Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) большо́й, вели́кийJak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?velká vodaбольша́я вода́Velká čínská zeďВели́кая Кита́йская стена́velké písmenoпрописна́я бу́кваjít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т
  2. (určitých rozměrů) большо́й (разме́ром)koberec velký dvacet metrůковёр длино́й в два́дцать ме́тровvelký jako coразме́ром с кого/что
  3. (nadměrný) большо́й, вели́кий
  4. (dospělý, odrostlý) взро́слый
  5. (početný, značný) большо́й, кру́пныйekon. prodej ve velkémопто́вая прода́жаvelká rodinaбольша́я семья́velké penízeбольши́е де́ньги
  6. (důležitý, významný) большо́й, значи́тельный
  7. (intenzívní) большо́й, вели́кий, интенси́вный
  8. (vlivný) ва́жный, вы́сший

Vyskytuje se v

čínský: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

království: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

množství: velké množstvíбольшо́е коли́чество

pátek: náb. Velký pátekСтра́стная пя́тница

Petr: Petr VelikýПётр Вели́кий

písmeno: velké/malé písmenoпрописна́я/строчна́я бу́ква

pivo: velké pivoкру́жка пи́ва, пол-ли́тра пи́ва

potřeba: velká potřebaиспражне́ние

půst: Velký půst od Popeleční středy do VelikonocВели́кий пост

revoluce: Velká francouzská revoluceВели́кая францу́зская револю́ция

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třesk: astron. velký třeskБольшо́й Взрыв

v, ve: obchodovat ve velkémторгова́ть о́птом

válka: hist. Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

vápno: velké vápno pokutové územíштрафна́я (пло́щадь)

vlastenecký: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

voda: velká vodaбольша́я вода́

zeď: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

dilema: Mám velké dilema.Стою́ на распу́тье.

dost: Už je dost velký.Он уже́ доста́точно взро́слый.

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

podnikání: podnikání ve velkémкру́пное предпринима́тельство

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

přikládat: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

působit: působit velké starostiдоставля́ть мно́го хло́пот

sucho: Panuje velké sucho.Стои́т за́суха.

vliv: mít velký vlivиме́ть большо́е влия́ние/авторите́т

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

význam: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

zanechat: zanechat velký dojemоста́вить си́льное впечатле́ние

budoucnost: má (před sebou) velkou budoucnost kdoбольши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее кого

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíпо всей вероя́тности

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

vážnost: být ve veliké vážnosti u kohoбыть в почёте у кого

бамбу́ковый: бамбу́ковый медве́дьpanda velká

боя́знь: боя́знь простра́нстваchorobný strach z velkého prostoru, agorafobie

бу́ква: прописна́я/стро́чная бу́кваvelké/malé písmeno

вели́кий: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

величина́: величино́й с кого/чегоveliký jako kdo/co

головно́й: головно́й мозгvelký mozek

кита́йский: Кита́йская стена́Velká čínská zeď

оте́чественный: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSR

предпринима́тельство: кру́пное предпринима́тельствоpodnikání ve velkém (rozsahu)

разме́р: разме́ром вvelký jako co

револю́ция: Вели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́цияVelká říjnová socialistická revoluce

стриж: стриж белобрю́хийrorýs velký

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

вели́кий: Пётр Вели́кийPetr Veliký

вели́кий: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

вероя́тность: по все́й вероя́тностиs největší pravděpodobností

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

грясти́: Гряду́т вели́кие переме́ны.Blíží se velké změny.

диле́мма: стоя́ть пе́ред сло́жной диле́ммойmít velké dilema

кру́пно: Тебе́ кру́пно повезло́.Měl jsi velké štěstí.

кру́пный: кру́пные де́ньгиvelké peníze

кру́пный: кру́пное хозя́йствоvelké hospodářství

оберну́ться: Э́то мо́жет оберну́ться больши́ми неприя́тностями.Z toho můžou být velké problémy.

прописно́й: прописна́я бу́кваvelké písmeno

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

тропи́ческий: тропи́ческая жара́tropické horko, přen. velké vedro

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

кру́пный: по-кру́пномуve velkém to rozjet ap.

полёт: пти́ца высо́кого полётаvelké zvíře o vlivném člověku

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.