Hlavní obsah

число́

Podstatné jméno, rod střední-а́; чи́сла, -сел, -слам

  1. mat.čísloце́лое/действи́тельное число́celé/reálné čísloкомпле́ксное/натура́льное число́komplexní/přirozené čísloдро́бное число́zlomekпросто́е число́prvočíslo
  2. datum, denКако́е сего́дня число́?Kolikátého je (dnes)?
  3. množství, početбольшо́е число́ люде́йvelký počet osob
  4. počet, celek, soubor
  5. ling.číslo gramatická kategorie

Podstatné jméno, rod střední-а́; чи́сла, -сел, -слам

  1. в числе́ кого/чего mezi kým/čím
  2. в число́ кого/чего mezi koho/co
  3. к числу́ кого/чего mezi koho/co
  4. в том числе́ včetně, počítaje v to, také

Vyskytuje se v

дво́йственный: дво́йственное число́dvojné číslo, duál

действи́тельный: действи́тельное число́reálné číslo

еди́нственный: еди́нственное число́jednotné číslo, singulár

ко́рень: ко́рень из числа́odmocnina

мно́жественный: мно́жественное число́množné číslo, plurál

отвлечённый: отвлечённое число́abstraktní číslo

це́лый: це́лое (число́)celé číslo

астрономи́ческий: астрономи́ческое число́astronomické číslo obrovské

входи́ть: входи́ть в число́ чегоřadit se, patřit k čemu

вы́быть: вы́быть из числа́ студе́нтовpřestat být studentem

двузна́чный: двузна́чное число́dvojciferné číslo

celý: mat. celé čísloце́лое число́

číslo: přirozené/celé čísloнатура́льное/це́лое число́

číslo: kladné/záporné čísloположи́тельное/отрица́тельное число́

číslo: racionální/iracionální čísloрациона́льное/иррациона́льное число́

číslo: sudé/liché čísloчётное/нечётное число́

číslo: jednotné/množné čísloеди́нственное/мно́жественное число́

desetinný: desetinné čísloдесяти́чное число́

dvojný: ling. dvojné čísloдво́йственное число́

hmotnostní: chem. hmotnostní čísloма́ссовое число́

kladný: mat. kladné čísloположи́тельное число́

komplexní: mat. komplexní čísloкомпле́ксное число́

racionální: mat. racionální čísloрациона́льное число́

sezení: počet míst k sezeníчисло́ мест для сиде́ния

záporný: mat. záporné čísloотрица́тельное число́

antedatovat: antedatovat smlouvuдати́ровать догово́р за́дним число́м

dnes: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

dnešní: dnešní datumсего́дняшнее число́

dosadit: dosadit číslo do vzorceподста́вить число́ в фо́рмулу

omezit: omezit počet účastníkůограни́чить число́ уча́стников

otáčka: otáčky za minutuоборо́ты/число́ оборо́тов в мину́ту

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

počet: počet obětíчисло́ жертв

protonový: protonové čísloзаря́довое число́

kolikátý: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

žito: Seřezali ho jako žito.Ему́ всы́пали по пе́рвое число́.