Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) рабо́тать, занима́ться(snaživě ap.) труди́тьсяpracovat ve dne v nociтруди́ться днём и но́чьюnepřetržitě pracovatрабо́тать без отры́ва/рывко́вpracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́йpracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду
  2. (vykonávat zaměstnání) рабо́тать кем гдеpracovat přes časрабо́тать сверхуро́чноPracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.pracovat úkolověрабо́тать сде́льно
  3. (být činný) рабо́тать, служи́ть кем
  4. (používat při práci) рабо́тать чем с чем(s ohněm, zbraní ap.) обраща́ться с чем, по́льзоваться чемpracovat s počítačemпо́льзоваться компью́тером, рабо́тать с компью́тером
  5. (fungovat) рабо́тать(na určitém principu) де́йствовать, функциони́роватьSrdce přestává pracovat.Се́рдце отка́зывается рабо́тать.

Vyskytuje se v

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

naplno: pracovat naplnoрабо́тать с по́лной отда́чей

dálka: pracovat na dálku z domu ap.рабо́тать удалённо

denně: Pracuje osm hodin denně.Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.

dohoda: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

dvojice: pracovat ve dvojiciрабо́тать в па́ре

elán: pracovat s elánemрабо́тать с энтузиа́змом

hlava: pracovat hlavouрабо́тать голово́й

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

chtít se: Nechce se mi pracovat.Мне неохо́та рабо́тать.

intenzivně: intenzivně pracovatуси́ленно рабо́тать

ministerstvo: pracovat na ministerstvuрабо́тать в министе́рстве

nasazení: pracovat/hrát s plným nasazenímрабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чей

necelý: Pracoval necelý rok.Отрабо́тал ме́нее го́да.

plán: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

pole: pracovat na poliрабо́тать на по́ле

ranní: pracovat na ranníрабо́тать на у́треннюю сме́ну

směna: pracovat na směnyрабо́тать посме́нно

stavba: pracovat na stavběрабо́тать на стро́йке

tvrdě: tvrdě pracovatтяжело́ рабо́тать

vinice: pracovat na viniciрабо́тать в виногра́днике

výkon: pracovat na plný výkonрабо́тать с по́лной отда́чей

začít: začít pracovatприступи́ть к рабо́те, взя́ться за рабо́ту

zaujetí: pracovat se zaujetímрабо́тать с огонько́м

zedník: pracovat jako zedníkрабо́тать ка́менщиком

železnice: pracovat na železniciслужи́ть на желе́зной доро́ге

obrátka: pracovat na plné obrátkyрабо́тать вовсю́

plyn: pracovat na plný plynрабо́тать на по́лном газу́

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

sto: pracovat na sto procentрабо́тать изо всех сил

stroj: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

рука́: рабо́тать не поклада́я рукusilovně pracovat

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

кома́нда: рабо́тать по кома́ндеpracovat podle pokynu

не́кого: не́кому рабо́татьnemá kdo pracovat

отрабо́тать: Отрабо́тал ме́нее года.Pracoval necelý rok.

отры́в: рабо́тать без отры́ваnepřetržitě pracovat

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

рабо́тать: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

склад: рабо́тать на скла́деpracovat ve skladu

телеви́дение: рабо́тать на телеви́денииpracovat v televizi

вре́мя: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.