Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

pudový: pudové chováníинстинкти́вное поведе́ние

despekt: chovat se ke komu s despektemотноси́ться к кому с презре́нием

drzý: drzé chováníде́рзкое/на́глое поведе́ние

chovat: chovat slepiceдержа́ть кур

chovat se: chovat se přirozeněне церемо́ниться

nemožně: Chová se nemožně.Ведёт себя́ несно́сно.

neodpovědný: neodpovědné chováníбезотве́тственное поведе́ние

nestoudný: nestoudné chováníбессты́дное поведе́ние

nevhodný: nevhodné chováníнеуме́стное поведе́ние

odsuzovat: odsuzovat čí chováníпорица́ть чьё поведе́ние

pochopit: pochopit čí chováníосмы́слить чьё поведе́ние

popuzující: popuzující chováníвозмути́тельное поведе́ние

překročit: překročit meze slušného chováníперейти́ грани́цы прили́чия

slepice: chovat slepiceразводи́ть кур

slušný: pravidla slušného chováníпра́вила прили́чного поведе́ния

výstředně: chovat se výstředněвести́ себя́ эксцентри́чно

výstřední: výstřední chováníэксцентри́чное поведе́ние

vzorně: chovat se vzorněвести́ себя́ приме́рно

zbabělý: zbabělé chováníтрусли́вое поведе́ние

zdvořilý: zdvořilé chováníве́жливое поведе́ние

porcelán: chovat se jako slon v porcelánuвести́ себя́ как слон в посу́дной ла́вке

vata: chovat koho jako ve vatěсдува́ть пыли́нки с кого, носи́ть на рука́х кого, воспи́тывать кого как тепли́чное расте́ние

интеллиге́нтный: kultivované chováníинтеллиге́нтное поведе́ние

но́рма: pravidla chováníно́рмы поведе́ния

тряхну́ть: chovat se jako za starých časů/zamladaтряхну́ть старино́й/мо́лодостью

ве́жливо: chovat se zdvořile ke komuобраща́ться ве́жливо с кем

вести́: chovat se slušněвести́ себя́ прия́тно

как: Chovejte se jako doma.Бу́дьте, как до́ма.

ку́рица: chovat slepiceдержа́ть кур

неподоба́ющий: nepřípustné chováníнеподоба́ющее поведе́ние

озорно́й: rozpustilé chováníозорно́е поведе́ние

разну́зданный: nevázané chováníразну́зданное поведе́ние

скро́мный: skromné chováníскро́мное поведе́ние

убо́й: krmit/chovat na porážku prase ap.на убо́й корми́ть

мужчи́на: Chovej se jako chlap!Будь мужчи́ной!

плечо́: mít hlavu na správném místě, chovat se rozumněго́лову на плеча́х име́ть

челове́к: Chovej se slušně!, Ovládej se!Будь челове́ком!

chování: pravidla slušného chováníпра́вила прили́чия