Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (číslice) число́, ци́фраpřirozené/celé čísloнатура́льное/це́лое число́kladné/záporné čísloположи́тельное/отрица́тельное число́racionální/iracionální čísloрациона́льное/иррациона́льное число́sudé/liché čísloчётное/нечётное число́telefonní čísloно́мер телефо́наpoštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндексčíslo popisnéпоря́дковый но́мерčíslo účtuно́мер счёта
  2. (časopisu ap.) но́мер, вы́пуск
  3. (část programu) но́мерhudební čísloмузыка́льный но́мер
  4. (velikost zboží) но́мер, разме́рJaké máš číslo bot?Како́й у тебя́ разме́р о́буви?
  5. (gramatická kategorie) число́jednotné/množné čísloеди́нственное/мно́жественное число́
  6. hovor. expr.(centimetr) сантиме́тр
  7. hovor. expr.(výtečník) баловни́к, прока́зник, озорни́к

Vyskytuje se v

jednotný: singulár еди́нственное число́jednotné číslo

množný: мно́жественное число́množné číslo

abstraktní: абстра́ктная ци́фраmat. abstraktní číslo

celý: це́лое число́mat. celé číslo

desetinný: десяти́чное число́desetinné číslo

dvojný: дво́йственное число́ling. dvojné číslo

hmotnostní: ма́ссовое число́chem. hmotnostní číslo

identifikační: идентификацио́нный но́мер налогоплате́льщика, ИННdaňové identifikační číslo DIČ

jednací: исходя́щий но́мерčíslo jednací

kladný: положи́тельное число́mat. kladné číslo

komplexní: компле́ксное число́mat. komplexní číslo

poštovní: почто́вый и́ндексpoštovní směrovací číslo

racionální: рациона́льное число́mat. racionální číslo

rodný: идентификацио́нный но́мерrodné číslo

směrovací: почто́вый и́ндексpoštovní směrovací číslo

startovní: ста́ртовый но́мерsport. startovní číslo

záporný: отрица́тельное число́mat. záporné číslo

domovní: но́мер до́маdomovní číslo

dosadit: подста́вить число́ в фо́рмулуdosadit číslo do vzorce

evidenční: учётный но́мерevidenční číslo

inventární: инвента́рный но́мерinventární číslo

katalogový: катало́жный но́мерkatalogové číslo

klientský: клие́нтский це́нтр/но́мерklientské centrum/číslo

kombinace: комбина́ция ци́фрkombinace čísel

napsat: Запиши́ но́мер моего́ телефо́на.Napiš si moje číslo. telefonu

objednací: но́мер зака́заobjednací číslo

pořadový: поря́дковый но́мерpořadové číslo

poznamenat: записа́ть но́мер телефо́наpoznamenat si číslo telefonu

protonový: заря́довое число́protonové číslo

přepsat: испра́вить но́мер телефо́наpřepsat telefonní číslo

suchý: сухи́е ци́фрыsuchá čísla

telefonní: но́мер телефо́наtelefonní číslo

volaný: Ва́ми на́бранный но́мер телефо́на не существу́ет.Volané číslo neexistuje.

vytočit: набра́ть непра́вильный но́мерvytočit špatné telefonní číslo

астрономи́ческий: астрономи́ческое число́astronomické číslo obrovské

бесконе́чный: бесконе́чная дробьperiodické číslo, nekonečný zbytek při dělení

и́ндекс: почто́вый и́ндексpoštovní směrovací číslo

набра́ть: набра́ть но́мерvytočit (telefonní) číslo

нало́говый: идентификацио́нный нало́говый но́мерdaňové identifikační číslo

но́мер: идентификацио́нный но́мер налогоплате́льщикаdaňové identifikační číslo, DIČ

регистрацио́нный: регистрацио́нный но́мерregistrační číslo

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

двузна́чный: двузна́чное число́dvojciferné číslo

ошиби́ться: Вы оши́блись но́мером.Spletl(i) jste si číslo.

сери́йный: сери́йный но́мерsériové číslo

číslo: натура́льное/це́лое число́přirozené/celé číslo