Hlavní obsah

pracující

Vyskytuje se v

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

naplno: pracovat naplnoрабо́тать с по́лной отда́чей

pracovat: pracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду

pracovat: pracovat úkolověрабо́тать сде́льно

dálka: pracovat na dálku z domu ap.рабо́тать удалённо

denně: Pracuje osm hodin denně.Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.

dohoda: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

dvojice: pracovat ve dvojiciрабо́тать в па́ре

elán: pracovat s elánemрабо́тать с энтузиа́змом

hlava: pracovat hlavouрабо́тать голово́й

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

chtít se: Nechce se mi pracovat.Мне неохо́та рабо́тать.

intenzivně: intenzivně pracovatуси́ленно рабо́тать

ministerstvo: pracovat na ministerstvuрабо́тать в министе́рстве

nasazení: pracovat/hrát s plným nasazenímрабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чей

necelý: Pracoval necelý rok.Отрабо́тал ме́нее го́да.

plán: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

pole: pracovat na poliрабо́тать на по́ле

pracovat: pracovat ve dne v nociтруди́ться днём и но́чью

pracovat: nepřetržitě pracovatрабо́тать без отры́ва/рывко́в

pracovat: pracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́й

pracovat: pracovat přes časрабо́тать сверхуро́чно

pracovat: Pracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.

pracovat: pracovat s počítačemпо́льзоваться компью́тером, рабо́тать с компью́тером

pracovat: Srdce přestává pracovat.Се́рдце отка́зывается рабо́тать.

ranní: pracovat na ranníрабо́тать на у́треннюю сме́ну

směna: pracovat na směnyрабо́тать посме́нно

stavba: pracovat na stavběрабо́тать на стро́йке

tvrdě: tvrdě pracovatтяжело́ рабо́тать

vinice: pracovat na viniciрабо́тать в виногра́днике

výkon: pracovat na plný výkonрабо́тать с по́лной отда́чей

začít: začít pracovatприступи́ть к рабо́те, взя́ться за рабо́ту

zaujetí: pracovat se zaujetímрабо́тать с огонько́м

zedník: pracovat jako zedníkрабо́тать ка́менщиком

železnice: pracovat na železniciслужи́ть на желе́зной доро́ге

obrátka: pracovat na plné obrátkyрабо́тать вовсю́

plyn: pracovat na plný plynрабо́тать на по́лном газу́

pracovat: pracovat na vedlejší pracovní poměrсовмеща́ть

pracovat: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

sto: pracovat na sto procentрабо́тать изо всех сил

stroj: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

рука́: рабо́тать не поклада́я рукusilovně pracovat

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

кома́нда: рабо́тать по кома́ндеpracovat podle pokynu

не́кого: не́кому рабо́татьnemá kdo pracovat

отрабо́тать: Отрабо́тал ме́нее года.Pracoval necelý rok.

отры́в: рабо́тать без отры́ваnepřetržitě pracovat

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

рабо́тать: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

склад: рабо́тать на скла́деpracovat ve skladu

телеви́дение: рабо́тать на телеви́денииpracovat v televizi

вре́мя: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.