Hlavní obsah

ча́стный

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. dílčí, částečný, jednotlivý problém, zkouška ap.
  2. specifický, zvláštní, ojedinělýча́стный слу́чайojedinělý případ
  3. osobní, soukromý adresa, život ap.ча́стная перепи́скаsoukromá korespondence
  4. soukromý, privátní sektor, majetek ap.ча́стный владе́лецsoukromý vlastníkча́стное лицо́soukromá osoba, soukromník ча́стное предприя́тиеsoukromý podnik
  5. individuální, osobní, samostatnýча́стная со́бственностьosobní vlastnictví

Vyskytuje se v

предпринима́тельство: soukromé podnikáníча́стное предпринима́тельство

детекти́в: soukromý detektivча́стный детекти́в

částečný: astron. částečné zatměníча́стное затме́ние

činný: osoba samostatně výdělečně činnáча́стный предпринима́тель

detektiv: soukromý detektivча́стный детекти́в

lékař: soukromý lékařврач ча́стной пра́ктики

majetek: soukromý majetekча́стное иму́щество

podnik: státní/soukromý/rodinný podnikгосуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тие

podnikání: soukromé podnikáníча́стное предпринима́тельство

soukromí: ubytování v soukromíразмеще́ние в ча́стном се́кторе

soukromý: soukromý sektorча́стный се́ктор

akce: soukromá akceча́стное мероприя́тие

dopravce: soukromý/mezinárodní dopravceча́стный/междунаро́дный перево́зчик

klinika: oční/stomatologická/soukromá klinikaглазна́я/стоматологи́ческая/ча́стная кли́ника

případ: ojedinělý/mimořádný/konkrétní případодино́чный/исключи́тельный/ча́стный слу́чай

sektor: veřejný/soukromý sektorобще́ственный/ча́стный се́ктор

škola: soukromá/státní/církevní školaча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́ла

televize: státní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

vlastník: soukromý vlastníkча́стный владе́лец

záležitost: soukromá záležitostча́стное де́ло

ча́стный: ojedinělý případча́стный слу́чай