Hlavní obsah

to

Částice

  1. (zdůraznění) ну, э́то, вотKam ses to vypravil?Куда́ э́то ты собра́лся?To prší!Вот тако́й дождь!
  2. (navazovací význ.) ну, э́то

Vyskytuje se v

balit: balit tokončit s něčím конча́ть, броса́ть, прекраща́ть

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. чем - тем

cože: cože tovztahuje se k nevyjádřeným výrazům что́ (же) тако́е, что́ (же) э́то

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam дослужи́ться, докати́ться

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se пойти́

koulet: koulet toobratně jednat заи́грывать

nandat: nandat toporazit поби́ть кого

natřít: natřít tozvítězit komu разнести́ кого

rozdat: rozdat si toutkat se встре́титься, столкну́ться

samý: ten samýtentýž (тот) са́мый, оди́н и тот же

spravit: spravit todát do pořádku попра́вить, привести́ в поря́док что

táhnout: táhnout tochodit s někým таска́ться, волочи́ться с кем, уха́живать за кем

tam: sem tam, tu a tammísty места́ми, ко́е-где, hovor. ко́й-где

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. чем - тем

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. ко́е-где, места́ми, то там - то тут

či: ať ten, či onenтот и́ли друго́й

doba: od té dobyс того́ вре́мени

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

filip: Ten má filipa.У него́ котело́к ва́рит.

hopem: brát to hopemпоро́ть горя́чку, жать на всю желе́зку

jinak: udělat to jinakсде́лать на друго́й лад

k, ke, ku: To je k neuvěření.Про́сто не ве́рится.

kde: kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет

mimo: mimo toкро́ме того́, вдоба́вок

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

nechat: To nechte na mě.Э́то моя́ забо́та.

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

ohraný: To je ohraná písnička.Э́то ста́рая пе́сня.

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.

šumák: hovor. Je mi to šumák. je mi to jednoМне всё по́фиг.

tak: Tak to je., Tak se věci mají.Таки́е-то дела́.

tento: do té dobyдо сих пор, до настоя́щего вре́мени

účel: k tomu účeluдля э́той це́ли

ujít: Ujde to.Так себе́., Пойдёт.

vadit: To nevadí!Ничего́ стра́шного! Э́то не ва́жно!, Э́то пустяки́!, Э́то не беда́!

apríl: To byl apríl!1-ый апре́ль - никому́ не ве́рь!

bavit: Už mě to nebaví.Мне э́то уже́ надое́ло.

bezpečný: Je to bezpečné?Э́то безопа́сно?

bezva: To je bezva!Э́то великоле́пно/чуде́сно!

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bledě: Vypadá to s ním bledě.Его́ де́ло пло́хо.

bomba: To je bomba!Кру́то!, Э́то жесть!

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

bránit: Co ti brání?Что тебе́ меша́ет?

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

cena: Nemá to cenu.Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.

cesta: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

cizí: To je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dát: Dejme tomu, že...Допу́стим, что...

dát se: To se dalo čekat.Э́того сто́ило ожида́ть.

dávat: To nedává smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

díky: Díky tomu...Благодаря́ тому́...

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dívat se: Nemohu se na to už dívat.Я ви́деть э́того не могу́.

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

dohad: Jsou to jenom dohady.Э́то лишь дога́дки.

docházet: Dochází ti to?Ты понима́ешь?

dokazovat: To nic nedokazuje.Э́то ничего́ не дока́зывает.

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

dopadnout: Jak to dopadlo?Чем э́то ко́нчилось?

doslovně: Neberte to doslovně.Не понима́йте э́то буква́льно.

dost: Už toho mám dost!Запа́рило!, С меня́ хва́тит!, Мне (э́то) уже́ надое́ло!

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

a: a to, a sicezpřesnění а и́менно, да