Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit, umožnit) позво́лить, дать (возмо́жность)Nechte mě domluvit.Да́йте мне договори́ть.Já to tak nenechám.Я э́то так не оста́влю.
  2. (zanechat, nezměnit) оста́вить, сохрани́ть, запечатле́тьnechat otázku otevřenouоста́вить вопро́с откры́тым
  3. (přestat se zajímat) оста́вить поко́е), переста́ть беспоко́ить, забы́тьnechat koho bez pomociоста́вить кого без по́мощиNechte mě na pokoji.Оста́вьте меня́ в поко́е.
  4. hovor.(rozejít se s někým) оста́вить, бро́ситьNechala ho žena.Его́ бро́сила жена́.
  5. (přenechat k vyřízení ap.) оста́вить, отда́ть, переда́ть комуTo nechte na mě.Э́то моя́ забо́та.
  6. (zanechat po sobě) оста́вить, не взять, завеща́ть
  7. (přestat s něčím) оста́вить, переста́ть занима́ться, бро́сить
  8. hovor.(dát něco udělat) заказа́ть
  9. (ponechat, neodnímat) оста́вить, не взять, отложи́ть
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) оста́вить (себе́), отложи́тьDrobné si nechte.Сда́чу оста́вьте себе́., Сда́чи не на́до!nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

Vyskytuje se v

odležet: nechat odležet, dát odležetвы́лежать, отлежа́ть

odkapat: nechat odkapatдать воде́ стечь ка́плями

pokoj: Nechej ho na pokoji.Оста́вь его́ в поко́е.

vyvést: nechat koho vyvést ze sáluотда́ть распоряже́ние вы́вести кого из за́ла

čekat: Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.Он не заста́вил нас до́лго ждать.

dozor: nechat děti bez dozoruоста́вить дете́й без присмо́тра

drobné: Drobné si nechte.Сда́чи не на́до.

klid: Nech mě v klidu.Оста́вь меня́ в поко́е.

napospas: nechat koho/co napospas osuduоста́вить кого/что на произво́л судьбы́

narůst: nechat si narůst vousyотпусти́ть себе́ бо́роду

ostříhat: nechat se ostříhatпо(д)стри́чься

poradit: Nechte si poradit.Послу́шайтесь моего́ сове́та.

přesvědčit se: nechat se přesvědčitдать себя́ уговори́ть

recepce: Klíč nechejte na recepci.Ключ оста́вьте у администра́тора.

rezerva: nechat co v rezervěоста́вить что в резе́рве

silikon: Nechala si odstranit silikony.Она́ удали́ла свои́ силико́новые гру́ди.

spravit: nechat si spravit coотда́ть в почи́нку что

ujít: Nenechte si ujít...Не пропусти́те...

var: nechat přejít varemпрокипяти́ть, дать прокипе́ть

vzkaz: nechat komu vzkazоста́вить кому запи́ску

chutnat: Nech si chutnat!Прия́тного аппети́та!

plavat: Nech to plavat! nemysli už na toНе бери́ до го́ловы!

poznámka: nechat co bez poznámkyоста́вить что без замеча́ния

pro: Ty rady si nech pro sebe.Свои́ сове́ты оста́вь (при) себе́!

prosit: nechat se prosit dělat drahotyзаставля́ть себя́ упра́шивать

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход

překvapit: Nech se překvapit!Набери́сь терпе́ния!

rozum: Nechej si své rozumy.Не лезь со свои́ми сове́тами., Не встрева́й.

štípat: Nechá na sobě dříví štípat.Из него́ хоть верёвки вей.

štych: nechat ve štychuбро́сить в беде́

zadní: nechat otevřená zadní vrátkaоста́вить лазе́йку

zásoba: nechat si v zásobě coоста́вить в резе́рве что

внима́ние: nechat bez povšimnutíоста́вить кого без внима́ния

голова́: Pusť to z hlavy., Nech to být.Не бери́ в го́лову.

до́лжное: To se (mu) musí nechat,...На́до отда́ть ему́ до́лжное,...

ждать: Nenechal na sebe dlouho čekat.Не заста́вил себя́ до́лго ждать.

оста́вить: nechat otázku otevřenouоста́вить вопро́с откры́тым

отвяза́ться: Neotravuj (mě)!, Nech mě na pokoji!Отвяжи́сь от меня́!

поко́й: nechat koho na pokoji, dát komu pokojоста́вить кого в поко́е

слу́чай: nechat si ujít příležitostупусти́ть слу́чай

глаз: oči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechatглаза́ разгоре́лись на что

ка́мень: nenechat kámen na kameniка́мня на ка́мне не оста́вить от чего

у́дочка: nechat se napálit, sednout na lepпопа́сться на у́дочку

nechat: nechat sipodržet ve vlastnictví оста́вить (себе́), отложи́ть