Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (doplnění výrazu) как кто/что, в ка́честве кого/чегоuvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́раjako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́
  2. (spojení členů) и - и, как - так иv zimě jako v létěкак зимо́й, так и ле́томtak jako tak bez toho, stejněвсё равно́, так и такprašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу
  3. (ve výčtu) (тако́й) как

Vyskytuje se v

beránek: mírný jako beránekкро́ткий как ове́чка

běžet: běžet jako o životбежа́ть наперегонки́/вза́пуски

cumel: sladký jako cumelсла́ще са́хара

doga: hovor. ožralý jako dogaпья́ный в жо́пу

hora: chlap jako horaверзи́ла

chlap: chlap jako horaдети́на

létat: hovor., expr. lítat jako hadr na holiкрути́ться как бе́лка в колесе́

lusk: holka jako luskде́вушка как я́годка

mazaný: mazaný jako liškaхи́трый как лиса́

naschvál: jako naschválкак наро́чно

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

nosit se: nosit se jako pávва́жничать

obvykle: jako obvykleкак обы́чно

pohan: klít jako pohanруга́ться как изво́зчик

ráj: mít se jako v rájiкак сыр в ма́сле ката́ться

řemen: vojna jako řemenсуро́вая слу́жба

sletět se: přen. slétnout se jako supiко́ршуном налете́ть

splašený: lítat jako splašenýноси́ться как угоре́лый

šíp: rychlý jako šípбы́стрый как стрела́

špagát: mít nervy jako špagátyне́рвы как кана́ты, стальны́е не́рвы у кого

tradičně: jako tradičněкак обы́чно, как всегда́

uhel: vlasy černé jako uhelу́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́голь

utahaný: (být) utahaný jako pesуста́л как соба́ка

utnout: jako když utneкак руко́й сня́ло

zařezaný: stát jako zařezanýстоя́ть как пень

zběsilý: jako zběsilýкак сумасше́дший

zblednout: zblednout jako stěnaпобледне́ть как полотно́

zmoklý: jako zmoklá slepiceкак мо́края ку́рица

běhat: běhat za kým jako pejsekкак соба́чка бе́гать за кем

beran: Je tvrdohlavý jako beran.Он упря́мый, как осёл.

cedník: děravý jako cedníkдыря́вый как решето́

cenit si: cenit si koho jako odborníkaцени́ть кого как специали́ста

dědictví: získat jako dědictvíполучи́ть по насле́дству

hrom: rána jako hromгромово́й уда́р

hrom: chlap jako hromздорове́нный па́рень

chlap: Chovej se jako chlap!Будь (настоя́щим) мужчи́ной!

chovat se: chovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нски

kostlivec: hubený jako kostlivecто́щий как скеле́т

meteor: Zazářil jako meteor.Мелькну́л как метео́р.

moučník: Co bude jako moučník?Что бу́дет на тре́тье?

nést se: nést se jako královnaходи́ть как короле́ва

pasovat: Sako pasuje jako ulité.Пиджа́к сиди́т как вли́тый.

pelyněk: hořký jako pelyněkго́рький как полы́нь

perlička: zoubky jako perličkyзу́бки (как-)жемчу́жинки

pít: pít jako duhaпить запо́ем/го́рькую/мёртвую

plavit se: plavit se jako námořníkпла́вать матро́сом

pobíhat: Pobíhá jako smyslů zbavený.Ме́чется как угоре́лый.

posloužit: posloužit jako důkazпослужи́ть доказа́тельством

poustevník: žít jako poustevníkжить отше́льником

pozornost: (jako) pozornost podniku(в) пода́рок от заведе́ния

prase: Je špinavý jako prase.Он гря́зный как свинья́.

přiběhnout: přiběhnout do cíle jako prvníприбежа́ть пе́рвым к фи́нишу

připadat: Připadám si jako úplný idiot.Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.

sen: žít jako ve snuжить как во сне

slepý: slepý jako krtekслепо́й как лету́чая мышь

šroub: expr. makat jako šroubрабо́тать как заведённый

ulitý: Šaty padnou jako ulité.Пла́тье сиди́т как вли́тое.

uložit: výp. uložit jako...сохрани́ть как...

umístit se: Umístil se jako čtvrtý.Он за́нял четвёртое ме́сто.

unavený: Jsem unavený jako pes.Я уста́л как соба́ка.

velký: velký jako coразме́ром с кого/что

volný: volný jako ptákво́льный как пти́ца (в полёте)

vypovídat: vypovídat jako svědekдава́ть показа́ния в ка́честве свиде́теля

výraz: jako výraz úctyкак выраже́ние уваже́ния

zčervenat: zčervenat jako rakпокрасне́ть как рак

zedník: pracovat jako zedníkрабо́тать ка́менщиком

zkamenělý: Stál jako zkamenělý.Он сло́вно окамене́л.

znovuzrozený: cítit se jako znovuzrozenýчу́вствовать себя́ возрождённым

bít se: bít se jako levдра́ться как лев

bledý: bledý jako smrtсмерте́льно бле́дный

blecha: být šťastný jako blechaне по́мнить себя́ от ра́дости

bojovat: bojovat jako levби́ться как лев

bota: znát koho jako své botyзнать кого как свои́х пять па́льцев

břitva: ostrý jako břitvaо́стрый как бри́тва

buk: zdravý jako bukздоро́вый как бык

čert: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížiбе́гать от кого,чего как чёрт от ла́дана

déšť: růst jako houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

dlaň: jako na dlaniкак на ладо́ни

dlaždič: Je sprostý jako dlaždič.Руга́ется как сапо́жник.

doma: cítit se jako domaбыть как до́ма

domeček: zhroutit se jako domeček z karetру́хнуть как ка́рточный до́мик

drátek: Jde to jako na drátkách.Всё идёт как по ма́слу.

dřevo: spát jako dřevoспать как уби́тый

dřít: dřít jako kůňрабо́тать как вол

dudek: Spí jako dudek.Спит как суро́к/уби́тый.

duha: pít jako duhaпить как бо́чка

facka: jednoduché jako fackaпро́ще па́реной ре́пы, про́сто как два́жды два

hlad: Mám hlad jako vlk.У меня́ во́лчий аппети́т., Я зве́рски го́лоден.

hladový: hladový jako vlkголо́дный как волк

hluchý: hluchý jako pařezглух как пень