Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) вну́треннийgeom. vnitřní úhelвну́тренний у́гольanat. vnitřní orgányвну́тренние о́рганыmed. vnitřní krváceníвну́треннее кровотече́ние
  2. (týkající se podstaty) вну́тренний
  3. (interní) вну́треннийvnitřní záležitosti státuвну́тренние дела́ страны́vnitřní řád školyвну́тренний распоря́док шко́лы, пра́вила вну́треннего распоря́дка

Vyskytuje se v

krvácení: вну́треннее кровотече́ниеmed. vnitřní krvácení

obchod: вну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нокvnitřní/domácí obchod

okruh: вну́треннее кольцо́vnitřní okruh

rým: кольцева́я/перекрёстная/вну́тренняя/па́рная ри́фмаobkročný/střídavý/vnitřní/sdružený rým

sekrece: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí

trh: вну́тренний/вне́шний ры́нокvnitřní/zahraniční trh

ucho: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоanat. vnitřní/střední/zevní ucho

užití: для вну́треннего употребле́нияk vnitřnímu užití

zeď: нару́жная/вну́тренняя стена́obvodová/vnitřní zeď

zranění: конту́зияvnitřní zranění

žláza: же́лезы вну́тренней секре́цииžlázy s vnitřní sekrecí

vměšování (se): вмеша́тельство во вну́тренние дела́vměšování (se) do vnitřních záležitostí

вну́тренний: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí

моноло́г: вну́тренний моноло́гvnitřní monolog

распоря́док: пра́вила вну́треннего распоря́дкаvnitřní řád

употребле́ние: для вну́треннего употребле́нияk vnitřnímu užití lék

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

vnitřní: вну́тренний у́гольgeom. vnitřní úhel