Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) рабо́та, труд, де́ятельностьdomácí práce z matematikyдома́шнее зада́ние по матема́тикеdát se do práceвзя́ться/приня́ться за рабо́туzáchranné práceпоиско́во-спаса́тельные рабо́тыMám spoustu práce.У меня́ ку́ча дел.Do práce!За рабо́ту!práce přes časсверхуро́чная рабо́таpráce v domácnostiдома́шний трудruční práceрукоде́лиеpráce ve výškách, výškové práceрабо́ты на высоте́
  2. (fyzikální veličina) рабо́та
  3. (společenská aktivita) труд, рабо́таproduktivita práceпроизводи́тельность труда́
  4. (zaměstnání) рабо́таchodit do práceходи́ть на рабо́туpráce z domuрабо́та на дому́
  5. (výsledné dílo) рабо́та, сочине́ние, произведе́ниеpísemná práceпи́сьменная рабо́таročníková práceкурсова́я (рабо́та)disertační práceдиссерта́цияdiplomová práceдипло́мная рабо́таslohová práce(кла́ссное) сочине́ние
  6. (způsob provedení) рабо́та

Vyskytuje se v

bakalářský: bakalářská práceбакала́врская рабо́та

bezpečnost: bezpečnost práceохра́на труда́

dělba: dělba práceразделе́ние труда́

diplomový: diplomová práceдипло́мная рабо́та, hovor. дипло́м

disertační: disertační práce disertaceдиссерта́ция

domácí: domácí práceдома́шние рабо́ты

duševní: duševní práceу́мственный труд

fůra: mít fůru práceиме́ть мно́го дел

habilitační: habilitační práceдиссерта́ция на соиска́ние учёной сте́пени кандида́та нау́к

ilegální: ilegální práceподпо́льная рабо́та

montážní: montážní práceстрои́тельно-монта́жные рабо́ты

nad, nade: práce nad hlavuрабо́ты вы́ше головы́

neschopný: neschopný práceнетрудоспосо́бный

nucený: nucené práceпринуди́тельные рабо́ты

pohovor: přijímací pohovor (do práce)собесе́дование при приёме на рабо́ту

ponořit se: ponořit se do práceзарабо́таться

popis: popis práceопределе́ние де́ятельности

posadit se: posadit se k práciсесть за рабо́ту

prášek: prací prášekстира́льный порошо́к

produktivita: produktivita práceпроизводи́тельность труда́

provedení: ekon. dohoda o provedení práceдогово́р о выполне́нии рабо́ты

přitáhnout: přitáhnout k práciпритяну́ть к де́лу

bavit: Práce mě už nebaví.Рабо́та меня́ уже́ не интересу́ет.

bourací: stav. bourací práceподрывны́е рабо́ты, рабо́ты по сно́су (зда́ний)

bránit: bránit komu v práciпрепя́тствовать рабо́те кого

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

dát se: dát se do práceвзя́ться за рабо́ту

dělat: dělat svou práciде́лать/выполня́ть свою́ рабо́ту

demoliční: demoliční práceрабо́ты по сно́су зда́ний

dohoda: dohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́т

dojíždět: dojíždět do práce vlakemе́здить на рабо́ту на по́езде

dokončovací: stav. dokončovací práceотде́лочные рабо́ты

hnát: hnát koho do práceзаставля́ть рабо́тать

hrůza: Mám práce až hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

hygiena: hygiena práceгигие́на труда́

chodit: chodit do práce/školyходи́ть на рабо́ту/в шко́лу

klempířský: klempířské práceжестяны́е рабо́ты

kontrola: kontrola práceконтро́ль за рабо́той

manuální: manuální práceфизи́ческий труд

mechanický: mechanická práceмехани́ческий труд

mít: Mám práci.У меня́ дела́., Я за́нятый.

na: práce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю

namáhavý: namáhavá práceнапряжённая рабо́та

nastoupit: nastoupit do práceвы́йти на рабо́ту

nepřítomnost: nepřítomnost v práciнея́вка на рабо́те

obhájit: obhájit disertační práciзащити́ть диссерта́цию

obhajoba: obhajoba diplomové práce/disertaceзащи́та дипло́мной рабо́ты/диссерта́ции

odcházet: odcházet za pracíуходи́ть на за́работки

odložit: odložit práci na zítřekоста́вить рабо́ту на за́втра

omluvit: nepřítomnost v práci omluvit nemocíоправда́ть нея́вку на рабо́те боле́знью

pohánět: pohánět do práceгнать с рабо́той

pohltit: Práce ho zcela pohltila.Рабо́та захвати́ла его́ целико́м.

pokrývačský: pokrývačské práceкро́вельные рабо́ты

polní: polní práceполевы́е рабо́ты

poohlédnout se: poohlédnout se po nové práciпоиска́ть но́вую рабо́ту

pošilhávat: pošilhávat po práci v zahraničíприсма́тривать себе́ рабо́ту за рубежо́м

pouštět se: pouštět se do práceбра́ться за рабо́ту/де́ло

povýšení: dosáhnout povýšení v práciполучи́ть повыше́ние по слу́жбе

prací: prací prášekстира́льный порошо́к

prací: prací prostředekстира́льное сре́дство

propouštění: propouštění z práce snižování stavůсокраще́ние шта́тов

předpoklad: Máš předpoklady pro tuto práci.У тебя́ предпосы́лки для э́той рабо́ты.

překážet: překážet v práciмеша́ть рабо́тать

přerušit: přerušit práciприостанови́ть рабо́ту

přibrat: přibrat si práciприба́вить себе́ рабо́ты

přibýt: Přibylo práce.Приба́вилось рабо́ты.

pustit se: pustit se do práceвзя́ться за де́ло

ročníkový: ročníková práceкурсова́я (рабо́та)

: Mám práce až nad hlavu.У меня́ дел по го́рло.

bez, beze: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Без труда́ не вы́тащишь и ры́бку из пруда́.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Поспеши́шь, люде́й насмеши́шь.

od, ode: Práce mu jde od ruky.Рабо́та у него́ гори́т в рука́х.

od, ode: Práce mu jde od ruky.Рабо́та у него́ в рука́х гори́т.

ovoce: Práce přinesla své ovoce.Рабо́та принесла́ свои́ плоды́.

platný: Práce kvapná málo platná.Поспеши́шь - люде́й насмеши́шь.

plný: Má plné ruce práce.Рабо́ты у него́ по го́рло.

potom: Nejdřív práce, potom zábava.Де́лу вре́мя, поте́хе час., Ко́нчил де́ло гуля́й сме́ло.

první: první literární práce prvotinaпро́ба пера́

безопа́сность: безопа́сность труда́bezpečnost práce

ка́торжный: ка́торжные рабо́тыnucené práce

курсово́й: курсова́я (рабо́та)ročníková práce

охра́на: охра́на труда́bezpečnost práce

порошо́к: стира́льный порошо́кprací prášek

принуди́тельный: принуди́тельные рабо́тыnucené práce

рабо́та: рабо́та на высоте́výšková práce

рабо́та: контро́льная рабо́таpísemka, písemná práce ve škole

рабо́та: курсова́я/дипло́мная рабо́таročníková/diplomová práce na VŠ

сре́дство: мо́ющее/стира́льное сре́дствоmycí/prací prostředek

стира́льный: стира́льный порошо́кprací prášek