Hlavní obsah

srdce

Podstatné jméno, rod střední

  1. (orgán) се́рдцеmed. operace srdceопера́ция на се́рдцеmed. bušení srdceсердцебие́ниеmed. šelest na srdciшум в се́рдцеmed. zástava srdceостано́вка се́рдца
  2. kniž.(opravdovost) се́рдце, душа́z celého srdceот всего́ се́рдцаmluvit od srdceговори́ть от се́рдца
  3. přen.(cit) се́рдцеNemám to srdce.Мне со́весть не позволя́ет.Má srdce na pravém místě.У него́ есть се́рдце.dobyvatel ženských srdcíже́нский сердцее́дzískat čí srdceпокори́ть чьё се́рдце
  4. (odvaha) се́рдце, отва́га
  5. kniž.(střed) се́рдце, центр
  6. (co připomíná srdce) се́рдцеkaret. че́рвиsrdce zvonuязы́к ко́локола

Vyskytuje se v

přirůst: přirůst k srdcizamilovat si прирасти́ к се́рдцу

bušení: med. bušení srdceсердцебие́ние

dobyvatel: dobyvatel ženských srdcíсердцее́д

ležet: ležet na srdciнаболе́ть

onemocnění: med. onemocnění srdceболе́зни се́рдца

dobrý: Má dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.

lamač: přen. lamač srdcíсердцее́д

líto: Je mi to ze srdce líto.Мне и́скренне жаль., Я от всей души́ жале́ю.

operace: operace srdceопера́ция на се́рдце

píchat: Píchá mě v boku/u srdce.У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце.

píchnout: Píchlo mě u srdce.Меня́ кольну́ло в се́рдце.

podmanit (si): Podmanil si její srdce.Он покори́л её се́рдце.

postižení: postižení srdceпоро́к се́рдца

pracovat: Srdce přestává pracovat.Се́рдце отка́зывается рабо́тать.

přivinout: přivinout (k srdci) dítěприжа́ть (к се́рдцу) ребёнка

usedat: srdce usedáпря́мо се́рдце замира́ет

vzít si: vzít si co (příliš) k srdciприня́ть (сли́шком) бли́зко к се́рдцу

zahřát: zahřát u srdceсогре́ть на се́рдце

co: Co na srdci, to na jazyku.Что на уме́, то и на языке́.

dlaň: mít srdce na dlaniдуша́ нараспа́шку у кого

k, ke, ku: vzít si co k srdciприня́ть что бли́зко к се́рдцу

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.У меня́ ка́мень с души́ свали́лся.

od, ode: smát se od srdce(рас)смея́ться от души́

přes, přese: nepřenést přes srdceне примири́ться с чем

spadnout: Spadl mi kámen ze srdce.У меня́ ка́мень с души́ свали́лся/от се́рдца отлегло́.

z, ze: Spadl mu kámen ze srdce.У него́ ка́мень с души́ свали́лся.

масса́ж: масса́ж се́рдцаmasáž srdce

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

душа́: от всей души́z celého srdce, upřímně

золото́й: У тебя́ золото́е се́рдце.Máš zlaté srdce.

веле́ние: По ве́лению се́рдца.Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.

душа́: Душа́ в пя́тки ушла́.Spadlo komu srdce do kalhot.

изли́ть: изли́ть ду́шу комуvylít (si) srdce komu

ка́мень: Ка́мень с души́ свали́лся.Spadl mi kámen ze srdce.

кровь: Се́рдце кро́вью облива́ется.Srdce mi krvácí.

ра́доваться: пря́мо душа́ ра́дуетсяsrdce plesá

стеснённый: со стеснённым се́рдцемs těžkým srdcem

стлать: Мя́гко сте́лет, да жёстко спать.Na jazyku med, v srdci jed.

чита́ть: чита́ть в сердца́хčíst v srdcích