Hlavní obsah

по

Předložka

 1. чему po čem, na co čem cestě ap.похло́пать по плечу́poplácat po rameni
 2. по кому/чему po kom/čemСкуча́л по де́тям.Bylo mu smutno po dětech.
 3. чему v čem, z čehoэкза́мен по матема́тикеzkouška z matematikyзаня́тия по литерату́реhodina literaturyчемпио́н по ша́хматамšachový mistr
 4. чему po čem ve směru
 5. кому/чему podle koho/čeho, v souladu s čím, na coрабо́тать по пла́нуpracovat podle plánuоде́т по мо́деoblečený podle módy
 6. чему kvůli čemu, z čeho příčiny ap., pro co nemoc ap.по рассе́янностиz nepozornostiпо боле́зниpro nemoc
 7. чему prostřednictvím čehoговори́ть по телефо́нуtelefonovatпосла́ть по по́чтеposlat poštouОн по профе́ссии...Povoláním je...
 8. чему kvůli čemu, pro co, s jakým cílem
 9. чему po co, během, v průběhu čeho
 10. кому/чему po kom/čem
 11. кому/чему (po)dle koho/čeho

Vyskytuje se v

вдоль: podél, podle, vedleвдоль по чему

ви́димость: zřejmě, podle všehoпо (всей) ви́димости

вина́: vinou koho/čeho, kvůli komu/čemuпо вине́

возмо́жность: podle možností, pokud možnoпо (ме́ре) возмо́жности

гало́п: letem světem, kalupem, rychleгало́пом по Евро́пам

го́рло: po krk, nad hlavu, přespřílišпо го́рло

гроб: až do smrti, až do hrobuпо гроб жи́зни

диагона́ль: šikmo, napříčпо диагона́ли

досто́инство: spravedlivě/náležitě ocenit, ohodnotit podle zásluhоцени́ть по досто́инству кого/что

его́: podle něj, podle jeho vůleпо его́

её: podle její vůle, podle níпо её

завя́зка: do krajnosti, (až) po záklopku se napít, k prasknutí se najístпо (са́мую) завя́зку

заслу́га: podle zásluh, zaslouženě, právemпо заслу́гам

их: podle jejich vůle, přání, podle nichпо их

карма́н: plácnout se přes kapsu, utratit penízeбить по карма́ну

кра́йний: přinejmenším, alespoňпо кра́йней ме́ре

ма́ленький: hrát o malou sázkuигра́ть по ма́ленькой

ме́ньший: přinejmenším, alespoňпо ме́ньшей ме́ре

ме́ра: alespoň, přinejmenšímпо кра́йней ме́ре

мой: podle mě, podle méhoпо-мо́ему

наш: podle násпо-на́шему

незави́сящий: z objektivních příčinпо незави́сящим обстоя́тельствам

нрав: být komu po chuti, líbit se komuбыть кому по нра́ву

нутро́: vyhovovat, být vhodпо нутру́

образе́ц: po(dle) vzoruпо образцу́

по: cestouпо пути́

по́вод: чего u příležitosti čeho, kvůli čemu, ve věci čehoпо по́воду

по́длость: jako naschvál, zákon schválnostiпо зако́ну по́длости

преиму́щество: převážně, hlavně, předevšímпо преиму́ществу

принадле́жность: podle příslušnostiпо принадле́жности

приро́да: v(e své) podstatě, v zásaděпо приро́де

причи́на: z důvodu, kvůliпо причи́не

проше́ствие: po (uplynutí) čehoпо проше́ствии чего

сам: sám o sobě, samotnýсам по себе́

свой: po svém, podle svého udělat ap.по-сво́ему

себя́: necítit se dobřeне по себе́ кому

сказа́ть: upřímně/po pravdě řečenoсказа́ть по со́вести/пра́вде/че́сти

склад: slabikovat, číst po slabikách co text ap.чита́ть по склада́м

сравне́ние: v porovnání, ve srovnání s kým/čímпо сравне́нию с кем/чем

стари́нка: po staruпо стари́нке

стопа́: jít ve stopách koho/čeho otce ap.идти́ по стопа́м кого

суть: v jádru (věci), v podstatě, vlastněпо су́ти (де́ла)

существо́: v podstatě (se dá říci), ve skutečnosti, vlastněпо существу́ (говоря́)

счёт: ve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladněпо большо́му счёту

уполномо́чие: na základě zplnomocněníпо уполномо́чию кого

у́хо: po uši se zamilovatвлюби́ться по́ уши

хоро́ший: v dobrém, po dobrémпо хоро́шему

ша́пка: dát komu za ušiпо ша́пке дать кому

шов: ruce podél těla, v připaženíру́ки по шва́м

шпа́ла: přestat se ovládatстуча́ть по шпа́лам

алфави́т: abecedně, podle abecedyпо алфави́ту

безрабо́тица: podpora v nezaměstnanostiпосо́бие по безрабо́тице

бе́лый: černé na bílémчёрным по бе́лому

бере́менность: mateřská dovolená v době před porodemо́тпуск по бере́менности

влюби́ться: zamilovat se po ušiвлюби́ться по́ уши

инстру́кция: návod k použitíинстру́кция по эксплуата́ции

истече́ние: po uplynutí čehoпо истече́нии чего

контра́кт: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

крупи́ца: po troskach, kousek po kouskuпо крупи́цам

мне́ние: podle mého názoruпо моему́ мне́нию

му́ка: Křížová cestaХожде́ние по му́кам

насле́дство: pozůstalostní řízeníпроизво́дство по насле́дстве

нату́ра: od přírody, v(e své) podstatěпо нату́ре

недосмо́тр: nedopatřením, z nedbalostiпо недосмо́тру

необходи́мость: podle potřebyпо необходи́мости

неосторо́жность: neúmyslný trestný činпреступле́ние по неосторо́жности

о́чередь: po pořádku, jeden za druhým, jeden po druhémпо о́череди

оши́бка: omylemпо оши́бке

пе́нсия: starobní/invalidní důchodпе́нсия по ста́рости/по инвали́дности

перечисле́ние: platit (bankovním) převodemплати́ть по перечисле́нию

по́чта: poštouпо по́чте

пра́во: právem, oprávněněпо пра́ву

пресле́довать: soudně stíhatпресле́довать по суду́

простота́: z naivityпо простоте́ серде́чной

разоруже́ние: konference o odzbrojeníконфере́нция по разоруже́нию

расчёт: podle propočtůпо расчётам

ре́зать: tít do živého ре́зать по живо́му

рука́: plácnout si, dohodnout se s kýmуда́рить кого по рука́м

совпаде́ние: shodou okolnostíпо совпаде́нию

сосе́д: spolubydlícíсосе́д по кварти́ре

ста́рший: služebně staršíста́рший по до́лжности

стру́нка: poslouchat koho na slovo по стру́нке ходи́ть перед кем

узна́ть: doslechnout seузна́ть по доше́дшим слу́хам

хло́пнуть: plácnout se do čela, vzpomenout siхло́пнуть себя́ по лбу́

ходи́ть: chodit po obchodechходи́ть по магази́нам

а́ська: komunikace přes ICQперепи́ска по а́ське

бить: střílet na branku бить по воро́там

бульва́р: procházet se po bulváruгуля́ть по бульва́ру

ве́ксель: platit směnkouплати́ть по ве́кселю

вероя́тность: s největší pravděpodobnostíпо все́й вероя́тности

ваш: podle vás podle vašeho přání, po vašemпо-ва́шему

alžírský: alžírská kávaко́фе по-алжи́рски

automat: prodejní automatавтома́т по прода́же

biftek: tatarský biftekбифште́кс по-тата́рски

bod: vyhrát na bodyвы́играть по очка́м

bytový: bytový architektархите́ктор диза́йнер/по интерье́рам

cizinecký: cizinecká policieполи́ция по дела́м иностра́нцев, миграцио́нная слу́жба

čára: vzdušnou čarouпо прямо́й (ли́нии)

část: po částechпо частя́м

černý: černé na bílémчёрным по бе́лому

dávka: nemocenské dávkyпосо́бие по боле́зни

dědic: zákonný dědicнасле́дник по зако́ну

denní: denní rozkazприка́з по ча́сти

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

dobrý: v dobrémпо-хоро́шему, полюбо́вно

doslech: z doslechuпо наслы́шке

dovolená: zdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зни

důchodce: starobní/invalidní důchodceпенсионе́р по ста́рости/инвали́дности

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

faktický: faktické připomínkyзамеча́ния по существу́

hlava: hlava nehlavaпо чём попа́ло

inzerát: seznámení na inzerátзнако́мство по объявле́нию

jako: jako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́

kousek: kousek po kouskuпо кусо́чкам, понемно́гу, постепе́нно

kroužek: zájmové kroužkyкружки́ по интере́сам

křížový: Křížová cestaХожде́ние по му́кам

který: jak kterýпо ра́зному

libost: podle libostiско́лько захо́чется, по жела́нию

náš, naše: mluvit po našemговори́ть по на́шему

nedopatření: nedopatřenímпо недосмо́тру

nemocenský: nemocenská dávkaпосо́бие по боле́зни

nemovitost: daň z nemovitostiнало́г по недви́жимости

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostiпосо́бие по безрабо́тице

obsluha: návod k obsluzeинстру́кция по эксплуата́ции, пра́вила по́льзования

abeceda: podle abecedyпо алфави́ту

agent: realitní agentаге́нт по недвижи́мости

akta: soudní aktaдосье́ материа́лов по де́лу

anglicky: Mluvíte anglicky?Говори́те по-англи́йски?

arabsky: Umíte arabsky?Говори́те по-ара́бски?

balíček: přen. balíček úsporných opatřeníпаке́т мероприя́тий по эконо́мии

běhat: Běhá mi mráz po zádech.У меня́ мура́шки бе́гают по спине́.

bloumat: bloumat po ulicíchтаска́ться по у́лицам

bourací: stav. bourací práceподрывны́е рабо́ты, рабо́ты по сно́су (зда́ний)

box: mistr světa v boxuчемпио́н ми́ра по бо́ксу

branka: střílet na brankuбить по воро́там

brouzdání: brouzdání po internetuсёрфинг по се́ти

brouzdat (se): brouzdat po internetuры́скать по Интерне́ту

ceník: ceny dle ceníkuце́ны по прайс-листу́

cesta: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

cvičitel: cvičitel jógyинстру́ктор по йо́ге

čenich: dostat přes čenichполучи́ть по но́су

čerstvý: po čerstvých stopáchпо све́жим следа́м

česky: Umíš česky?Ты говори́шь по-че́шски?

čtení: čtení z rukyгада́ние по ли́ниям на руке́

dědictví: získat jako dědictvíполучи́ть по насле́дству

demoliční: demoliční práceрабо́ты по сно́су зда́ний

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.