Hlavní obsah

celý

Přídavné jméno

  1. (úplný, veškerý) це́лый, весь, кру́глыйcelý světвесь мирCos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?po celý rokв тече́ние всего́ го́даcelý rokвесь/кру́глый годcelé jméno úplnéпо́лное и́мя, фами́лия и́мя о́тчество Ф. И. О., и́мя по́лностьюmat. celé čísloце́лое число́
  2. (v celku, neporušený) це́лый
  3. expr.(všecek, ve velkém množství) весьcelý mokrýвесь мо́крыйcelou věčnostце́лую ве́чность, век

Vyskytuje se v

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)

číslo: натура́льное/це́лое число́přirozené/celé číslo

nota: це́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́таcelá/půlová/čtvrťová/osminová nota

svět: во всём ми́реna celém světě

délka: на всём протяже́нииpo celé délce

jmění: сде́лать состоя́ниеvydělat (celé) jmění

lelkovat: Безде́льничает весь день.Celý den lelkuje.

maximalizovat: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno na celou obrazovku

monitor: разверну́ть окно́ на весь экра́нzvětšit okno na celý monitor

necelý: Отрабо́тал ме́нее го́да.Pracoval necelý rok.

nesvůj: Он не в свое́й таре́лке.Je celý nesvůj. není mu dobře

osypat se: У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.Osypala se na celém těle.

paf: Он без ума́ от неё.Je z ní celý paf.

podmanit (si): поработи́ть весь мирpodmanit si celý svět

pokrýt: покры́ть сигна́лом всю террито́риюpokrýt signálem celé území

probdít: бо́дрствовать всю ночь, провести́ бессо́нную ночьprobdít celou noc

projet: съе́здить всю Евро́пуprojet celou Evropu

předběhnout: опереди́ть на кру́гpředběhnout o celé kolo

říct: сказа́ть всю пра́вду комуříci celou pravdu komu

srdce: от всего́ се́рдцаz celého srdce

udýchaný: весь запыха́вшийсяcelý udýchaný

život: всю жизньpo celý život

bytost: всем свои́м существо́мcelou svou bytostí

čára: победи́ть/проигра́ть по всем статья́мvyhrát/prohrát na celé čáře

kolo: ора́ть во всю гло́ткуkřičet na celé kolo

nakřivo: Как раз нет!Celý nakřivo!

naruby: переверну́ть весь дом вверх дномobrátit celý dům naruby

obrátit: переверну́ть всю кварти́ру вверх дномobrátit celý byt vzhůru nohama

polámaný: Меня́ всего́ лома́ет.Jsem celý polámaný.

pryč: быть вне себя́ от чего́být (celý) pryč z čeho

rozlámaný: Меня́ всё те́ло лома́ет.Jsem celý rozlámaný.

ty: Э́то на тебя́ похо́же!To jsi celý ty!

věčnost: Би́тый час жду.Čekám celou věčnost.

краса́: во всей красе́v celé své kráse

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

вы́литый: Он вы́литый па́па.Je (to) celý tatínek.

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

душа́: от всей души́z celého srdce, upřímně

кру́глый: кру́глый годcelý rok

нервя́к: весь на нервяке́celý nervózní

отрабо́тать: Отрабо́тал ме́нее года.Pracoval necelý rok.

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

пот: весь в поту́celý zpocený

протанцева́ть: протанцева́ть весь ве́черprotancovat celý večer

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku

растяну́ть: растяну́ть фон на весь экра́нroztáhnout pozadí na celou obrazovku

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

трясти́: Меня́ всего́ трясёт.Celý se třesu.

фи́бра: фи́брами души́z celé duše

ваго́н: ваго́н и теле́жкаfůra, celý vagon

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mě celý člověk.

овца́: И во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.Vlk se nažral a koza zůstala celá.

разби́тый: чу́вствовать себя́ разби́тымcítit se celý rozlámaný, být strašně unavený

растрёпанный: быть в растрёпанных чу́вствахbýt celý nesvůj

celý: весь/кру́глый годcelý rok