Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (vlastní osobě jednotlivce) индивидуа́льный, ли́чныйosobní průkazудостовере́ние ли́чностиosobní kouzloли́чное обая́ниеosobní svobodaли́чная свобо́да
  2. (soukromý) прива́тный, ли́чный, персона́льныеmnožství pro osobní potřebuма́сса для ли́чного по́льзованияosobní údajeперсона́льные да́нные
  3. (přidělený jedné osobě) ли́чныйosobní tajemník/lékařли́чный секрета́рь/врач
  4. (personální) персона́льныйosobní odděleníотде́л ка́дров
  5. (určený pro lidi) пассажи́рскийosobní dopravaпассажи́рский тра́нспортosobní vlakпассажи́рский по́ездosobní počítačперсона́льный компью́тер, ПКosobní automobilлегково́й автомоби́ль
  6. (subjektivní, zaujatý) ли́чный, субъекти́вный

Vyskytuje se v

asistent: индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)osobní asistent (tělesně postiženého)

auto: легково́й автомоби́льosobní auto

data: ли́чные да́нныеosobní data

doklad: ли́чные докуме́нтыosobní doklady

doprava: пассажи́рский/грузово́й тра́нспортosobní/nákladní doprava

držba: незако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ниеneoprávněná/dočasná/osobní/společná držba

hledisko: рассма́тривать что со свое́й то́чки зре́нияposuzovat co z osobního hlediska

neosobní: безли́чный глаго́лneosobní sloveso

ochrana: охра́на персона́льных да́нныхpráv. ochrana osobních údajů

omezování: ограниче́ние свобо́ды ли́чностиpráv. omezování osobní svobody

pohovor: ли́чное собесе́дованиеosobní pohovor

prohlídka: ли́чный досмо́трosobní prohlídka

spis: ли́чное де́лоosobní spis

stráž: ли́чная охра́наosobní/tělesná stráž

strážce: телохрани́тель, бодига́рдosobní strážce

styk: ли́чный конта́ктosobní styk

svoboda: ли́чная свобо́даosobní svoboda

váha: напо́льные весы́osobní váha

věc: ли́чные ве́щиosobní věci

vlak: пассажи́рский/това́рный по́ездosobní/nákladní vlak

zájem: ли́чный интере́сosobní zájem

hygiena: ли́чная гигие́наosobní hygiena

kouzlo: хари́зма, ли́чное обая́ниеosobní kouzlo

počítač: персона́льный компью́тер, ПКosobní počítač

přijmout: приня́ть охра́нникаpřijmout osobního strážce

tajemník: ли́чный/персона́льный помо́щник/секрета́рьosobní tajemník

účast: ли́чное уча́стиеosobní účast

vagon: пассажи́рский/това́рный ваго́нosobní/nákladní vagon

vůz: това́рный/пассажи́рский ваго́нnákladní/osobní vůz

výtah: (пассажи́рский) лифтosobní výtah

zájmeno: ли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́нияosobní/zvratná/ukazovací zájmena

автомоби́ль: грузово́й/легково́й автомоби́льnákladní/osobní auto

безли́чный: безли́чный глаго́лneosobní sloveso

вещь: ли́чные ве́щиosobní věci

индивидуа́льный: индивидуа́льный подхо́дosobní přístup

легково́й: легково́й автомоби́льosobní auto

ли́чность: свобо́да ли́чностиosobní svoboda jednotlivce

ли́чный: ли́чная перепи́скаosobní korespondence

отде́л: отде́л ка́дровosobní/personální oddělení

по́езд: това́рный/пассажи́рский по́ездnákladní/osobní vlak

свобо́да: свобо́да ли́чностиosobní svoboda

сопровожда́ющий: персона́льный сопровожда́ющийosobní doprovod, (osobní) asistent

счёт: лицево́й счётosobní účet

умыва́льный: умыва́льный компле́ктosobní hygienické potřeby

бума́га: (ли́чные) бума́гиosobní doklady

весы́: напо́льные весы́osobní váha

гигие́на: ли́чная гигие́наosobní hygiena

лифт: пассажи́рский лифтosobní výtah

па́спортный: па́спортные да́нныеosobní údaje

пассажи́рский: пассажи́рский по́ездosobní vlak

персона́льный: персона́льный компью́терosobní počítač

фол: персона́льный фолosobní chyba

ча́стный: ча́стная со́бственностьosobní vlastnictví

сугу́бо: сугу́бо ли́чное мне́ниеčistě osobní názor

osobní: ли́чная свобо́даosobní svoboda