Hlavní obsah

domácí

Přídavné jméno

  1. (v domácnosti, ve vlastním domově) дома́шнийdomácí práceдома́шние рабо́тыdomácí úlohaдома́шнее зада́ниеdomácí potřebyпредме́ты дома́шнего обихо́да
  2. (zvíře) дома́шний, приручённыйdomácí zvířataдома́шние живо́тные
  3. (zdejší, tuzemský) оте́чественный, вну́треннийdomácí trhвну́тренний ры́нок
  4. (domácký, nelíčený) дома́шний, семе́йный

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

Vyskytuje se v

hrubý: hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

kino: domácí kinoдома́шний кинотеа́тр

kočka: kočka domácíдома́шняя ко́шка

lékárnička: domácí/příruční/cestovní lékárničkaдома́шняя/похо́дная/доро́жная апте́чка

mazlíček: domácí mazlíček zvířeдома́шний пито́мец

násilí: domácí/fyzické násilíдома́шнее/физи́ческое наси́лие

obchod: vnitřní/domácí obchodвну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нок

pán: pan domácíдомохозя́ин

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

puťka: domácí puťkaдома́шняя ку́рица

slovo: domácí/cizí/přejatá slovaдома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́

spotřebič: domácí spotřebičeбытова́я те́хника

tisk: domácí/zahraniční tiskме́стная/зарубе́жная печа́ть

úkol: domácí úkolдома́шнее зада́ние, дома́шка, уро́к

vězení: domácí vězeníдома́шний аре́ст

výroba: domácí výrobaкуста́рное произво́дство

zvíře: domácí/hospodářská/divoká zvířataдома́шние/сельскохозя́йственные/ди́кие живо́тные

cestovní: domácí cestovní ruchвну́тренний тури́зм

cvičení: domácí cvičeníдома́шнее упражне́ние

kořalka: pálit domácí kořalkuгнать самого́н(ку)

kuchyně: domácí kuchyněдома́шняя ку́хня

meta: domácí metaдом

oblečení: sportovní/domácí oblečeníспорти́вная/дома́шняя оде́жда

pantofel: domácí pantofleдома́шние ту́фли, та́почки

politika: domácí/zahraniční/světová politikaвну́тренняя/вне́шняя/мирова́я поли́тика

potřeba: domácí potřeby obchodбытовы́е това́ры

práce: domácí práce z matematikyдома́шнее зада́ние по матема́тике

tým: domácí týmдома́шняя кома́нда

úloha: školní/domácí úlohaкла́ссное/дома́шнее зада́ние

vypálit: vypálit domácí pálenkuвы́гнать самого́н

zvířectvo: drobné domácí zvířectvoме́лкие дома́шние живо́тные

бытово́й: domácí spotřebičeбытова́я те́хника

валово́й: hrubý domácí produktвалово́й вну́тренний проду́кт

воробе́й: vrabec domácíдомово́й воробе́й

кинотеа́тр: domácí kinoдома́шний кинотеа́тр

клоп: štěnice domácíпосте́льный клоп

проду́кт: hrubý domácí/národní produkt валово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

промтова́рный: domácí potřeby obchodпромтова́рный магази́н

дома́шний: domácí úkolдома́шнее зада́ние

живо́тное: domácí/průmyslová/divoká zvířataдома́шние/промысло́вые/ди́кие живо́тные

зада́ние: domácí úkolдома́шнее зада́ние

о́бувь: kožená/zimní/sportovní/domácí obuvко́жаная/зи́мняя/спорти́вная/дома́шняя о́бувь

ры́нок: domácí trhвну́тренний ры́нок

сочине́ние: školní/domácí úlohaкла́ссное/дома́шнее сочине́ние

тури́зм: domácí/zahraniční cestovní ruchвну́тренний/иностра́нный тури́зм

хозя́йственный: obchod s domácími potřebamiхозя́йственный магази́н

электроприбо́р: domácí elektrospotřebičeбытовы́е электроприбо́ры

domácí: domácí práceдома́шние рабо́ты