Hlavní obsah

nevhodný

Vyskytuje se v

neuznat: Не счёл ну́жным извини́ться.Neuznal za vhodné, aby se omluvil.

promeškat: пропусти́ть удо́бный моме́нтpromeškat vhodnou chvíli

připravit: подгото́вить подходя́щие усло́вияpřipravit vhodné podmínky

vhodný: удо́бный слу́чайvhodná příležitost

vyčkat: вы́ждать удо́бный слу́чайvyčkat na vhodnou příležitost

uznat: счесть поле́зным чтоuznat za vhodné co

моме́нт: упусти́ть ну́жный моме́нтpropást vhodný okamžik

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?

nevhodný: неуме́стный вопро́сnevhodná otázka