Hlavní obsah

челове́к

Podstatné jméno, rod mužský-а; лю́ди, -е́й/человек

  1. člověk, bytostчелове́к разу́мныйčlověk rozumnýМолодо́й челове́к!Mladý muži/pane!, Mladíku! oslovení
  2. sluha, lokaj v carském Rusku

Vyskytuje se v

двойно́й: člověk dvou tváří, falešný člověkчелове́к с двойны́м дном

ли́шний: zbytečný člověkли́шний челове́к

лю́ди: postarat se o koho, zaopatřit, vychovat kohoвы́вести в лю́ди кого

чуда́к: (ty) blázne stará, idiote, člověčeчуда́к-челове́к

борт: Muž přes palubu!Челове́к за борто́м!

интеллиге́нтный: vzdělaný člověkинтеллиге́нтный челове́к

льсти́вый: pochlebníkльсти́вый челове́к

молодо́й: mladík v osloveníмолодо́й челове́к

неприкоснове́нность: nedotknutelnost lidských právнеприкоснове́нность прав челове́ка

отча́янный: Má pro strach uděláno.Он челове́к отча́янный.

пожило́й: seniořiпожилы́е лю́ди

пра́во: lidská právaправа́ челове́ка

самобы́тный: svérázný člověk, hovor. samorostсамобы́тный челове́к

у́лица: neznámý, kolemjdoucí, bezdomovecчелове́к с у́лицы

челове́к: člověk rozumnýчелове́к разу́мный

вид: zevnějšek člověkaвне́шний вид челове́ка

высо́кий: vysoký člověkчелове́к высо́кого ро́ста

глу́пый: hlupák, hloupý člověkглу́пый челове́к

голова́: chytrý člověkчелове́к с голово́й

знако́мый: známí lidéзнако́мые лю́ди

значи́тельный: Je to důležitý člověk.Он челове́к значи́тельный.

обита́ть: Pravěcí lidé sídlili v jeskyních.Первобы́тные лю́ди обита́ли в пеще́рах.

свой: Jsi můj/náš člověk.Ты свой челове́к.

сомни́тельный: člověk s pochybnou minulostíчелове́к с сомни́тельным про́шлым

состоя́ние: majetný člověkчелове́к с состоя́нием

три: tři lidéтри челове́ка

хара́ктер: charakterní člověkчелове́к с хара́ктером

число́: velký počet osobбольшо́е число́ люде́й

кузне́ц: Člověk je svého štěstí strůjce.Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.

мимо́за: To je ale netýkavka!Не челове́к, а мимо́за!

покро́й: člověk ze staré školyчелове́к стари́нного покро́я

сортирова́ть: klasifikovat lidiсортирова́ть люде́й

хлеб: Nejen chlebem živ jest člověk.Не хле́бом еди́ным жив челове́к.

bezvýznamný: bezvýznamný člověkничто́жный челове́к, ноль

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

dřív: dřív narozeníлю́ди ста́ршего поколе́ния

lidský: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

místo: člověk na svém místěчелове́к на своём ме́сте

pán: Mladý pane!Молодо́й челове́к!

postižený: tělesně postiženýинвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциями

pracující: pracující člověkрабо́чий челове́к

právo: lidská právaправа́ челове́ка

přelétavý: přelétavý ptáčekвертопра́х, ве́треник, ве́треный челове́к

přes, přese: Muž přes palubu!Челове́к за бо́ртом!

sněžný: sněžný mužсне́жный челове́к

umělec: umělciлю́ди иску́сства

váha: tělesná váhaвес челове́ка

veřejnost: hádky na veřejnostiссо́ры на лю́дях

vzpřímený: biol. člověk vzpřímenýчелове́к прямоходя́щий

zastánce: zastánce lidských právзащи́тник прав челове́ка

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

cizí: cizí člověkнезнако́мец, чужо́й челове́к

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

činorodý: činorodý člověkакти́вный челове́к

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dodržování: dodržování lidských právсоблюде́ние прав челове́ка

domov: lidé bez domovaбездо́мные лю́ди

drobný: člověk drobné postavyчелове́к небольшо́го ро́ста

handicapovaný: handicapovaní lidéлю́ди с ограни́ченными возмо́жностями

hromada: hromada lidíку́ча люде́й

jehož, jejíž, jejichž: To je člověk, jehož mínění si vážím.Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.

kostra: kostra člověkaскеле́т челове́ка

lidé: Nejsou lidi.Люде́й не хвата́ет.

majetný: majetný člověkчелове́к со сре́дствами

manipulovat: sklon manipulovat lidmiскло́нность манипули́ровать людьми́

moc: Bylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

muž: Mladý muži!Молодо́й челове́к!

nedůvěra: nedůvěra k lidemнедове́рие к лю́дям

obhájce: obhájce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obránce: obránce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obyčejný: obyčejný člověkпросто́й челове́к

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

porušování: porušování lidských právнаруше́ние прав челове́ка

přehnaně: přehnaně pečlivý člověkщепети́льный челове́к

připadat: na člověka/na osobu připadá ...на ду́шу (челове́ка) прихо́дится ...

sedět: Ti lidé mi nesedí.Э́ти лю́ди мне не подхо́дят.

schopný: Ten člověk je schopný všeho.Тот челове́к спосо́бен на всё.

urozený: urozený člověkдворяни́н, благоро́дный челове́к

vážný: vážný člověkсерьёзный челове́к

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

všeobecný: polit. Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

vyznání: člověk bez vyznáníчелове́к без ве́ры

zajištěný: dobře finančně zajištěný člověkчелове́к с доста́тком

zamlklý: zamlklý člověkмолчали́вый челове́к

zámožný: zámožný člověkсостоя́тельный челове́к

zdravý: zdravý člověkздоро́вый челове́к, hovor. здоровя́к

zlomený: zlomený člověkуби́тый/удручённый челове́к

zlý: zlý člověkзлой челове́к

beznadějný: beznadějný případбезнадёжный слу́чай, ги́блое де́ло, o člověku ко́нченный челове́к

kost: dobrák od kostiдо́брая душа́, душа́-челове́к

бог: Člověk míní, pánbůh mění.Челове́к предполага́ет, а Бог располага́ет.