Hlavní obsah

за

Předložka

 1. za kým/čím koho/coуе́хать за́ городodjet za město, odjet do přírodyИди́те за мно́й.Pojďte za mnou.
 2. za koho/co kým/čím, k komu/čemu, u koho/čehoсиде́ть за столо́мsedět u stolu
 3. za koho/co, do čeho, na koho/co
 4. za koho
 5. kvůli čemu, za co, v čem
 6. za koho/co za ruku, za zábradlí ap.взять за́ рукуvzít za ruku
 7. přesažení hranicepřes, více než coза де́сять киломе́тров отсю́даdeset kilometrů odtud
 8. časové nebo prostorové rozmezído čeho
 9. v průběhu, během čeho, za coза после́днее вре́мяv poslední době
 10. za koho/co, místo koho/čeho, jako kdo/co
 11. ve jménu čeho, za, pro co
 12. po čem, za čím
 13. s cílem získat, dostat, dosáhnoutpro koho/co, za kým/čím
 14. na kom/čemО́чередь за тобо́й.Řada je na tobě.

Vyskytuje se v

бесце́нок: за бесце́нокza babku koupit, prodat ap.

буго́р: за бугро́мza kopečkama, v cizině

буго́р: из-за бугра́ze zahraničí

бык: взять быка́ за рога́jít přímo k věci, vzít to za správný konec

вдого́н: вдого́н за кемv patách komu

ве́дьма: охо́та за ве́дьмамиhon na čarodějnice

во́сьмеро: за во́сьмерыхza osm

вслед: вслед за кем/чемv patách komu, hned po kom, vzápětí za kým

вы́чет: за вы́четом кого/чегоkromě, s výjimkou koho/čeho, až na koho/co

га́лстук: заложи́ть за га́лстукnapít se alkoholu

грани́ца: за грани́цейv zahraničí, v cizině

грани́ца: за грани́цуdo zahraničí, do ciziny

грани́ца: из-за грани́цыze zahraničí, z ciziny

далёкий: далеко́ заhodně po/přes

далеко́: далеко́ заhodně po/přes

дво́е: за двои́хza dva

де́ло: За де́ло!Do práce!

де́сятеро: за де́сятерыхza deset

заде́ть: заде́ть за живо́еtnout do živého koho

заложи́ть: заложи́ть за воротни́кpřihnout si, vypít si, napít se

заткну́ть: заткну́ть за по́яс когоstrčit koho do kapsy

из-за: из-за того́ чтоprotože

исключе́ние: за исключе́нием кого/чегоkromě, mimo, s výjimkou koho/čeho, až na koho/co

кадр: за ка́дромskrytý, utajený, přen. mimo záběr

награ́да: в награ́ду за чтоjako odměna/uznání za co

неиме́ние: за неиме́нием кого/чегоz nedostatku čeho

нос: води́ть за́ носvodit za nos, podvádět, šidit koho

отпла́та: в отпла́ту заodměnou za, na oplátku, odplatou za

па́лочка: за па́лочки рабо́татьpracovat zadarmo, pracovat za pěkné slovo

плечо́: за плеча́ми у кого(mít) za sebou

пого́ня: в пого́не заv honbě za čím

преде́л: за преде́лами чегоza hranicemi, mimo hranice čeho

пя́теро: за пятеры́хza pět, jako pět

ра́мка: за ра́мкиnad rámec, mimo rámec

рог: взять быка́ за рога́vzít věc za správný konec

свет: ни за что на све́теza nic na světě

се́меро: за семеры́хza sedm (lidí), sedminásobně pracovat, jíst ap.

спина́: за спино́й у когоza sebou (mít) co

счёт: за счёт кого/чегоza peníze, na účet koho/čeho družstva, pojišťovny ap.

счёт: за счёт кого/чегоna úkor koho/čeho

так: за такjen tak, zadarmo, za pusu

тро́е: за трои́хza tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

тяну́ть: за ду́шу тяну́ть когоmučit, trápit, týrat koho

ум: за ум взя́тьсяvzít rozum do hrsti

фаса́д: за фаса́дом чегоza (hezkou) fasádou, pod povrchem, pod pozlátkem

хвата́ть: хвата́ть за се́рдце когоchytat/brát za srdce, dojímat koho

че́тверо: за четверы́хza čtyři, čtyřnásobně pracovat, jíst ap.

что: ни за что́ani za nic

что: ни за что́ ни про что́pro nic za nic

ши́ворот: взять/схвати́ть за ши́ворот когоpopadnout za límec/pod krkem koho

борт: Челове́к за бо́ртом!Muž přes palubu!

борт: оста́ться за бо́ртомzůstat mimo (hru)

борт: вы́кинуть/вы́бросить за борт кого/чтоhodit koho/co přes palubu, zbavit se koho/čeho

бра́ться: бра́ться за умdostávat rozum

верста́: за версту́hrozně daleko

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.

води́ть: води́ть за нос когоtahat koho za nos

вы́пить: вы́пить за здоро́вье/дру́жбуpřipít si na zdraví/přátelství

жить: жить за счёт когоpřiživovat se na kom jako parazit ap.

кровь: кровь за кровьkrev za krev

кули́са: за кули́самиtajně, zákulisně

мо́ре: за мо́ремv zámoří

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

новорождённый: ухо́д за новорождённымиpéče o novorozence

пла́та: пла́та за прое́здjízdné

по́лночь: за́ полночьpo půlnoci

прое́зд: пла́та за прое́здjízdné

пропа́сть: ни за гро́ш пропа́лzcela zbytečně

профнеприго́дность: уво́лить за профнеприго́дностьpropustit z důvodu profesní nezpůsobilosti

рубе́ж: за рубежо́мv zahraničí

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

у́гол: из-за угла́ сде́лать чтоudělat co pokradmu

беспоко́йство: Прости́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás vyrušuji.

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

боле́ть: боле́ть за свою́ кома́ндуfandit svému družstvu

борьба́: борьба́ за отско́кdoskok, doskakování (míče)

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

бред: Что за бред?Co je to za nesmysl?

вздор: Что за вздор?Co to je za nesmysl?

взя́ться: взя́ться за рабо́туdát se do práce

вспыли́ть: вспыли́ть из-за пустяко́вrozčílit se kvůli hloupostem

выдава́ть: выдава́ть себя́ за когоvydávat se za koho

вы́йти: вы́йти за врача́vdát se za lékaře

вы́лететь: Президе́нт вы́летел за грани́цу.Prezident odletěl do zahraničí.

голосова́ть: голосова́ть за кандида́таhlasovat pro kandidáta, volit kandidáta

го́рло: схвати́ть за го́рлоpřen. dát nůž na krk komu, chytit pod krkem koho, požadovat co od koho

го́род: жить за́ городомžít na předměstí