Hlavní obsah

внима́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. pozor(nost), soustředěníобрати́ть внима́ние на чтоvšimnout si čeho, obrátit pozornost k čemuБлагодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.Внима́ние!Pozor!Внима́нию по́льзователей!Upozornění pro uživatele!
  2. pozornost, péče o koho/coоста́вить кого без внима́нияnechat bez povšimnutí

Vyskytuje se v

заостри́ть: zaměřit pozornost na coзаостри́ть внима́ние на чём

обрати́ть: všimnout si koho/čeho, obrátit pozornost na koho/co, upozornit na koho/coобрати́ть внима́ние на кого/что

центр: být středem pozornostiбыть в це́нтре внима́ния

напра́вить: obrátit pozornost na koho/coнапра́вить внима́ние к кому/чему

фо́кус: stát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmuпопа́сть в фо́кус внима́ния

акценти́ровать: soustředit pozornostакценти́ровать внима́ние

благодари́ть: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

концентри́ровать: soustředit se na coконцентри́ровать своё внима́ние на чём

оказа́ть: věnovat pozornostоказа́ть внима́ние

centrum: centrum zájmuцентр внима́ния

ohled: brát ohled na kohoпринима́ть во внима́ние кого, счита́ться с кем

podívání (se): stát za podíváníзаслу́живать внима́ния

pozornost: ve středu pozornostiв це́нтре внима́ния

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuучи́тывая, беря́ во внима́ние что

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

brát: brát na vědomíпринима́ть во внима́ние/к све́дению

děkovat: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

dělat: Nic si z toho nedělej.Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу., Не обраща́й на э́то внима́ния.

chvilka: Prosím o chvilku pozornosti!Прошу́ мину́ту внима́ния!

obrátit: obrátit pozornost na coобрати́ть внима́ние на что

odpoutat: odpoutat pozornostотвле́чь внима́ние

polevit: polevit v pozornostiосла́бить внима́ние

pozor: Pozor, vlak odjíždí!Внима́ние, по́езд отправля́ется!

přenést: přenést pozornostпереключи́ть внима́ние

převést: převést pozornostпереключи́ть внима́ние

rozptýlit: rozptýlit pozornostотвле́чь внима́ние

střed: být středem pozornostiбыть в це́нтре внима́ния

věnovat: Věnujte mi prosím pozornost!Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!

všímat si: Nevšímej si toho!Не обраща́й внима́ния на э́то!

zaměřit: zaměřit pozornost k čemuобрати́ть внима́ние на кого/что, сосредото́чить на ком/чем

zvláštní: věnovat čemu zvláštní pozornostудели́ть чему осо́бое внима́ние

nechat: nechat co plavatне обраща́ть внима́ние на что, оста́вить что

poutat: poutat pozornostпривлека́ть внима́ние

připravit: Pozor, ke startu připravit!Внима́ние, на старт!

připravit se: Připravit se ke startu, pozor, teď!На старт, внима́ние, марш!

přitáhnout: přen. přitáhnout čí pozornostпривле́чь чьё внима́ние

úvaha: vzít v úvahu coвзять на учёт что, приня́ть во внима́ние что

vpravo: neohlížet se ani vlevo, ani vpravo jednat přímoде́йствовать без огля́дки, ни на что не обраща́ть внима́ния

внима́ние: Děkuji za pozornost.Благодарю́ за внима́ние.