Hlavní obsah

свой

Zájmenoсвоя́, своё, свои́

  1. по-сво́ему po svém, podle svého udělat ap.

Vyskytuje se v

вре́мя: всему́ своё вре́мяvšechno má svůj čas

горб: на своём горбу́ испыта́тьpoznat na vlastní kůži

извине́ние: принести́ свои́ извине́нияpoprosit o odpuštění, nabídnout omluvu, omluvit se

монасты́рь: в чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дятjiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobit

оста́ться: оста́ться при своём мне́нииdržet se svého názoru, stát si za svým

отчёт: дать отчёт в свои́х посту́пкахvysvětlit své chování

ребя́та: свои́ ребя́таnaši(nci)

род: в своём ро́деsvým způsobem

сам: сам не свой кто(být) celý nesvůj

самова́р: в Ту́лу со свои́м самова́ром е́хатьnosit dříví do lesa

свой: по-сво́емуpo svém, podle svého udělat ap.

таре́лка: не в свое́й таре́лке ктоnebýt ve své kůži kdo, necítit se dobře

ум: не в своём уме́zbláznit se, pominout se, zešílet

хозя́ин: хозя́ин своего́ сло́ваčlověk držící slovo

ша́йка: своя́ ша́йка-ле́йкаjedna banda

ше́я: на свою́ ше́юvzít si na krk, starat se koho

возлюби́ть: Возлюби́ бли́жнего своего́.Miluj bližního svého.

настоя́ть: настоя́ть на своёмstát si na svém

обрати́ть: обрати́ть свои́ чу́вства на кого/чтоupnout své city ke komu/čemu na koho/co

о́чередь: в свою́ о́чередьco se mě týče, pokud jde o mě

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

пожи́тки: собра́ть свои́ пожи́ткиsebrat si svých pět švestek/své saky paky

сло́во: взять свои́ слова́ обра́тноvzít svá slova zpět

боле́ть: боле́ть за свою́ кома́ндуfandit svému družstvu

взгляд: вы́сказать свои́ взгля́дыvyjádřit své názory

восхище́ние: вы́разить своё восхище́ниеvyjádřit své nadšení

враща́ться: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

всю́ду: Всю́ду суёт свой нос.Do všeho strká nos.

вы́сказать: вы́сказать свою́ мысльvyslovit svou myšlenku

де́ло: хорошо́ знать своё де́ло(dobře) ovládat svou profesi

за́мысел: осуществи́ть свой за́мыселzrealizovat svůj plán

знать: знать своё де́лоrozumět své práci, ovládat svou práci

интере́с: защища́ть свои́ интере́сыhájit své zájmy

исто́рия: писа́ть исто́рию свое́й жи́зниpsát memoáry

концентри́ровать: концентри́ровать своё внима́ние на чёмsoustředit se na co

наста́ивать: наста́ивать на своёмtrvat na svém, prosazovat svou

несогла́сие: вы́разить своё несогла́сиеvyjádřit svůj nesouhlas

организова́ть: организова́ть свой рабо́чий деньzorganizovat si svůj pracovní den

отстоя́ть: отстоя́ть свои́ права́uhájit svá práva

подве́ргнуть: подве́ргнуть свою́ жизнь опа́сностиohrozit svůj život

риск: на свой страх и рискna vlastní nebezpečí

своё: Я своё уже́ сказа́л.Své už jsem řekl.

созна́ться: созна́ться в свое́й оши́бкеpřiznat svou chybu

стихи́я: быть в свое́й сти́хииbýt ve svém živlu

твёрдо: твёрдо настоя́ть на своёмneoblomně trvat na svém (názoru)

то́чка: У ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.Každý má svůj názor.

шку́ра: спаса́ть свою́ шку́руzachraňovat si (svou) kůži

шуме́ть: шуме́ть о свои́х успе́хахvytrubovat všude své úspěchy

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

внести́: внести́ свою́ ле́птуpřispět svou troškou do mlýna

вся́кий: Вся́кому своё!Každému co zasluhuje!, Každému co mu patří!

глаз: свои́ми глаза́миna vlastní oči

дурь: У вся́кого своя́ дурь в голове́.Každý má svoje vrtochy.

звезда́: ве́рить в свою́ звезду́věřit ve svou (šťastnou) hvězdu

змея́: отогре́ть зме́ю на свое́й груди́hřát si hada na prsou

изве́дать: мно́гое изве́дал на своём ве́куmá už mnoho za sebou

ка́рта: раскры́ть свои́ ка́ртыpřen. ukázat karty, vyjít s barvou ven

колоко́льня: со свое́й колоко́льни смотре́тьnevidět dál, než na špičku svého nosu

кре́сло: лиши́ться своего́ кре́слаpřijít o svou židli

кузне́ц: Челове́к кузне́ц своего́ сча́стья.Člověk je svého štěstí strůjce.

кули́к: Всяк кули́к своё боло́то хва́лит.Každá liška chválí svůj ocas.

мышь: Под ка́ждой кры́шей свои́ мы́ши.Všude má své známé.

назва́ть: назва́ть ве́щи свои́ми имена́миnazvat věci pravými jmény

о́вощи: Вся́кому о́вощу свой сезо́н.Všechno má (svůj) čas.

па́лец: знать кого/что как свои́ пять па́льцевznát koho/co jako své boty

плечо́: вы́нести на свои́х плеча́х чтоunést na svých bedrech co

поле́зть: поле́зть не в своё де́лоzačít se plést do cizích věcí

пять: знать как свои́ пять па́льцевznát jako své boty

распахну́ть: распахну́ть свою́ ду́шу перед кемodhalit své nitro, otevřít se komu

руба́шка: Своя́ руба́шка бли́же к те́лу.Bližší košile než(li) kabát.

руча́ться: Руча́юсь свое́й голово́й за него́.Ručím za něho vlastní hlavou.

са́ни: Не в свои́ са́ни не сади́сь.Nestrkej nos, kam nemáš., Nechoď s pány na led.

сверчо́к: Всяк сверчо́к знай свой шесто́к.Ševče, drž se svého kopyta., Každý si hleď svého.

скорлупа́: уйти́ в свою́ скорлупу́stáhnout se do své ulity, zavřít se do svého světa

со́лнце: найти́ своё ме́сто под со́лнцемnajít své místo pod sluncem

тропа́: идти́ свое́й тропо́йjít vlastní cestou v životě ap.

cit: скрыва́ть свои́ чу́вства от когоtajit své city před kým

čas: в своё вре́мяsvého času

dosáhnout: взять своё, доби́ться своего́dosáhnout svého

hledisko: рассма́тривать что со свое́й то́чки зре́нияposuzovat co z osobního hlediska

místo: челове́к на своём ме́стеčlověk na svém místě

na: наста́ивать на своёмtrvat na svém

přítomnost: почти́ть свои́м прису́тствием кого/чтоpoctít svojí přítomností koho/co

režie: на сво́й счётve vlastní režii

se, si: спря́таться в свою́ скорлупу́uzavřít se do své ulity

svůj, svá, své, svoje: настоя́ть на своёмtrvat na svém

vlastní: на свой страх и рискna vlastní nebezpečí

záštita: взять под своё покрови́тельство кого/чтоpřevzít záštitu nad kým/čím

změnit: измени́ть своё мне́ние, переубеди́тьсяzměnit názor

zpytovat: иссле́довать (свою́) со́вестьzpytovat svědomí

alibi: доказа́ть своё а́либиdokázat své alibi

cizí: лезть не в своё де́лоplést se do cizích věcí

čin: отвеча́ть за свои́ посту́пкиodpovídat za své činy

взять: взять в свои́ ру́киvzít do svých rukou co záležitost ap.

dbát: забо́титься о своём здоро́вьеdbát o své zdraví

dělat: де́лать/выполня́ть свою́ рабо́туdělat svou práci

doplnit: Он попо́лнил свои́ зна́ния.Doplnil si vědomosti.

držet se: приде́рживаться свои́х при́нциповdržet se svých zásad

forma: подде́рживать свою́ фо́рмуudržovat si formu

hájit: защища́ть свои́ интере́сыhájit své zájmy

iniciativa: захвати́ть инициати́ву (в свои́ ру́ки)převzít iniciativu

jednání: отвеча́ть за свои́ посту́пкиzodpovídat za své jednání

jmenovat: назна́чить своего́ прее́мникаjmenovat svého nástupce

kandidatura: снять свою́ кандидату́руstáhnout svou kandidaturu

kazit: по́ртить свою́ репута́циюkazit si reputaci

míchat se: лезть не в своё де́лоmíchat se do cizích věcí

milovat: люби́ть свою́ Ро́динуmilovat svou vlast

naparovat se: Кичи́лся свои́ми успе́хами.Naparoval se svými úspěchy.

nastudovat: разучи́ть свою́ рольnastudovat svou roli

nebezpečí: на свой страх и рискna vlastní nebezpečí

nedodržet: отступи́ться от своего́ сло́ваnedodržet slovo

nesvůj: Он не в свое́й таре́лке.Je celý nesvůj. není mu dobře

neuznat: не созна́ть свою́ вину́neuznat svou vinu

ničit: по́ртить/гро́бить (своё) здоро́вьеničit (si) zdraví

odpovědnost: призна́ть свою́ отве́тственность, заяви́ть о свое́й отве́тственности за чтоpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.

otáčet se: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

ovládat: хорошо́ знать своё де́лоovládat svou profesi

pamatovat (si): По́мните о своём здоро́вье.Pamatujte na své zdraví.

pelech: вы́браться из своего́ ло́говищаvylézt ze svého pelechu

platit: до́рого распла́чиваться за свои́ оши́бкиdraze platit za své chyby

plnit: соотве́тствовать своему́ назначе́ниюplnit svůj účel

po: по-сво́емуpo svém

počínání: объясни́ть свой посту́пок/своё поведе́ниеvysvětlit své počínání

podělit se: подели́ться с кем свои́м о́пытомpodělit se s kým o zkušenost

podstata: в свое́й су́щности, по нату́реve své podstatě

popíchnout: пришпо́рить свою́ ло́шадьpopíchnout svého koně

popírat: отрица́ть свою́ вину́popírat svou vinu

popohnat: протолкну́ть своё де́лоpopohnat svou záležitost

poradit se: посове́товаться со свои́м адвока́томporadit se svým právníkem

potřebovat: Всему́ своё вре́мя.Všechno potřebuje svůj čas.

povědět: пересказа́ть, рассказа́ть свои́ми слова́миpovědět svými slovy

prohloubit: углуби́ть свои́ зна́нияprohloubit své znalosti

prosadit: настоя́ть на своёмprosadit svou (vůli)