Hlavní obsah

вре́мя

Podstatné jméno, rod střední-мени; -мена́, -мён, -мена́м

  1. čas, chvilka, interval hodiny, minuty ap.Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?Вре́мя пока́жет.Čas ukáže., Časem se uvidí.с того́ вре́мениod té chvíleв после́днее вре́мяposlední dobou
  2. (vhodná) doba, termín schůze, návštěvy ap.
  3. období, epocha, dobaна все времена́na věčné časyс да́вних времёнod nepaměti, od pradávna, odedávna
  4. čas, doba, období dešťů ap.времена́ го́даroční obdobíвре́мя дняdenní dobaвре́мя рабо́тыotevírací dobaсвобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas
  5. (volný) čas
  6. ling.čas minulý, přítomný, budoucíнастоя́щее вре́мяpřítomný časпроше́дшее вре́мяminulý čas

Vyskytuje se v

вре́мя: v průběhu, během čeho přednášky,zápasu ap.во вре́мя чего

настоя́щий: přítomný čas slovesný, prézensнастоя́щее вре́мя

пре́жде: předčasněпре́жде вре́мени

проше́дший: minulý časпроше́дшее вре́мя

с: časemсо вре́менем

вопро́с: otázka časuвопро́с вре́мени

вы́лет: čas odletuвре́мя вы́лета

год: roční obdobíвремена́ го́да

изме́рить: stopovat co, stopnout co časизме́рить вре́мя

мча́ться: Čas letí.Вре́мя мчи́тся.

пик: doba špičky dopravní ap.часы́/вре́мя пик

прода́жа: prodejní dobaвре́мя прода́жи

рабо́чий: pracovní dobaрабо́чее вре́мя

худо́й: špatné časyхуды́е времена́

да́ром: zbůhdarma ztrácet časда́ром теря́ть вре́мя

жаль: škoda časuжаль вре́мени

за: v poslední doběза после́днее вре́мя

заря́д: doba nabíjeníвре́мя заря́да

напра́сно: zbytečně ztrácet časтеря́ть вре́мя напра́сно

нену́жный: zbytečná ztráta časuнену́жная тра́та вре́мени

определённый: v určitou dobuв определённое вре́мя

ползти́: Čas se vleče. Вре́мя ползёт.

проведе́ние: (s)trávení volného časuпроведе́ние свобо́дного вре́мени

промежу́ток: (časové) období, časový intervalпромежу́ток вре́мени

свой: Vše má svůj čas.Всему́ своё вре́мя.

се́ссия: ve zkouškovém (období)во вре́мя се́ссии

су́меречный: podvečer, soumrakсу́меречное вре́мя

тра́та: ztráta časuтра́та вре́мени

фикси́рованный: pevný termínфикси́рованное вре́мя

ве́яние: současný trendве́яние вре́мени

исцели́ть: Čas všechno zahojí.Вре́мя исцели́т ра́ны.

поте́ха: Nejdřív práce, potom zábava.Де́лу вре́мя, поте́хе час.

размышле́ние: dát čas na rozmyšlenouдать вре́мя на размышле́ние

čas: přesný časто́чное вре́мя

časový: časové znameníсигна́л прове́рки вре́мени

čekací: čekací lhůtaвре́мя ожида́ния

doba: v současné doběв ны́нешнее вре́мя

hodina: přesčasové hodinyсверхуро́чное вре́мя

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

kus: v jednom kuseвсё вре́мя, постоя́нно, не престава́я

letní: letní časле́тнее вре́мя

mezi: mezi řečíво вре́мя разгово́ра

minulý: minulý časпроше́дшее вре́мя

nastavený: sport. nastavený časдоба́вленное вре́мя

období: roční obdobíвре́мя го́да

oddechový: sport. oddechový časвре́мя о́тдыха, тайм-а́ут

okupace: za okupaceво вре́мя оккупа́ции

onen, ona, ono: za oněch časůв те времена́, в ту по́ру

otevírací: otevírací dobaвре́мя рабо́ты

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

poslední: poslední dobouв после́днее вре́мя

postup: postupem časuс тече́нием вре́мени

posun: časový posunра́зница во вре́мени

pracovní: pracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́ты

prázdniny: o prázdnináchво вре́мя кани́кул

prodejní: prodejní dobaвре́мя прода́жи, часы́ рабо́ты

pružný: pružná pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́ты

předminulý: ling. předminulý časдавнопроше́дшее вре́мя, плюсквамперфе́кт

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

přítomný: ling. přítomný časнастоя́щее вре́мя

roční: roční obdobíвре́мя го́да

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

současnost: v současnostiв настоя́щее вре́мя

současný: v současné doběв настоя́щее вре́мя

souslednost: ling. souslednost časováпосле́довательность времён

starý: za starých časůв дре́вние времена́

stroj: stroj časuмаши́на вре́мени

бу́дущий: budoucí časбу́дущее вре́мя

světový: astron. světový časвсеми́рное мирово́е вре́мя

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

volný: volný časсвобо́дное вре́мя, досу́г

vysílací: vysílací čas/dobaэфи́рное вре́мя, вре́мя переда́чи

za: za našich časůв на́ше вре́мя

zlatý: zlaté časyзолото́е вре́мя

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

znamení: časové znameníсигна́л/пове́рка вре́мени

blízký: v nejbližší doběв ближа́йшее вре́мя

dávný: před dávnými a dávnými časyв да́вние времена́, давни́м-давно́

dohledný: v dohledné doběв ско́ром вре́мени, ско́ро

docházkový: docházkový systémсисте́ма учёта рабо́чего вре́мени

dřívější: v dřívějších dobáchв пре́жние времена́

flexibilní: flexibilní pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя

chvíle: volné chvíleсвобо́дное вре́мя, досу́г

interval: časový intervalпромежу́ток вре́мени

jídlo: Při jídle se nemluví.Во вре́мя еды́ не разгова́ривать.

kopa: hovor. Máš kopu času.У тебя́ мо́ре вре́мени.

krátit: krátit si časкорота́ть вре́мя

krýt se: časově se krýtсовпада́ть по вре́мени

letět: Čas rychle letí.Вре́мя бы́стро лети́т.

limit: časový limitлими́т вре́мени

mařit: mařit čas čímтра́тить вре́мя на что