Hlavní obsah

potřeba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pociťovaný nedostatek) потре́бность, на́добность, нужда́ в чём
  2. euf.(tělesná) есте́ственная на́добность/потре́бностьvykonat tělesnou potřebuотпра́вить есте́ственную на́добностьfyziologické potřebyфизиологи́ческие потре́бностиmalá potřebaмочеиспуска́ниеvelká potřebaиспражне́ние
  3. (nutnost, požadavek) необходи́мость, потре́бность, нужда́ кого/чего
  4. potřeby (náčiní ap.) принадле́жности, посо́бия, това́рыpsací potřebyпи́сьменные принадле́жностиškolní/kancelářské potřebyшко́льные/канцеля́рские принадле́жностиsportovní potřebyспорттова́рыdomácí potřeby obchodбытовы́е това́ры

Příslovce

  • Je potřeba...На́до..., Ну́жно..., Необходи́мо..., Тре́буется...To není potřeba.Э́то не ну́жно., Э́то не тре́буется.

Vyskytuje se v

domácí: domácí potřebyпредме́ты дома́шнего обихо́да

domácnost: potřeby pro domácnostхозя́йственные това́ры

chovatelský: chovatelské potřeby obchodзоомагази́н

předmět: předměty denní potřebyпредме́ты пе́рвой необходи́мости

případ: v případě potřebyв слу́чае на́добности

psací: psací potřebaпи́сьменный прибо́р

denní: předměty denní potřebyпредме́ты ежедне́вного по́льзования

interní: pouze pro interní potřebuто́лько для вну́треннего употребле́ния

kancelářský: kancelářské potřebyканцтова́ры, канцеля́рские принадле́жности

osobní: množství pro osobní potřebuма́сса для ли́чного по́льзования

redukovat: redukovat své potřebyредуци́ровать/ограни́чивать свои́ потре́бности

uspokojení: uspokojení potřebудовлетворе́ние потре́бностей

необходи́мость: в слу́чае необходи́мостиv případě potřeby

необходи́мость: по необходи́мостиpodle potřeby

пи́сьменный: пи́сьменный прибо́рpsací potřeba

пи́шущий: пи́шущие принадле́жностиpsací potřeby

потре́бность: потре́бность в безопа́сностиpotřeba bezpečí

принадле́жность: пи́сьменные принадле́жностиpsací potřeby

принадле́жность: шко́льные/канцеля́рские принадле́жностиškolní/kancelářské potřeby

принадле́жность: спорти́вные/садо́вые принадле́жностиsportovní/zahradnické potřeby

промтова́рный: промтова́рный магази́нdomácí potřeby obchod

умыва́льный: умыва́льный компле́ктosobní hygienické potřeby

пона́добиться: Е́сли пона́добится...Bude-li potřeba...

предме́т: предме́т пе́рвой необходи́мостиpředmět denní potřeby, nezbytná věc

хозя́йственный: хозя́йственный магази́нobchod s domácími potřebami