Hlavní obsah

доро́га

Podstatné jméno, rod ženský

  1. cesta, silnice, vozovkaмагистра́льная доро́гаmagistrálaвторостепе́нная доро́гаvedlejší silniceпросёлочная доро́гаpolní cesta
  2. cesta, dráha, trasaспроси́ть доро́гуzeptat se na cestuНам по доро́ге.Máme to po cestě.желе́зная доро́гаželeznice
  3. cesta, putování, zájezdпо доро́геcestou, během cesty
  4. přen.cesta, směřování, směr

Vyskytuje se v

желе́зный: železnice, železniční traťжеле́зная доро́га

ска́терть: spánembohem, jdi si, nikdo tě nedržíска́тертью доро́га кому

удово́льствие: drahý špásдорого́е удово́льствие

храм: cesta k vířeдоро́га к хра́му

забы́ть: přestat kam chodit, zapomenout cestu kamзабы́ть доро́гу куда

недорого́й: za dobrou cenuза недорогу́ю це́ну

объездно́й: obchvatобъездна́я доро́га/тра́сса/автостра́да

прое́зжий: vozovka, jízdní dráhaпрое́зжая часть (доро́ги)

вы́боина: Cesta je samá díra.На доро́ге вы́боина на вы́боине.

гололе́дица: Na cestách je náledí.На доро́гах гололе́дица.

закуси́ть: sníst něco před cestouзакуси́ть пе́ред доро́гой

заме́тить: zapamatovat si cestuзаме́тить доро́гу

кана́тный: lanovkaкана́тная доро́га

купи́ть: koupit co draho/levněдо́рого/дёшево купи́ть что

назе́мный: pozemní železniceназе́мная желе́зная доро́га

не́сколько: o něco dražšíне́сколько доро́же

описа́ть: vysvětlit cestuописа́ть доро́гу

разветвле́ние: rozcestíразветвле́ние доро́ги

сади́ть: pádit po cestěсади́ть по доро́ге

сверну́ть: odbočit z cestyсверну́ть с доро́ги

тре́звость: dechová zkouška (na alkohol)контро́ль тре́звости на доро́гах

уступи́ть: uvolnit cestuуступи́ть доро́гу

туда́: Dobře mu tak!Туда́ и ему́ доро́га!

dráha: úzkokolejná dráhaузкоколе́йная доро́га

lanovka: sedačková lanovkaкана́тно-кре́сельная доро́га

okružní: okružní komunikace obchvat(доро́жное) кольцо́, кольцева́я доро́га

pruh: dopr. silniční pruhполоса́ доро́ги

silnice: hlavní/vedlejší silniceгла́вная/второстепе́нная доро́га

smyk: dopr. nebezpečí smykuско́льзкая доро́га

tah: silniční tahмагистра́льная доро́га

trať: železniční traťжеле́зная доро́га, железнодоро́жная ли́ния, железнодоро́жный путь

ulička: slepá uličkaтупи́к, доро́га в никуда́

vedlejší: dopr. vedlejší silniceвторостепе́нная доро́га

známka: dopr. dálniční známkaнало́говый тало́н, винье́тка, ма́рка для прое́зда по скоростны́м доро́гам

zpáteční: zpáteční cestaобра́тный рейс, обра́тная доро́га

asfaltový: asfaltová cestaасфа́льтовая доро́га

cesta: zeptat se na cestuспроси́ть доро́гу

dospat: dospat se po cestěотоспа́ться по́сле доро́ги

hřebenový: hřebenová cestaдоро́га по го́рному хребту́

chystat se: chystat se na cestuсобира́ться в доро́гу

kluzký: Pozor kluzká vozovka!Осторо́жно - ско́льзкая доро́га!

komunikace: hlavní/vedlejší komunikaceгла́вная/второстепе́нная доро́га

kruhový: kruhová dráhaкольцева́я доро́га

lanový: lanová dráhaкана́тная доро́га

levný: levný bytнедорога́я кварти́ра

milý: Moji milí!Мои́ дороги́е!, Ми́ленькие!

obchvat: dopravní obchvatтра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́га

platit: draze platit za své chybyдо́рого распла́чиваться за свои́ оши́бки

podzemní: podzemní dráhaподзе́мная желе́зная доро́га, метрополите́н

polní: polní cestaполева́я доро́га

prašný: prašná cestaпы́льная доро́га

probíjet (si): probíjet (si) cestuпрокла́дывать (себе́) доро́гу

proklestit: přen. proklestit si cestuпроложи́ть доро́гу

přecházet: přecházet (přes) cestuпересека́ть доро́гу

přerušení: přerušení dopravy na silniciограниче́ние движе́ния на доро́ге

доро́га: magistrálaмагистра́льная доро́га

přidat se: přidat se cestouприсоедини́ться по доро́ге

přichystat se: přichystat se na cestuподгото́виться к доро́ге, собра́ться в доро́гу

příprava: přípravy na cestuсбо́ры в доро́гу

rozbitý: rozbité silniceразби́тые доро́ги

rozšířit: rozšířit cestuрасши́рить доро́гу

správa: správa silnicуправле́ние автомоби́льных доро́г

stavit se: stavit se cestouзае́хать/зайти́ по доро́ге

špás: Je to dost drahý špás.Э́то дово́льно дорога́я шту́ка.

uhnout: uhnout z cestyдать доро́гу кому

ukázat: ukázat cestuпоказа́ть доро́гу

úsek: silniční úsekуча́сток доро́ги

ustoupit: přen. ustoupit z cesty uvolnit místoдать до́рогу, уступи́ть кому

uvolnit: uvolnit cestu komuдать/освободи́ть доро́гу кому

vést: Vede tato cesta do ...?Э́та доро́га ведёт в ...?

vozovka: Pozor, kluzká vozovka!Осторо́жно, ско́льзкая доро́га!

výtah: lyžařský sedačkový výtahкана́тно-кре́сельная доро́га

zeptat se: Zeptej se (někoho) na cestu.Спроси́ доро́гу (у кого́-нибу́дь).

zledovatělý: zledovatělá cestaобледене́лая доро́га

železnice: pracovat na železniciслужи́ть на желе́зной доро́ге

kolej: v zajetých kolejíchпо проторённой доро́ге

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

odkud: cesta, odkud není návratuдоро́га, отку́да не возвраща́ются