Hlavní obsah

to

Částice

  1. (zdůraznění) ну, э́то, вотKam ses to vypravil?Куда́ э́то ты собра́лся?To prší!Вот тако́й дождь!
  2. (navazovací význ.) ну, э́тоTo je právě to!В том-то и де́ло!

Vyskytuje se v

a: a to, a sicezpřesnění а и́менно, да

balit: balit tokončit s něčím конча́ть, броса́ть, прекраща́ть

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. чем - тем

cože: cože tovztahuje se k nevyjádřeným výrazům что́ (же) тако́е, что́ (же) э́то

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam дослужи́ться, докати́ться

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se пойти́

chodit: tak to chodítak to bývá так и во́дится

koulet: koulet toobratně jednat заи́грывать

nandat: nandat toporazit поби́ть кого

natřít: natřít tozvítězit komu разнести́ кого

rozdat: rozdat si toutkat se встре́титься, столкну́ться

samý: ten samýtentýž (тот) са́мый, оди́н и тот же

spravit: spravit todát do pořádku попра́вить, привести́ в поря́док что

táhnout: táhnout tochodit s někým таска́ться, волочи́ться с кем, уха́живать за кем

tam: sem tam, tu a tammísty места́ми, ко́е-где, hovor. ко́й-где

tam: tu a tam, sem tamobčas вре́мя от вре́мени, и́зредка, ко́е-когда́

a: tu a tam místyтут и там, то тут, то там, места́ми

či: ten, či onenтот и́ли друго́й

doba: od dobyс того́ вре́мени

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

filip: Ten má filipa.У него́ котело́к ва́рит.

hopem: brát to hopemпоро́ть горя́чку, жать на всю желе́зку

jinak: udělat to jinakсде́лать по друго́му

k, ke, ku: To je k neuvěření.Про́сто не ве́рится.

mimo: mimo toкро́ме того́, вдоба́вок

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

nechat: To nechte na mě.Э́то моя́ забо́та.

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

ohraný: To je ohraná písnička.Э́то ста́рая пе́сня.

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.

přehnat: přehnat to zajít příliš dalekoзагну́ть, (пере)хвати́ть че́рез край, hovor. перегну́ть па́лку в чём

šumák: Je mi to šumák. jednoМне по́фиг.

tak: Tak to je., Tak se věci mají.Таки́е-то дела́.

tento: do dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

apríl: To byl apríl!1-ый апре́ль - никому́ не ве́рь!

bavit: Už mě to nebaví.Мне э́то уже́ надое́ло.

bezpečný: Je to bezpečné?Э́то безопа́сно?

bezva: To je bezva!Э́то великоле́пно!

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bledě: Vypadá to s ním bledě.Его́ де́ло пло́хо.

bomba: To je bomba!Кру́то!, Э́то жесть!

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

bránit: Co ti brání?Что тебе́ меша́ет?

brát se: Kde se tu bereš?Ты отку́да здесь взя́лся?

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

být: Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!

být: Co je ti?Что с тобо́й?

celkem: Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.

celkem: Jde to celkem dobře.Дела́ иду́т непло́хо.

cena: Nemá to cenu.Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.

cesta: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

cizí: To je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

co: Co je to za člověka?Что э́то за челове́к?

co: Čím déle tím lépe.Чем да́льше тем лу́чше.

co: To je hezký domek, co?Вот э́то краси́вый до́мик, а?

copak: Copak to nevíš?Неуже́ли ты э́того не зна́ешь?

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

čekat: Nečekal jsem to.Я э́того не ожида́л.

čekat: To se dalo čekat.Э́того сто́ило ожида́ть.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

dál: to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

dál: Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dát: Dejme tomu, že...Допу́стим, что...

dát se: To se dalo čekat.Э́того сто́ило ожида́ть.

dávat: To nedává smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

dělat: Nic si z toho nedělej.Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу.

dělat: Kolik to dělá?Ско́лько э́то бу́дет?

děs: To je děs!У́жас како́й!, Кошма́р!

díky: Díky tomu...Благодаря́ тому́...

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dívat se: Nemůžu se na to už dívat.Я ви́деть э́того не могу́.

dívat se: Jak se na to díváš?Как ты смо́тришь э́то де́ло?

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

dobře: Dobře to dopadlo.Всё ко́нчилось хорошо́.

dohad: Jsou to jenom dohady.Э́то лишь дога́дки.

dohra: Ta hádka má soudní dohru.Э́та ссо́ра ко́нчится судо́м.

docházet: Dochází ti to?Ты сообража́ешь?

dokázat: To nikdy nedokážeš.Ты никогда́ не суме́ешь э́то сде́лать., С э́тим ты никогда́ не спра́вишься.

dokazovat: To nic nedokazuje.Э́то ничего́ не дока́зывает.

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

dopadnout: Jak to dopadlo?Чем э́то ко́нчилось?

doslovně: Neberte to doslovně.Не понима́йте э́то буква́льно.

dost: toho mám dost!С меня́ хва́тит!, Запа́рило!, Мне (э́то) уже́ надое́ло!

dotáhnout: dotáhnout to dalekoдалеко́ пойти́

dovolit: To nedovolím.Я э́того не позво́лю.

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?