Hlavní obsah

за

Předložka

 1. za kým/čím koho/coуе́хать за́ городodjet za město, odjet do přírodyИди́те за мно́й.Pojďte za mnou.
 2. za koho/co kým/čím, k komu/čemu, u koho/čehoсиде́ть за столо́мsedět u stolu
 3. za koho/co, do čeho, na koho/co
 4. za koho
 5. kvůli čemu, za co, v čem
 6. za koho/co za ruku, za zábradlí ap.взять за́ рукуvzít za ruku
 7. přesažení hranicepřes, více než coза де́сять киломе́тров отсю́даdeset kilometrů odtud
 8. v průběhu, během čeho, za coза после́днее вре́мяv poslední době
 9. za koho/co, místo koho/čeho, jako kdo/co
 10. ve jménu čeho, za, pro co
 11. po čem, za čím
 12. pro koho/co, za kým/čím
 13. na kom/čemо́чередь за тобо́йřada je na tobě

Vyskytuje se v

буго́р: за буго́рza kopečky

бык: взять быка́ за рога́jít přímo k věci, vzít to za správný konec

ве́дьма: охо́та за ве́дьмамиhon na čarodějnice

во́сьмеро: за во́сьмерыхza osm

вслед: вслед за кем/чемv patách komu, hned po kom, vzápětí za kým

вы́чет: за вы́четом кого/чегоkromě, s výjimkou koho/čeho, až na koho/co

га́лстук: заложи́ть за га́лстукnapít se alkoholu

грани́ца: за грани́цейv zahraničí, v cizině, v cizích státech

далёкий: далеко́ заhodně po/přes

далеко́: далеко́ заhodně po/přes

дво́е: за двои́хza dva

де́ло: За де́ло!Do práce!

де́сятеро: за де́сятерыхza deset

заде́ть: заде́ть за живо́еtnout do živého koho

заложи́ть: заложи́ть за воротни́кpřihnout si, vypít si, napít se

замо́лвить: замо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za koho

заткну́ть: заткну́ть за по́яс когоstrčit koho do kapsy

из-за: из-за того́ чтоprotože

исключе́ние: за исключе́нием кого/чегоkromě, mimo, s výjimkou koho/čeho, až na koho/co

кадр: за ка́дромskrytý, utajený, přen. mimo záběr

награ́да: в награ́ду за чтоjako odměna/uznání za co

неиме́ние: за неиме́нием кого/чегоz nedostatku čeho

нос: води́ть за́ носvodit za nos, podvádět, šidit koho

отпла́та: в отпла́ту заodměnou za, na oplátku, odplatou za

па́лочка: за па́лочки рабо́татьpracovat zadarmo, pracovat za pěkné slovo

плечо́: за плеча́ми у кого(mít) za sebou

пого́ня: в пого́не заv honbě za čím

преде́л: за преде́лами чегоza hranicemi, mimo hranice čeho

пя́теро: за пятеры́хza pět, jako pět

ра́мка: за ра́мкиnad rámec, mimo rámec

ремесло́: за ста́рое ремесло́ приня́тьсяvrátit se do starých kolejí

рог: взять быка́ за рога́vzít věc za správný konec

свет: ни за что на све́теza nic na světě

се́меро: за семеры́хza sedm (lidí), sedminásobně pracovat, jíst ap.

спина́: за спино́й у когоza sebou (mít) co

счёт: за счёт кого/чегоza peníze, na účet koho/čeho družstva, instituce, pojišťovny ap.

так: за такjen tak, zadarmo, za pusu

тро́е: за трои́хza tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.

тяну́ть: за ду́шу тяну́ть когоmučit, trápit, týrat koho

ум: за ум взя́тьсяvzít rozum do hrsti, stát se rozvážnějším

у́хо: за у́ши тащи́ть когоdokopávat, nutit, strkat koho proti jeho vůli

фаса́д: за фаса́дом чегоza (hezkou) fasádou, pod povrchem, pod pozlátkem

хвата́ть: хвата́ть за се́рдце когоchytat/brát za srdce, dojímat koho

че́тверо: за четверы́хza čtyři, čtyřnásobně pracovat, jíst ap.

что: ни за что́ani za nic

ша́рик: ша́рики за ро́лики зае́хали у когоruplo mu v bedně

ше́стеро: за шестеры́хza šest (lidí), šestinásobně pracovat, jíst ap.

ши́ворот: за ши́воротza límec

борт: Челове́к за борто́м!Muž přes palubu!

бра́ться: бра́ться за умdostávat rozum

верста́: за версту́hrozně daleko

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.

води́ть: води́ть за нос когоtahat koho za nos

вы́пить: вы́пить за здоро́вье/дру́жбуpřipít si na zdraví/přátelství

жить: жить за счёт когоpřiživovat se na kom jako parazit ap.

кровь: кровь за кровьkrev za krev

кули́са: за кули́самиtajně, zákulisně

мо́ре: за мо́ремv zámoří

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

новорождённый: ухо́д за новорождённымиpéče o novorozence

пла́та: пла́та за прое́здjízdné

по́лночь: за́ полночьpo půlnoci

прое́зд: пла́та за прое́здjízdné

пропа́сть: ни за гро́ш пропа́лzcela zbytečně

профнеприго́дность: уво́лить за профнеприго́дностьpropustit z důvodu profesní nezpůsobilosti

рубе́ж: за рубежо́мv zahraničí

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

у́гол: из-за угла́ сде́лать чтоudělat co pokradmu

беспоко́йство: Прости́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás vyrušuji.

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

боле́ть: боле́ть за свою́ кома́ндуfandit svému družstvu

борьба́: борьба́ за отско́кdoskok, doskakování (míče)

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

взя́ться: взя́ться за рабо́туdát se do práce

вспыли́ть: вспыли́ть из-за пустяко́вrozčílit se kvůli hloupostem

выдава́ть: выдава́ть себя́ за когоvydávat se za koho

вы́йти: вы́йти за врача́vdát se za lékaře

вы́лететь: Президе́нт вы́летел за грани́цу.Prezident odletěl do zahraničí.

голосова́ть: голосова́ть за кандида́таhlasovat pro kandidáta, volit kandidáta

го́рло: схвати́ть за го́рлоpřen. dát nůž na krk komu, chytit pod krkem koho, požadovat co od koho

го́род: жить за́ городомžít na předměstí

гриб: ходи́ть за гриба́миchodit na houby

держа́ться: держа́ться за до́лжностьlpět na funkci

бесце́нок: за бесце́нокza babku koupit, prodat ap.

cizina: за грани́цей, hovor. за бугро́мv cizině

co: нога́ за́ ногуco noha nohu mine

důkaz: оправда́ть за недоста́точностью ули́кosvobodit pro nedostatek důkazů

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

hlas: го́лос за/про́тивhlas pro/proti

chytit: схвати́ть за го́рло когоchytit koho pod krkem vyžadovat

krůček: шаг за ша́гомkrůček po krůčku

kus: цена́ за шту́куcena za kus

mimo: оста́ться за бо́ртомzůstat mimo (hru)

náhoda: из-за несча́стного стече́ния обстоя́тельствnešťastnou náhodou

následek: повле́чь за собо́й после́дствиеmít za následek

nedostatek: за неиме́нием возмо́жностиz nedostatku příležitostí

nic: ни за что (на све́те)ani za nic (na světě)

o: опасе́ния за жизньobavy o život

obtěžovat: Извини́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás obtěžuji.

oplátka: услу́га за услу́гуpůjčka za oplátku

pakatel: за гроши́za pakatel

péče: ухо́д за новорождённымиpéče o novorozence

píď: шаг за ша́гомpíď za pídí

počasí: из-за непого́дыpro nepřízeň počasí

pokuta: штраф за наруше́ние поря́дкаpořádková pokuta

posadit se: сесть за рабо́туposadit se k práci

posezení: съесть что за оди́н присе́стsníst co na posezení

pro: ни за что́ ни про что́, без причи́ныpro nic za nic bez důvodu

průběh: за год, в тече́ние го́даv průběhu roku

přes, přese: Челове́к за бо́ртом!Muž přes palubu!

přežití: борьба́ за выжива́ниеboj o přežití

přijít: взя́ться за ум, образуми́тьсяpřijít k rozumu

roh: поверну́ть за́ уголodbočit za roh

tahat: води́ть за нос кого, моро́чить го́лову комуtahat koho za nos

účet: звони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нтаvolat na účet volaného

účetní: бухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́диеúčetní uzávěrka za první pololetí

výjimka: за исключе́нием кого/чегоs výjimkou koho/čeho

za: ни за что́ani za nic

zač: Не́ за что.Není zač. po poděkování

zanic: ни за что́ на све́теzanic na světě

zbytečně: ни за грош пропа́лzcela zbytečně

zdraví: За ва́ше здоро́вье!Na zdraví!

žádný: ни за что (на све́те)za žádnou cenu

absence: отсу́тствие из-за боле́зниabsence pro nemoc

aktivační: пла́та за подключе́ниеaktivační poplatek

basa: сиде́ть за решёткойsedět v base

bát se: Она́ беспоко́ится за ребёнка.Bojí se o dítě.

běhat: уха́живать за де́вушкамиpřen. běhat za děvčaty

blbost: Что за вздор?Co je to za blbost?

bojovat: боро́ться за зва́ние чемпио́на ми́раbojovat o titul mistra světa

bordel: Что за каварда́к здесь устро́или?zhrub. Co je to tady za bordel?

být: быть заbýt pro

čin: отвеча́ть за свои́ посту́пкиodpovídat za své činy

číše: подня́ть бока́л за здоро́вьеpozvednout číši na zdraví

dálniční: сбо́ры за по́льзование автомагистра́лямиdálniční poplatky

dát se: взя́ться за рабо́туdát se do práce

dbát: уха́живать/следи́ть за собо́йdbát o sebe

děkovat: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

dělat: де́лать из кого дурака́, принима́ть кого за дурака́dělat z koho blbce

den: за день до отъе́здаden před odjezdem

dění: следи́ть за собы́тиямиsledovat dění

dík: Спаси́бо за понима́ние.Díky za pochopení.

do: е́хать за грани́цуjet do ciziny

doběhnout: сбе́гать за лека́рствомdoběhnout pro léky