Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) рабо́тать, занима́ться(snaživě ap.) труди́тьсяpracovat ve dne v nociтруди́ться днём и но́чьюnepřetržitě pracovatрабо́тать без отры́ва/рывко́вpracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́йpracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду
  2. (vykonávat zaměstnání) рабо́тать кем гдеpracovat přes čas/domaрабо́тать сверхуро́чно/на дому́Pracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.pracovat úkolověрабо́тать сде́льно
  3. (být činný) рабо́тать, служи́ть кем
  4. (používat při práci) рабо́тать чем с чем(s ohněm, zbraní ap.) обраща́ться с чем, по́льзоваться чемpracovat s počítačemпо́льзоваться компью́тером, рабо́тать с компью́тером
  5. (fungovat) рабо́тать(na určitém principu) де́йствовать, функциони́роватьSrdce přestává pracovat.Се́рдце отка́зывается рабо́тать.

Vyskytuje se v

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

naplno: рабо́тать с по́лной отда́чейpracovat naplno

denně: Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.Pracuje osm hodin denně.

dohoda: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

dvojice: рабо́тать в па́реpracovat ve dvojici

elán: рабо́тать с энтузиа́змомpracovat s elánem

hlava: рабо́тать голово́йpracovat hlavou

hůř: Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).Pracuje čím dál hůř.

chtít se: Мне неохо́та рабо́тать.Nechce se mi pracovat.

intenzivně: уси́ленно рабо́татьintenzivně pracovat

ministerstvo: рабо́тать в министе́рствеpracovat na ministerstvu

nasazení: рабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чейpracovat/hrát s plným nasazením

plán: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

směna: рабо́тать посме́нноpracovat na směny

stavba: рабо́тать на стро́йкеpracovat na stavbě

tvrdě: тяжело́ рабо́татьtvrdě pracovat

vinice: рабо́тать в виногра́дникеpracovat na vinici

výkon: рабо́тать с по́лной отда́чейpracovat na plný výkon

začít: приступи́ть к рабо́те, взя́ться за рабо́туzačít pracovat

zaujetí: рабо́тать с огонько́мpracovat se zaujetím

zedník: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

železnice: служи́ть на желе́зной доро́геpracovat na železnici

obrátka: рабо́тать вовсю́pracovat na plné obrátky

plyn: рабо́тать на по́лном га́зуpracovat na plný plyn

síla: рабо́тать изо всех силpracovat ze všech sil

sto: рабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вкиpracovat na sto procent

stroj: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

tři: рабо́тает за трои́хpracuje za tři

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

рука́: рабо́тать не поклада́я рукusilovně pracovat

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

кома́нда: рабо́тать по кома́ндеpracovat podle pokynu

отры́в: рабо́тать без отры́ваnepřetržitě pracovat

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

рабо́тать: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

склад: рабо́тать на скла́деpracovat ve skladu

телеви́дение: рабо́тать на телеви́денииpracovat v televizi

увлече́ние: говори́ть/рабо́тать с увлече́ниемmluvit/pracovat s elánem

вре́мя: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.

то́чность: Рабо́тает с то́чностью часово́го механи́зма.Pracuje přesně jako hodinky.

pracovat: рабо́тать до упа́дуpracovat do úmoru