Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na povrchu) на чём
 2. (na určitém místě) на чём, в чёмzůstat na živuоста́ться в живы́х
 3. (na povrch ap.) на что
 4. (k cíli) на что, в что, за чемjet na horyе́хать в го́ры
 5. (směrem k) к чему, на что
 6. (o dosahu) в досяга́емости кого/чего
 7. (jak daleko ap.) на что
 8. (jakým způsobem) на что, от чего
 9. (s použitím něčeho) на чёмhrát na kytaruигра́ть на гита́ре
 10. (při umocnění) в что
 11. (výsledek děje) на что, до чегоpromoknout na kůžiпромо́кнуть до ни́точки/косте́й
 12. až na (vyjádření výjimky) кро́ме чего, за исключе́нием чего
 13. (určení okamžiku) на чём, в чёмna jařeвесно́й
 14. (doba trvání) на чтоpráce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю
 15. (vyjádření předmětu činnosti) о ком/чём, на чём кого/чтоtrvat na svémнаста́ивать на своёмvěřit na slovoве́рить на сло́во
 16. (směřování za účelem) на что, за кого/что чемdát na srozuměnouдать поня́ть комуna příkladк приме́ру, наприме́р
 17. (nacházet se, chystat se ap.) в чёмbýt na dovolenéбыть в о́тпуске

Vyskytuje se v

бе́лый: černé na bílémчёрным по бе́лому

больни́чный: být na nemocenskéбыть на больни́чном

борт: na palubě, na lodi, v letadleна борту́

брань: na bojišti, na bitevním poliна по́ле бра́ни

бытово́й: výdaje na domácnostбытовы́е расхо́ды

ввиду́: mít na mysliиме́ть ввиду́

верх: jednání na nejvyšší úrovniперегово́ры в верха́х

вес: přibrat (na váze) приба́вить в ве́се

влюби́ться: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

вспы́шка: erupce na Slunciвспы́шка на Со́лнце

вступи́ть: nastoupit na trůn, začít panovatвступи́ть на престо́л

вы́йти: objevit se, dostat se na veřejnostвыйти́ в свет

вы́пить: připít si na zdraví/přátelstvíвы́пить за здоро́вье/дру́жбу

вы́стрел: na dostřelна вы́стрел

горнолы́жный: sjezd na lyžíchгорнолы́жный спорт

гражда́нский: partnerské soužití, (život) na psí knížkuгражда́нский брак

дели́ть: půlit, dělit na dvě polovinyдели́ть на́двое/попола́м

для: není proč, na nicне для чего́

долг: žít na dluhжить в долг

жму́рки: hrát na slepou bábuигра́ть в жму́рки

забы́ть: Nesmíš na to ani (po)myslet.Забу́дь и ду́мать об э́том.

зака́з: na zakázku, na objednávku, na míruпод зака́з/на зака́з

зака́т: na sklonku životaна зака́те жи́зни

за́лпом: vypít na ex/narázвы́пить за́лпом

земно́й: ráj na zemi земно́й рай

избу́шка: chaloupka na kuřích nožkáchизбу́шка на ку́рьих но́жках

исто́чник: odkaz na zdroj informaceссы́лка на исто́чники

ка́нуть: odejít na věčnostка́нуть в ве́чность

бага́жник: nosič na kola na autoбага́жник для велосипе́дов

баланси́ровать: balancovat na hranici konfliktuбаланси́ровать на гра́ни конфли́кта

бегу́н: běžec na krátké tratěбегу́н на коро́ткие диста́нции

бить: střílet na branku бить по воро́там

близору́кий: brýle na dálkuочки́ для близору́ких

бок: převalovat se z boku na bokворо́чаться с бо́ку на́ бок

бокс: střešní box (na auto)автомоби́льный бокс

босо́й: na bosoна бо́су но́гу

бритьё: holicí, na holeníдля бритья́

бро́ситься: dát se na útěkбро́ситься бежа́ть

брудерша́фт: připít si na tykáníвы́пить (на) брудерша́фт с кем

буди́льник: nastavit budík na šest hodinзавести́ буди́льник на шесть часо́в

в: studovat na univerzitěучи́ться в университе́те

век: na přelomu stoletíна рубеже́ веко́в

верхо́м: jet na koniе́хать верхо́м (на ло́шади)

взгляд: na první pohledс пе́рвого взгля́да

вздохну́ть: není čas na odpočinekвздохну́ть не́когда

вид: na pohledна вид

во́здух: vyjít na vzduchвы́йти на во́здух

во́лос: vlasy na ježka, ježek o účesuво́лосы бо́бриком

вообще́: Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.

воро́та: střílet na bránuбить по воро́там

вре́мя: na věčné časyна все времена́

всплыть: vytanout na mysli, vybavit seвсплыть в па́мяти

встре́ча: Na viděnou!До встре́чи!

вступле́ние: nástup na trůnвступле́ние на престо́л

вы́бросить: vyrazit koho na dlažbuвы́бросить кого на у́лицу

вы́езд: venku, na soupeřově hřištiна вы́езде

вы́кинуть: vyhodit koho na ulici, vyhnatвы́кинуть на у́лицу кого

выключа́ть: Topení se na noc vypíná.Отопле́ние но́чью выключа́ют.

вы́ступить: promluvit na zasedáníвы́ступить на заседа́нии

вытрезви́тель: dostat se na záchytkuпопа́сть в вытрезви́тель

газ: vařit na plynu na plynovém vařičiгото́вить на га́зе/га́зу

газо́н: Vstup na trávník zakázánПо газо́нам ходи́ть воспреща́ется

гармо́шка: hrát na harmonikuигра́ть на гармо́шке

гастро́ли: jet na turnéвыезжа́ть на гастро́ли

гель: gel na vlasyгель для воло́с

гололе́дица: Na cestách je náledí.На доро́гах гололе́дица.

го́рло: přen. dát nůž na krk komu, chytit pod krkem koho, požadovat co od kohoсхвати́ть за го́рло

го́род: žít na předměstíжить за́ городом

гость: jít na návštěvuидти́ в го́сти

гриб: chodit na houbyходи́ть за гриба́ми

губно́й: rtěnka, pomáda na rtyгубна́я пома́да

дальнозо́ркий: brýle na blízkoочки́ для дальнозо́рких

дверь: klepat/bušit na dveřeстуча́ть/долби́ть в дверь

дви́гаться: vydávat se na cestuдви́гаться в путь

дво́е: na dva dnyна дво́е су́ток

держа́ться: lpět na funkciдержа́ться за до́лжность

до: promoknout na kůžiпромо́кнуть до косте́й

догоня́лки: hrát na honěnouигра́ть в догоня́лки

доро́га: zeptat se na cestuспроси́ть доро́гу

дуэ́ль: vyzvat na soubojвы́звать на дуэ́ль

е́здить: jezdit na návštěvu, navštěvovatе́здить в го́сти

е́хать: jet na koleе́хать на велосипе́де

ждать: Nenechal na sebe dlouho čekat.Не заста́вил себя́ до́лго ждать.

же́ртва: oběti na životechчелове́ческие же́ртвы

жить: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

за: řada je na toběо́чередь за тобо́й

за́втра: odložit věci na zítřekотложи́ть дела́ на за́втра

задержа́ться: pobýt na návštěvěзадержа́ться в гостя́х

tropit: прока́зничатьtropit nezbednosti