Hlavní obsah

доро́га

Podstatné jméno, rod ženský

  1. cesta, silnice, vozovkaмагистра́льная доро́гаmagistrálaвторостепе́нная доро́гаvedlejší silniceпросёлочная доро́гаpolní cesta
  2. cesta, dráha, trasaспроси́ть доро́гуzeptat se na cestuНам по доро́ге.Máme to po cestě.желе́зная доро́гаželeznice
  3. cesta, putování, zájezdпо доро́геcestou, během cesty
  4. přen.cesta, směřování, směr

Vyskytuje se v

желе́зный: желе́зная доро́гаželeznice, železniční trať

ска́терть: ска́тертью доро́га комуspánembohem, jdi si, nikdo tě nedrží

храм: доро́га к хра́муcesta k víře

забы́ть: забы́ть доро́гу кудаpřestat kam chodit, zapomenout cestu kam

объездно́й: объездна́я доро́га/тра́сса/автостра́даobchvat

прое́зжий: прое́зжая часть (доро́ги)vozovka, jízdní dráha

вы́боина: На доро́ге вы́боина на вы́боине.Cesta je samá díra.

гололе́дица: На доро́гах гололе́дица.Na cestách je náledí.

закуси́ть: закуси́ть пе́ред доро́гойsníst něco před cestou

кана́тный: кана́тная доро́гаlanovka

кольцево́й: кольцева́я доро́гаměstský okruh

назе́мный: назе́мная желе́зная доро́гаpozemní železnice

описа́ть: описа́ть доро́гуvysvětlit cestu

разветвле́ние: разветвле́ние доро́гиrozcestí

сади́ть: сади́ть по доро́геpádit po cestě

сверну́ть: сверну́ть с доро́гиodbočit z cesty

тре́звость: контро́ль тре́звости на доро́гахdechová zkouška (na alkohol)

уступи́ть: уступи́ть доро́гуuvolnit cestu

туда́: Туда́ и ему́ доро́га!Dobře mu tak!

dráha: úzkokolejná dráhaузкоколе́йная доро́га

dráha: lanová dráhaкана́тная доро́га, фуникулёр

lanovka: sedačková lanovkaкана́тно-кре́сельная доро́га

okružní: okružní komunikace obchvat(доро́жное) кольцо́, кольцева́я доро́га

pruh: dopr. silniční pruhполоса́ доро́ги

silnice: hlavní/vedlejší silniceгла́вная/второстепе́нная доро́га

smyk: dopr. nebezpečí smykuско́льзкая доро́га

tah: silniční tahмагистра́льная доро́га

tah: hlavní tahгла́вная доро́га, магистра́ль

trať: železniční traťжеле́зная доро́га, железнодоро́жная ли́ния, железнодоро́жный путь

trať: úzkorozchodná/širokorozchodná traťузкоколе́йная/ширококоле́йная доро́га

ulička: slepá uličkaтупи́к, доро́га в никуда́

vedlejší: dopr. vedlejší silniceвторостепе́нная доро́га

známka: dopr. dálniční známkaнало́говый тало́н, винье́тка, ма́рка для прое́зда по скоростны́м доро́гам

zpáteční: zpáteční cestaобра́тный рейс, обра́тная доро́га

asfaltový: asfaltová cestaасфа́льтовая доро́га

cesta: zeptat se na cestuспроси́ть доро́гу

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

cesta: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

dospat: dospat se po cestěотоспа́ться по́сле доро́ги

hřebenový: hřebenová cestaдоро́га по го́рному хребту́

chystat se: chystat se na cestuсобира́ться в доро́гу

kluzký: Pozor kluzká vozovka!Осторо́жно - ско́льзкая доро́га!

komunikace: hlavní/vedlejší komunikaceгла́вная/второстепе́нная доро́га

komunikace: místní komunikaceдоро́га ме́стного значе́ния

kruhový: kruhová dráhaкольцева́я доро́га

lanový: lanová dráhaкана́тная доро́га

obchvat: dopravní obchvatтра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́га

okraj: okraj cestyобо́чина доро́ги

podzemní: podzemní dráhaподзе́мная желе́зная доро́га, метрополите́н

polní: polní cestaполева́я доро́га

prašný: prašná cestaпы́льная доро́га

probíjet (si): probíjet (si) cestuпрокла́дывать (себе́) доро́гу

proklestit: přen. proklestit si cestuпроложи́ть доро́гу

přecházet: přecházet (přes) cestuпересека́ть доро́гу

přidat se: přidat se cestouприсоедини́ться по доро́ге

přichystat se: přichystat se na cestuподгото́виться к доро́ге, собра́ться в доро́гу

příprava: přípravy na cestuсбо́ры в доро́гу

rozbitý: rozbité silniceразби́тые доро́ги

rozšířit: rozšířit cestuрасши́рить доро́гу

správa: správa silnicуправле́ние автомоби́льных доро́г

stavit se: stavit se cestouзае́хать/зайти́ по доро́ге

trať: jednokolejná/dvoukolejná traťоднопу́тная/двухпу́тная желе́зная доро́га

uhnout: uhnout z cestyдать доро́гу кому

uhnout: Uhni!С доро́ги!, Дай доро́гу!

ukázat: ukázat cestuпоказа́ть доро́гу

úsek: silniční úsekуча́сток доро́ги

ustoupit: přen. ustoupit z cesty uvolnit místoдать до́рогу, уступи́ть кому

uvolnit: uvolnit cestu komuдать/освободи́ть доро́гу кому

vést: Vede tato cesta do ...?Э́та доро́га ведёт в ...?

vozovka: Pozor, kluzká vozovka!Осторо́жно, ско́льзкая доро́га!

zeptat se: Zeptej se (někoho) na cestu.Спроси́ доро́гу (у кого́-нибу́дь).

zledovatělý: zledovatělá cestaобледене́лая доро́га

železnice: pracovat na železniciслужи́ть на желе́зной доро́ге

železnice: úzkorozchodná/širokorozchodná železniceузкоколе́йная/ширококоле́йная желе́зная доро́га

cesta: Z cesty!С доро́ги!

kolej: v zajetých kolejíchпо проторённой доро́ге

odkud: cesta, odkud není návratuдоро́га, отку́да не возвраща́ются

přednost: Dej přednost v jízdě!Уступи́ доро́гу!

tam: cesta tam a zpětдоро́га туда́ и обра́тно

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Все доро́ги веду́т в Рим.

vyšlapat: vyšlapat komu cestuпроложи́ть доро́гу кому

zpět: Není cesty zpět.Нет доро́ги наза́д.