Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) де́лать, выполня́ть что, занима́ться чемdělat svou práciде́лать/выполня́ть свою́ рабо́туCo mám teď dělat?Что мне сейча́с де́лать?Co (tady) děláš?Что ты здесь де́лаешь?dělat si poznámkyбрать на заме́ткиNedá se nic dělat.Ничего́ не поде́лаешь.Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...Nemám co dělat.Мне не́чего де́лать.
 2. (uskutečňovat) де́лать, проводи́ть, соверша́тьdělat scényустра́ивать сце́ныdělat si srandu z koho/čehoнасмеха́ться над кем/чем
 3. (dávat vznikat) соверша́ть, исполня́ть, де́лать чтоdělat chybyде́лать оши́бки, ошиба́тьсяdělat rámusшуме́тьdělat drahotyлома́ться, разводи́ть церемо́нииdělat si plányстро́ить пла́ныdělat si nadějeнаде́яться на чтоdělat pokrokyде́лать успе́хи, прогресси́роватьdělat narážky na koho/coнамека́ть на кого/что, упомина́ть о ком/чёмdělat komu návrhyде́лать кому ава́нсы, заи́грывать с кемdělat předčasné závěryде́лать поспе́шные вы́водыNic si z toho nedělej.Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу.
 4. (měnit na něco) де́латьdělat z koho blbceде́лать из кого дурака́, принима́ть кого за дурака́
 5. (pracovat) рабо́тать, служи́ть, труди́тьсяdělat na černoрабо́тать без разреше́ния на рабо́ту
 6. (tvořit, zhotovovat) производи́ть, изготовля́ть, выраба́тывать чтоdělat koláčeпечь пироги́
 7. (upravovat určitým způsobem) де́лать(kuře ap.) гото́витьdělat komu vlasyде́лать причёску
 8. (způsobovat) причиня́тьdělat ostudu komuсрами́ть, позо́рить когоdělat tajnosti s čímсекре́тничать, скры́тничатьdělat starosti komuбеспоко́ить, трево́жить кого, причиня́ть беспоко́йство кому
 9. (chovat se) де́латьDělej, jak chceš.Де́лай, как хо́чешь.
 10. hovor.(zkoušku ap.) сдава́тьdělat přijímací zkouškuсдава́ть вступи́тельный экза́мен
 11. hovor.(studovat) учи́тьсяdělat vysokou školuучи́ться в ву́зе
 12. (předstírat) де́лать вид, притворя́ться, прики́дываться кем/чем
 13. hovor.(rovnat se) составля́ть, дава́ть, получа́тьсяKolik to dělá?Ско́лько э́то бу́дет?
 14. (být, brát se) де́лать, яви́ться где

Vyskytuje se v

bengál: dělat bengálподнима́ть шум

čas: dělat přes časрабо́тать сверхуро́чно

div: dělat divyтвори́ть чудеса́

drahota: dělat drahotyцеремо́ниться, капри́зничать

jakoby: dělat jakoby nicдержа́ться бу́дто ничего́ на случи́лось

okolek: dělat okolkyцеремо́ниться

pokrok: dělat pokrokyпрогресси́ровать

prospěch: dělat co v čí prospěchде́лать что для чьей по́льзы

psina: dělat si psinu z kamarádaразы́грывать дру́га

setrvačnost: přen. dělat ze setrvačnostiде́лать по ине́рции

skopičina: dělat skopičinyозорнича́ть, дура́читься

autoškola: dělat (si) autoškoluучи́ться в автошко́ле

bábovička: dělat bábovičkyлепи́ть куличи́ из песка́

blbost: dělat blbostiде́лать глу́пости

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

co: Dělám, co mohu.Я де́лаю, что в мои́х си́лах.

cvik: dělat cvikyвыполня́ть упражне́ния

dát se: Nedá se nic dělat.Ничего́ не поде́лаешь.

dělat se: Dělá se jí špatně.Ей стано́вится ду́рно.

dělat se: Dělá se vítr.Поднима́ется ве́тер.

dělat se: Dělá se pěkně.Проясня́ется.

dělat se: dělat se mladšímмолоди́ться

doktorát: dělat doktorátучи́ться в аспиранту́ре

důležitý: dělat ze sebe důležitéhoва́жничать, притворя́ться ва́жным

hloupý: dělat se hloupýmпритворя́ться глу́пым

hlupák: dělat ze sebe hlupákaваля́ть дурака́

iluze: dělat si iluzeстро́ить себе́ иллю́зии

iluze: Nedělám si iluze.У меня́ нет иллю́зий, Я не стро́ю иллю́зий.

klik: Ráno dělám 50 kliků.У́тром отжима́юсь от по́ла 50 раз.

korektura: dělat korekturuдержа́ть корректу́ру

koza: hovor. No to si děláš kozy! žertuješДа ты го́нишь!

kravál: dělat kraválбузи́ть

ksicht: dělat ksichtyстро́ить ро́жи, грима́сничать

kvap: dělat co v kvapuде́лать второпя́х

legrace: dělat si legraci z koho/čehoподсме́иваться, подшу́чивать, шути́ть над кем/чем

legrace: Děláš si legraci!Ты про́сто шу́тишь!

legrace: Nedělám si legraci.Я серьёзно.

mínit: Co míníš dělat?Что ты наме́рен де́лать?

mít: Co mám teď dělat?Что мне тепе́рь де́лать?

narážka: dělat narážky na koho/coнамека́ть на кого/что

naschvál: dělat komu naschvályде́лать кому назло́

neplecha: dělat neplechuбезобра́зничать

opičky: dělat opičkyгрима́сничать, кривля́ться

poskok: dělat komu poskokaбыть на побегу́шках у кого

poznámka: dělat si poznámkyде́лать заме́тки, отмеча́ть что

prdel: Děláš si prdel?Ты что (бля), шу́тишь?

radost: (u)dělat radost komu(об)ра́довать кого

roupy: Neví, co samými roupy dělat. rozmarný, vybíravýОн с жи́ру бе́сится.

scéna: Nedělej (mi) scény!Не устра́ивай (мне) сце́ны!

tajnost: dělat tajnostiсекре́тничать

také: Co měl taky dělat?И что ему́ ещё остава́лось де́лать?

úloha: dělat úlohyгото́вить/учи́ть уро́ки

ústupek: dělat ústupkyпойти́ на компроми́сс

výčitka: dělat si výčitkyупрека́ть себя́, раска́яться

vylomenina: Nedělej vylomeniny!Не озо́рничай!

výpisek: dělat si výpiskyде́лать вы́писки

brouk: dělat mrtvého broukaприки́нуться до́хлой ры́бкой

cavyky: Nedělej cavyky!Не церемо́нься!, Оста́вь свои́ церемо́нии!

člověk: Šaty dělají člověka.По одёжке встреча́ют.

násilí: Nedělej si násilí!Не наси́луй себя́!

nic: S tím se nedá nic dělat., Nic naplat.Ничего́ не поде́лаешь.

obráceně: dělat všechno obráceněде́лать всё наоборо́т

ostuda: dělat komu ostuduпозо́рить, срами́ть кого/что

pokusný: dělat pokusného králíkaбыть подо́пытным кро́ликом

pomyšlení: dělat komu pomyšleníисполня́ть мале́йшее жела́ние кого

poslední: Dělám všechno na poslední chvíli.Я де́лаю всё в после́днюю мину́ту.

přednáška: dělat komu přednáškuчита́ть кому нота́цию

psí: dělat psí kusyвыки́дывать фо́ртели

šašek: Nedělej ze sebe šaška.Не строй из себя́ клоу́на., Не пая́сничай.

šaty: Šaty dělají člověka.По одёжке встреча́ют.

těžký: nedělat si těžkou hlavuне брать в го́лову, не лома́ть (себе́) го́лову

umět: Dělej, jak umíš.Де́лай, как зна́ешь.

velbloud: dělat z komára velbloudaде́лать из му́хи слона́

zloděj: Příležitost dělá zloděje.Пло́хо не клади́ - во́ра в грех не вводи́.

глазо́к: стро́ить гла́зки комуdělat oči na koho, koketovat s kým

пу́блика: на пу́блику де́лать чтоdělat co (jen) na efekt

рука́: ру́ки опусти́лись у когоkdo nemá sílu něco dělat

тошнота́: вызыва́ть тошноту́působit zvedání žaludku, zvedat žaludek komu, dělat špatně od žaludku komu

хозя́йский: де́ло хозя́йскоеdělej jak chceš

бы́стрый: Дава́й быстре́е!Dělej! pospěš

гнать: Да ты го́нишь!No to si děláš prdel!

де́лать: Что (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?

компа́ния: соста́вить компа́ниюdělat společnost

обходно́й: де́йствовать обхо́дным путёмdělat co oklikou, jít na koho/co oklikou

отпеча́тывать: отпеча́тывать фотогра́фииdělat kopie snímků

спеши́ть: де́лать что не спеша́dělat co bez spěchu

толк: де́лать что с то́лкомdělat co s rozumem

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?

уро́к: гото́вить уро́ки/сиде́ть за уро́камиdělat úkoly

брань: Брань на во́роту не ви́снет.Z nadávek si nic nedělej.