Hlavní obsah

základní

Vyskytuje se v

číslovka: коли́чественные числи́тельныеzákladní číslovky

deska: матери́нская/систе́мная пла́та, матери́нкаvýp. základní deska

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

jmění: уста́вный капита́лekon. základní jmění

kámen: краеуго́льный ка́меньzákladní kámen

tábor: ба́зовый ла́герьsport. základní tábor horolezecký

úkon: просты́е арифмети́ческие опера́цииmat. základní početní úkony

význam: прямо́е значе́ние сло́ваling. základní význam slova

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání

funkce: основна́я жи́зненная фу́нкцияzákladní životní funkce

kapitál: (перво)нача́льный/основно́й капита́лpočáteční/základní kapitál

sestava: основно́й/ста́ртовый соста́вsport. základní sestava týmu

škola: нача́льная/сре́дняя шко́лаzákladní/střední

vybavení: ба́зовая/дополни́тельная/станда́ртная комплекта́цияmotor. základní/doplňkové/standardní vybavení (auta)

коли́чественный: коли́чественные числи́тельныеzákladní číslovky

недви́жимый: недви́жимый капита́лfixní/základní kapitál

образова́ние: нача́льное образова́ниеzákladní vzdělání

обяза́тельный: обяза́тельная во́инская пови́нностьzákladní vojenská služba

пла́та: матери́нская пла́таzákladní deska, motherboard, mainboard

числи́тельное: коли́чественное числи́тельноеzákladní číslovka

шко́ла: нача́льная шко́лаzákladní škola

соста́в: основно́й соста́вzákladní sestava

эта́п: группово́й эта́пzákladní skupina turnaje

základní: основно́й капита́лekon. základní kapitál