомагистра́лями

dát se: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

dbát: dbát o sebeуха́живать/следи́ть за собо́й

děkovat: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

dělat: dělat z koho blbceде́лать из кого дурака́, принима́ть кого за дурака́

den: den před odjezdemза день до отъе́зда

dění: sledovat děníследи́ть за собы́тиями

do: jet do cizinyе́хать за грани́цу

doběhnout: doběhnout pro lékyсбе́гать за лека́рством

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

draze: To tě přijde draho!Э́то тебе́ до́рого обойдётся!, Ты до́рого за э́то запла́тишь!

fandit: Komu fandíš?За кого́ боле́ешь?