Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část prostoru) ме́сто, простра́нствоvolné místoсвобо́дное ме́стоJe to místo volné?Э́то ме́сто свобо́дно?Na tvém místě bych ...Я бы на твоём ме́сте ...místo k sezení/stáníсидя́чее/стоя́чее ме́стоmísto činuме́сто преступле́нияPřijměte místo!Сади́тесь!
  2. (osada, obec ap.) населённый пункт, го́род, ме́стоmísto pobytuместожи́тельство
  3. (část, díl) ме́стоslabé místoсла́бое ме́сто
  4. (zaměstnání ap.) ме́сто, пост, рабо́таbýt bez místaбыть без рабо́тыhledat si nové místoиска́ть рабо́туčlověk na svém místěчелове́к на своём ме́стеvolné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия
  5. (pořadí) ме́сто, стро́чкаsport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

Příslovce

  • (náhradou, v zastoupení ap.) вме́стоMísto v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení ме́сто назначе́ния

narození: datum/místo narozeníда́та/ме́сто рожде́ния

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

sezení: počet míst k sezeníчисло́ мест для сиде́ния

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

volný: volná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́

dostat se: dostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́сте

držet: držet místo kamarádoviдержа́ть ме́сто для дру́га

kapacita: hotel s kapacitou 1000 místгости́ница ёмкостью 1000 мест

kdyby: Kdybych byl na tvém místě...Я бы на твоём ме́сте...

klesnout: klesnout na desáté místoопусти́ться на деся́тую пози́цию

konání: místo konáníме́сто проведе́ния

lukrativní: lukrativní zaměstnání/místoхле́бное/тёплое ме́сто

mít: Má dobré místo.У него́ хоро́шая рабо́та.

natáčení: místo natáčeníсъёмочная площа́дка

odběrový: odběrové místo testovacíпункт тести́рования

parkovací: parkovací místaпарко́вочные места́, машиноместа́

pobyt: místo pobytuместонахожде́ние

počet: počet míst k sezeníколи́чество мест для сиде́ния

pochodovat: pochodovat na místěмарширова́ть на ме́сте

poslat: poslat na různá místa pozvánky, odborníky ap.разосла́ть

poslední: až na posledním místěто́лько на после́днем ме́сте

přistihnout: přistihnout zloděje na místě činuзаста́ть воро́в на ме́сте преступле́ния

přístupný: (těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́

srdce: Má srdce na pravém místě.У него́ есть се́рдце.

stání: místa k stáníстоя́чие места́

ujet: ujet z místa nehodyуе́хать с ме́ста ава́рии/ДТП

uvolnit: uvolnit místo komuуступи́ть (своё) ме́сто кому

volný: volné místoсвобо́дное ме́сто

výdejní: výdejní místoпункт вы́дачи

vyměnit: vyměnit si místaпоменя́ться места́ми

zranitelný: zranitelné místoуязви́мое ме́сто

propadnout se: Ať se (na místě) propadnu, jestli lžu.Провали́ться мне (на э́том ме́сте), е́сли я лгу.

přešlapovat: přen. přešlapovat na místěтопта́ться на ме́сте

slabý: ukázat (své) slabé místoдать слабину́

медве́жий: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

назначе́ние: пункт/ме́сто назначе́нияmísto určení

отправно́й: отправно́й пунктmísto odeslání, východisko, výchozí bod

приёмный: приёмный пунктpříjem v čistírně ap., sběrné místo

самовы́воз: пункт самовы́возаodběrní místo

сбо́рный: сбо́рный пунктshromaždiště, místo srazu

тести́рование: пункт тести́рованияodběrové místo testovací

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

вака́нсия: Откры́лась вака́нсия.Uvolnilo se pracovní místo.

вы́дача: пу́нкт вы́дачиvýdejní místo

досту́пный: места́, досту́пные для тури́стовmísta přístupná turistům

напова́л: уби́ть напова́лna místě usmrtit

освободи́ть: освободи́ть ме́сто комуuvolnit místo komu

пункт: пункт назначе́нияmísto určení

пункт: пункт вы́дачиvýdejní místo

са́мый: В э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.

стоя́чий: стоя́чие места́místa k stání

съёмочный: съёмочная площа́дкаmísto natáčení

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

топта́ться: топта́ться на ме́стеpřešlapovat na místě, váhat, stagnovat