Hlavní obsah

škola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vzdělávací instituce) шко́лаvysoká škola ekonomickáэкономи́ческий институ́тzákladní/středníнача́льная/сре́дняя шко́лаsoukromá/státní/církevní školaча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́лаvysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние, вузjazyková školaшко́ла иностра́нных языко́в, языково́й центрprůmyslová školaте́хникумhudební školaмузыка́льная шко́лаchodit do školyходи́ть в шко́лу, учи́ться в шко́леmateřská školaде́тский садvečerní školaвече́рняя шко́лаzvláštní školaшко́ла для дете́й с заде́ржкой психи́ческого разви́тия
  2. (školní budova) шко́ла
  3. (výuka) заня́тия, уро́киpřen. chodit za školouпрогу́ливать уро́ки, дина́мить

Vyskytuje se v

hotelový: hotelová školaинститу́т тури́зма и гостеприи́мства

chodit: chodit za školuпрогу́ливать уро́ки

internátní: internátní školaшко́ла-интерна́т

jazykový: jazyková školaшко́ла (иностра́нных) языко́в

mateřský: mateřská školaде́тский сад

nevidomý: škola pro nevidoméшко́ла для слепы́х

pomocný: pomocná školaвспомога́тельная шко́ла

příroda: škola v příroděшко́ла на приро́де

střední: střední školaсре́дняя шко́ла

za: chodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)

základní: základní školaнача́льная шко́ла

zvláštní: zvláštní školaвспомога́тельная шко́ла

baletní: baletní soubor/školaбале́тная тру́ппа/шко́ла

dělat: dělat vysokou školuучи́ться в ву́зе

dívčí: dívčí školaже́нская шко́ла

dokončit: Nedávno dokončila vysokou školu.Она́ неда́вно око́нчила вуз.

dostat: dostat syna na školuустро́ить сы́на в шко́лу

elitní: elitní školaэлита́рная шко́ла

herecký: herecká školaактёрская шко́ла

hlásit se: hlásit se (ve škole)поднима́ть ру́ку (в шко́ле)

chybět: chybět ve školeотсу́тствовать на заня́тиях

nepřítomnost: neomluvená nepřítomnost ve školeпрогу́л в шко́ле

obecný: obecná školaнача́льная шко́ла

přijít: přijít pozdě do školyопозда́ть в шко́лу

připravovat se: připravovat se do školy/na zkouškyгото́виться к заня́тиям/экза́менам

řádný: řádný student vysoké školyстуде́нт о́чник/о́чного отделе́ния ву́за

snowboardingový: snowboardingová školaшко́ла сноубо́рдинга

speciální: speciální školaспециа́льная шко́ла

strojnický: střední průmyslová škola strojnickáмашинострои́тельный те́хникум

udělat: udělat vysokou školuоко́нчить обуче́ние в ву́зе

ulít se: ulít se ze školyпрогуля́ть заня́тия, задина́мить, закоси́ть

vnitřní: vnitřní řád školyвну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дка

vyloučení: vyloučení ze školyотчисле́ние из шко́лы

výuka: škola s rozšířenou výukou cizích jazykůшко́ла с углублённым изуче́нием иностра́нным языка́м

zemědělský: vysoká škola zemědělskáсельскохозя́йственный институ́т

žák: žák střední odborné školyуча́щийся те́хникума

poznámka: dostat poznámku (ve škole)получи́ть замеча́ние

фе́льдшерский: škola pro paramedikyфе́льдшерская шко́ла

шко́ла: základní školaнача́льная шко́ла

вблизи́: Škola je blízko domu.Шко́ла вблизи́ от до́ма.

вече́рний: večerní školaвече́рняя шко́ла

вы́сший: vysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние

де́тский: mateřská škol(k)aде́тский сад

заведе́ние: vysoká školaвы́сшее уче́бное заведе́ние

око́нчить: dodělat školuоко́нчить шко́лу

педагоги́ческий: vysoká škola pedagogickáпедагоги́ческий институ́т

та́нец: taneční školaшко́ла та́нцев

уче́бный: školaуче́бное заведе́ние

элита́рный: elitní školaэлита́рная шко́ла

покро́й: člověk ze staré školyчелове́к стари́нного покро́я

škola: mateřská školaде́тский сад

вы́чет: daňový odpočetнало́говый вы́чет

нало́г: daňová sazbaста́вка нало́гов

нало́говый: daňový poradceнало́говый консульта́нт

но́мер: daňové identifikační číslo, DIČидентификацио́нный но́мер налогоплате́льщика

плате́льщик: plátce daní, daňový poplatníkплате́льщик нало́гов

удержа́ние: daňová srážkaнало́говое удержа́ние

amnestie: ekon. daňová amnestieнало́говая амни́стия

daňový: daňové identifikační čísloидентификацио́нный нало́говый но́мер

doklad: daňový dokladнало́говый докуме́нт

identifikační: daňové identifikační číslo DIČидентификацио́нный но́мер налогоплате́льщика, ИНН

podat: fin. podat daňové přiznáníпредста́вить деклара́цию

politika: cenová/daňová/důchodová/bytová politikaценова́я/нало́говая/пенсио́нная/жили́щная поли́тика

poplatník: daňový poplatníkналогоплате́льщик

prázdniny: fin. daňové prázdninyнало́говые кани́кулы

prohlášení: daňové/celní prohlášeníнало́говая/тамо́женная деклара́ция

přiznání: fin. daňové přiznáníнало́говая деклара́ция

ráj: daňový rájналого́вый рай, нало́говая га́вань

únik: ekon. daňový únikуклоне́ние от упла́ты нало́гов, ухо́д от нало́гов

úřad: daňový úřadнало́говое ве́домство

výměr: daňový výměrисчисле́ние су́ммы нало́га

základ: ekon. daňový základнало́говая ба́за

ztráta: daňová ztrátaнало́говый убы́ток

exekutor: daňový exekutorнало́говый исполни́тель

inspekce: hygienická/daňová inspekceсанита́рная/нало́говая инспе́кция

kontrola: daňová kontrolaнало́говая инспе́кция

kvóta: dovozní/celní/daňová kvótaи́мпортная/тамо́женная/нало́говая кво́та

nedoplatek: daňové nedoplatkyнало́говые недои́мки

revize: daňová revizeнало́говая реви́зия

systém: daňový systémсисте́ма нало́гов

výkaz: daňový výkazнало́говая ве́домость

zatížení: daňové zatíženíнало́говая нагру́зка

zvýhodnění: ekon. daňové zvýhodněníнало́говые льго́ты