Hlavní obsah

по

Předložka

 1. чему po čem, na co čem cestě ap.похло́пать по плечу́poplácat po rameni
 2. по кому/чему po kom/čemСкуча́л по де́тям.Bylo mu smutno po dětech.
 3. чему v čem, z čehoэкза́мен по матема́тикеzkouška z matematikyзаня́тия по литерату́реhodina literaturyчемпио́н по ша́хматамšachový mistr
 4. чему po čem ve směru
 5. кому/чему podle koho/čeho, v souladu s čím, na coрабо́тать по пла́нуpracovat podle plánuоде́т по мо́деoblečený podle módy
 6. чему kvůli čemu, z čeho příčiny ap., pro co nemoc ap.по рассе́янностиz nepozornostiпо боле́зниpro nemoc
 7. чему prostřednictvím čehoговори́ть по телефо́нуtelefonovatпосла́ть по по́чтеposlat poštouОн по профе́ссии...Povoláním je...
 8. чему kvůli čemu, pro co, s jakým cílem
 9. чему po co, během, v průběhu čeho
 10. кому/чему po kom/čem
 11. кому/чему (po)dle koho/čeho

Vyskytuje se v

большо́й: по бо́льшей ча́стиpřevážně, hlavně, zejména

ваш: по-ва́шемуpodle vás podle vašeho přání, po vašem

вдоль: вдоль по чемуpodél, podle, vedle

ви́димость: по (всей) ви́димостиzřejmě, podle všeho

вина́: по вине́vinou koho/čeho, kvůli komu/čemu

возмо́жность: по (ме́ре) возмо́жностиpodle možností, pokud možno

гало́п: гало́пом по Евро́памletem světem, kalupem, rychle

го́рло: по го́рлоpo krk, nad hlavu, přespříliš

го́рло: сыт по го́рлоdosyta najedený, nacpaný k prasknutí

го́рло: сыт по го́рлоmít dost, mít plné zuby/po krk čeho

гроб: по гроб жи́зниaž do smrti, až do hrobu

диагона́ль: по диагона́лиšikmo, napříč

досто́инство: оцени́ть по досто́инству кого/чтоspravedlivě/náležitě ocenit, ohodnotit podle zásluh

его́: по его́podle něj

её: по еёpodle její vůle

завя́зка: по (са́мую) завя́зкуdo krajnosti, (až) po záklopku se napít, k prasknutí se najíst

заслу́га: по заслу́гамpodle zásluh, zaslouženě, právem

их: по ихpo(dle) jejich vůle, podle nich

карма́н: бить по карма́нуlézt do peněz být drahý ap.

карма́н: не по карма́ну что комуpříliš drahé zboží ap.

кра́йний: по кра́йней ме́реpřinejmenším, alespoň

ма́ленький: игра́ть по ма́ленькойhrát o malou sázku

ма́сло: как по ма́слуjako po másle

ме́ньший: по ме́ньшей ме́реpřinejmenším, alespoň

ме́ра: по кра́йней ме́реalespoň, přinejmenším

ме́ра: по ме́ньшей ме́реpřinejmenším, nejméně

мой: по-мо́емуpodle mě, podle mého

наш: по-на́шемуpodle nás

незави́сящий: по незави́сящим обстоя́тельствамz objektivních příčin

нрав: быть кому по нра́вуbýt komu po chuti, líbit se komu

нутро́: по нутру́vyhovovat, být vhod

образе́ц: по образцу́po(dle) vzoru

отде́льность: в/по отде́льностиjednotlivě, zvlášť

плечо́: по плечу́ кому чтоv silách koho

по́вод: по по́водучего u příležitosti čeho, kvůli čemu, ve věci čeho

по́длость: по зако́ну по́длостиjako naschvál, zákon schválnosti

преиму́щество: по преиму́ществуpřevážně, hlavně, především

принадле́жность: по принадле́жностиpodle příslušnosti

приро́да: по приро́деv(e své) podstatě, v zásadě

причи́на: по причи́неz důvodu, kvůli

проше́ствие: по проше́ствии чегоpo uplynutí čeho

сам: сам по себе́sám o sobě, samotný

свой: по-сво́емуpo svém, podle svého udělat ap.

себя́: не по себе́ комуnecítit se dobře

себя́: по себе́podle svých sil

сказа́ть: сказа́ть по пра́вдеupřímně řečeno

склад: чита́ть по склада́мslabikovat, číst po slabikách co text ap.

сравне́ние: по сравне́нию с кем/чемv porovnání, ve srovnání s kým/čím

стари́нка: по стари́нкеpo staru

стопа́: идти́ по стопа́м когоjít ve stopách koho/čeho otce ap.

суди́ть: судя́ по кому/чемуsoudě podle koho/čeho

суть: по су́ти (де́ла)v jádru (věci), v podstatě, vlastně

существо́: по существу́ (говоря́)v podstatě (se dá říci), ve skutečnosti, vlastně

счёт: по большо́му счётуve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladně

уполномо́чие: по уполномо́чию когоna základě zplnomocnění

у́хо: влюби́ться по́ ушиpo uši se zamilovat

хоро́ший: по хоро́шемуv dobrém, po dobrém

ша́пка: по ша́пке дать комуdát komu za uši

шов: ру́ки по шва́мruce podél těla, v připažení

шпа́ла: стуча́ть по шпа́ламpřestat se ovládat

алфави́т: по алфави́туabecedně, podle abecedy

безрабо́тица: посо́бие по безрабо́тицеpodpora v nezaměstnanosti

бе́лый: чёрным по бе́ломуčerné na bílém

бере́менность: о́тпуск по бере́менностиmateřská dovolená v době před porodem

влюби́ться: влюби́ться по́ ушиzamilovat se po uši

инстру́кция: инстру́кция по эксплуата́цииnávod k použití

истече́ние: по истече́нии чегоpo uplynutí čeho

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

крупи́ца: по крупи́цамpo troškách, kousek po kousku

матери́нский: по матери́нской ли́нииz matčiny strany předkové ap.

мне́ние: по моему́ мне́ниюpodle mého názoru

му́ка: Хожде́ние по му́камKřížová cesta

насле́дство: произво́дство по насле́дствеpozůstalostní řízení

нату́ра: по нату́реod přírody, v(e své) podstatě

недосмо́тр: по недосмо́труnedopatřením, z nedbalosti

необходи́мость: по необходи́мостиpodle potřeby

неосторо́жность: преступле́ние по неосторо́жностиneúmyslný trestný čin

но́жницы: но́жницы по мета́ллуnůžky na plech

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým

оши́бка: по оши́бкеomylem

пе́нсия: пе́нсия по ста́рости/по инвали́дностиstarobní/invalidní důchod

перечисле́ние: плати́ть по перечисле́ниюplatit (bankovním) převodem

по́чта: по по́чтеpoštou

пра́во: по пра́вуprávem, oprávněně

пра́во: по како́му пра́вуjakým právem

пресле́довать: пресле́довать по суду́soudně stíhat

простота́: по простоте́ серде́чнойz naivity

разоруже́ние: конфере́нция по разоруже́ниюkonference o odzbrojení

расчёт: по расчётамpodle propočtů

ре́зать: ре́зать по живо́муtít do živého