Hlavní obsah

внима́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. pozor(nost), soustředěníобрати́ть внима́ние на чтоvšimnout si čeho, obrátit pozornost k čemuБлагодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.Внима́ние!Pozor!Внима́нию по́льзователей!Upozornění pro uživatele!
  2. pozornost, péče o koho/coоста́вить кого без внима́нияnechat bez povšimnutí

Vyskytuje se v

заостри́ть: заостри́ть внима́ние на чёмzaměřit pozornost na co

обрати́ть: обрати́ть внима́ние на кого/чтоvšimnout si koho/čeho, obrátit pozornost na koho/co

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

напра́вить: напра́вить внима́ние к кому/чемуobrátit pozornost na koho/co

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

акценти́ровать: акценти́ровать внима́ниеsoustředit pozornost

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

концентри́ровать: концентри́ровать своё внима́ние на чёмsoustředit se na co

оказа́ть: оказа́ть внима́ниеvěnovat pozornost

centrum: centrum zájmuцентр внима́ния

ohled: brát ohled na kohoпринима́ть во внима́ние кого, счита́ться с кем

ohled: bez ohledu na koho/coнесмотря́, не обраща́я внима́ния на кого/что

podívání (se): stát za podíváníзаслу́живать внима́ния

pozornost: ve středu pozornostiв це́нтре внима́ния

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuучи́тывая, беря́ во внима́ние что

zřetel: mít na zřeteli coиме́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние что

brát: brát na vědomíпринима́ть во внима́ние/к све́дению

děkovat: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

chvilka: Prosím o chvilku pozornosti!Прошу́ мину́ту внима́ния!

obrátit: obrátit pozornost na coобрати́ть внима́ние на что

odpoutat: odpoutat pozornostотвле́чь внима́ние

polevit: polevit v pozornostiосла́бить внима́ние

povšimnutí: Stojí to za povšimnutí.На э́то сто́ит обрати́ть внима́ние.

pozor: Pozor, vlak odjíždí!Внима́ние, по́езд отправля́ется!

pozornost: věnovat pozornost komu/čemuобраща́ть внима́ние на кого/что, замеча́ть кого/что

pozornost: přitahovat čí pozornostпривлека́ть чьё внима́ние

přenést: přenést pozornostпереключи́ть внима́ние

rozptýlit: rozptýlit pozornostотвле́чь внима́ние

střed: být středem pozornostiбыть в це́нтре внима́ния

věnovat: Věnujte mi prosím pozornost!Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!

všímat si: Nevšímej si toho!Не обраща́й внима́ния на э́то!

zaměřit: zaměřit pozornost k čemuобрати́ть внима́ние на кого/что, сосредото́чить на ком/чем

zvláštní: věnovat čemu zvláštní pozornostудели́ть чему осо́бое внима́ние

nechat: nechat co plavatне обраща́ть внима́ние на что, оста́вить что

poutat: poutat pozornostпривлека́ть внима́ние

pozornost: zbystřit pozornostнапря́чь внима́ние

pozornost: odvést čí pozornost od čehoотвле́чь чьё внима́ние от чего

pozornost: Děkuji za pozornost.Благодарю́/Спаси́бо за внима́ние.

připravit: Pozor, ke startu připravit!Внима́ние, на старт!

připravit se: Připravit se ke startu, pozor, teď!На старт, внима́ние, марш!

přitáhnout: přen. přitáhnout čí pozornostпривле́чь чьё внима́ние

úvaha: vzít v úvahu coвзять на учёт что, приня́ть во внима́ние что