Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) за чем, сза́ди кого/чегоchodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)
 2. přen.(vyjádření podpory) за кого
 3. (kdy) в(о) что, по чему, при ком/чём, во вре́мя чегоza válkyво вре́мя войны́za Karla IVпри Ка́рле IVza bílého dneсреди́ бе́ла дняza našich časůв на́ше вре́мя
 4. (frekvence, opakování) в чтоdvakrát za denдва ра́за в деньjednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́
 5. (po jaké době) че́рез что, спустя́ чегоPřijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.
 6. (posloupnost) за кем/чем
 7. (odměna, odplata ap.) за чтоani za nicни за что́za všechny prachyтако́го поиска́ть (на́до)pro nic za nicбеспричи́нно
 8. (vzadu, dozadu) за, на кого/что
 9. (ve vývoji ap.) от кого/чего, за кемzaostávat ve vývoji za kýmотстава́ть в разви́тии от кого
 10. (uchopit ap.) за кого/чтоtahat za nos koho klamatводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому
 11. (okolnost, podmínka) в чём, при чём, до чего
 12. (účel, prospěch) за кем/чем, с це́лью чего, по чему
 13. (ve výčtu) воza prvéво-пе́рвых

Vyskytuje se v

ani: ani za mákни ка́пельки

čas: jednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мени

čtvrtý: za čtvrtéв-четвёртых

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

chodit: chodit za školuпрогу́ливать уро́ки

chůze: za chůzeна ходу́

chytat: chytat za slovoлови́ть на сло́ве

: pro mě za měмне всё равно́

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

jméno: jméno za svobodnaдеви́чья фами́лия

klást: klást za vinuвменя́ть в вину́

kus: cena za kusцена́ за шту́ку

málo: Děkuji. Za málo.Спаси́бо. Не сто́ит.

následek: mít za následekповле́чь за собо́й после́дствие

něco: něco za něcoничто́ не даётся да́ром

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

okolnost: za všech okolnostíпри любы́х обстоя́тельствах

okupace: za okupaceво вре́мя оккупа́ции

onen, ona, ono: za oněch časůв те времена́, в ту по́ру

oplátka: půjčka za oplátkuуслу́га за услу́гу

pakatel: za pakatelза гроши́

píď: píď za pídíшаг за ша́гом

podívání (se): stát za podíváníзаслу́живать внима́ния

pro: pro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́, без причи́ны

příjmení: příjmení za svobodnaде́вичья фами́лия

roh: odbočit za rohповерну́ть за́ угол

starý: za starých časůв дре́вние времена́

svítání: za svítáníс рассве́том, на рассве́те, на заре́, с зарёй

škola: přen. chodit za školouпрогу́ливать уро́ки, дина́мить

tahat: tahat koho za nosводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому

tažení: tažení za teplaгоря́чее волоче́ние

třetí: za třetí při výčtuв-тре́тьих

účel: za (tím) účelemс (э́той) це́лью, в це́лях

účetní: účetní uzávěrka za první pololetíбухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́дие

ucho: dát za uchoдать в у́хо

za: chodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)

zlé: mít komu co za zléиме́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за что

žádný: za žádnou cenuни за что (на све́те)

asistence: za asistence policieв прису́тствии поли́ции

běhat: přen. běhat za děvčatyуха́живать за де́вушками

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

brát si: brát si koho za ženuжени́ться на ком

čin: odpovídat za své činyотвеча́ть за свои́ посту́пки

čtvrt: za čtvrt hodinyче́рез пятна́дцать мину́т

daný: za dané situaceв да́нной обстано́вке

děkovat: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

den: za 14 dnůче́рез две неде́ли

dík: Díky za pochopení.Спаси́бо за понима́ние.

doprovod: za klavírního doprovoduпод аккомпанеме́нт роя́ля

družička: jít za družičku na svatbuбыть подру́жкой

hloupost: utrácet peníze za hloupostiтра́тить де́ньги на пустяки́

hloupý: mít koho za hloupéhoсчита́ть кого дурако́м

hodina: za hodinu přijít ap.че́рез час

hodnota: za tržní hodnotuпо ры́ночной сто́имости

hranice: za hranicemiза рубежо́м

hřích: kát se za hříchyпока́яться в греха́х

hudba: za doprovodu hudbyпод му́зыку

chvíle: Přijdu za chvíli.Верну́сь че́рез мину́ту.

idiot: Co to je za idiota!Да что э́то за идио́т!

jednání: zodpovídat za své jednáníотвеча́ть за свои́ посту́пки

kolik: Kolik za to chceš?Ско́лько про́сишь?

koupit: koupit co za hotové/na splátkyкупи́ть за нали́чные/в рассро́чку что

krákat: krákat za vlasyтаска́ть за во́лосы

měsíc: dvakrát za měsícдва ра́за в ме́сяц

moct: Kdo za to může?Кто винова́т?

nachodit: Za den nachodí třicet kilometrů.За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.

neuznat: Neuznal za vhodné, aby se omluvil.Не счёл ну́жным извини́ться.

odcházet: odcházet za pracíуходи́ть на за́работки

odliv: za odlivuво вре́мя отли́ва

odpuštění: prosit za odpuštěníпроси́ть проще́ния

okamžik: za okamžikче́рез мину́тку

optání: Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.

otáčka: otáčky za minutuоборо́ты/число́ оборо́тов в мину́ту

panování: za panování carevny Kateřiny II.в ца́рствование императри́цы Екатери́ны II

pár: za pár dníче́рез па́ру дней

pás: za pasemза по́ясом

pitomost: Co to je za pitomost?Что за бред?

platit: draze platit za své chybyдо́рого распла́чиваться за свои́ оши́бки

lub: mít za lubemzamýšlet замышля́ть, заду́мывать