Hlavní obsah

jednání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (skutky) де́йствие, дея́ние, посту́покnezákonné jednáníпротивозако́нные де́йствияzodpovídat za své jednáníотвеча́ть за свои́ посту́пки
  2. (chování, způsoby) обраще́ние, поведе́ние, мане́ра
  3. (zacházení) обраще́ние, обхожде́ниеhrubé jednáníгру́бое обраще́ние
  4. (projednávání) перегово́ры, обсужде́ниеjednání na nejvyšší úrovniперегово́ры на вы́сшем у́ровнеvést jednáníвести́ перегово́рыmírová jednáníперегово́ры о ми́ре, ми́рные перегово́рыobchodní jednáníделовы́е перегово́рыjednání vládyзаседа́ние прави́тельстваpředmět jednáníпредме́т обсужде́ния
  5. (soudní) разбира́тельство, слу́шание, рассмотре́ниеJednání bylo odročeno.Слу́шание отло́жено.
  6. (dějství) де́йствие, актjednání první, výstup třetíде́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тьеtragédie o pěti jednáníchтраге́дия в пяти́ де́йствиях

Vyskytuje se v

jednat se: jedná se o koho/coречь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чего

úroveň: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровне

zastoupení: jednat v zastoupení kohoде́йствовать как представи́тель кого

bod: hlavní bod jednáníосновно́й пункт перегово́ров

férově: férově jednatпоступа́ть че́стно

instrukce: jednat v rozporu s instrukcemiде́йствовать вразре́з с инстру́кцией

jednat: jednat čestněде́йствовать че́стно

jednat: Je na čase jednat.Пора́ де́йствовать.

jednat: jednat pod nátlakemде́йствовать под давле́нием

jednat: Jak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?

jednat se: O co se jedná?В чём де́ло?

jméno: jednat jménem koho/čehoде́йствовать и́менем кого/чего

popudit: Jeho jednání mě silně popudilo.Его́ посту́пок возмути́л меня́ до кра́йности.

pořad: na pořadu jednáníна пове́стке дня

postoupit: Jednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.

průběh: v průběhu dvou týdnů/jednáníв тече́ние двух неде́ль/перегово́ров

předpis: jednat podle předpisůде́йствовать согла́сно предписа́ниям

sebeobrana: jednat v sebeobraněде́йствовать в поря́дке самооборо́ны

sporný: sporný bod jednáníспо́рный пункт на перегово́рах

ustrnout: Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.Перегово́ры засты́ли на мёртвой то́чке.

vstupní: vstupní jednáníпредвари́тельные перегово́ры

zákulisní: zákulisní jednáníзакули́сные перегово́ры

rámec: jednat v rámci zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

rovný: jednat jako rovný s rovnýmотноси́ться на ра́вных

rukavička: jednat v rukavičkách s kýmминда́льничать, делика́тничать с кем

zavřený: Jednání probíhá za zavřenými dveřmi.Де́ло слу́шается при закры́тых дверя́х.

верх: перегово́ры в верха́хjednání na nejvyšší úrovni

пове́стка: пове́стка дняprogram jednání

слу́шание: Слу́шание отло́жено.Jednání bylo odročeno.

вразре́з: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s předpisy

гума́нный: гума́нное поведе́ниеhumánní jednání

делово́й: деловы́е перегово́рыobchodní jednání

идти́: идти́ про́тив во́ли роди́телейjednat proti vůli rodičů

отврати́тельный: отврати́тельный посту́покnechutné jednání

прекрати́ть: прекрати́ть перегово́рыukončit jednání

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

ра́унд: очередно́й ра́унд перегово́ровdalší kolo jednání

речь: Речь идёт о(б)...Jde o..., Jedná se o...

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

секре́тный: проводи́ть секре́тные перегово́рыvést tajná jednání

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí