Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (v čí prospěch, na čí podporu) за кого/что(děti, rodinu ap.) для кого/чего, в по́льзу кого/чегоKdo je pro?Кто за?důvody pro a protiдо́воды про и ко́нтра
  2. (vyjadřuje účel, cíl) для чего, на чтоhovor. ра́ди чегоpro zábavuра́ди развлече́нияjít pro lékařeидти́ за врачо́мumění pro uměníиску́сство для иску́сстваstezka pro cyklistyдоро́жка для велосипеди́стов, велосипе́дная доро́жка
  3. (kvůli) из-за кого/чего, по кому/чемуpro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́, без причи́ны
  4. (pokud jde o) для кого/чего
  5. (vyjadřuje omezení časem, okolnostmi) для чего, на чтоpro začátek stačíдля нача́ла хва́титpro každý případна вся́кий слу́чай

Vyskytuje se v

domácnost: хозя́йственные това́рыpotřeby pro domácnost

důkaz: оправда́ть за недоста́точностью ули́кosvobodit pro nedostatek důkazů

hlas: го́лос за/про́тивhlas pro/proti

chodec: пешехо́дный перехо́дpřechod pro chodce

: мне всё равно́pro mě za mě

jistota: на вся́кий слу́чай, для ве́рностиpro jistotu

jízdenka: проездно́й биле́т для студе́нтов со ски́дкой 50%zlevněná/poloviční jízdenka pro studenty

každý: на вся́кий слу́чайpro každý případ

nevidomý: шко́ла для слепы́хškola pro nevidomé

nic: ни за что, ни про чтоpro nic za nic

pastva: прия́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́ньеpastva pro oči

počasí: из-за непого́дыpro nepřízeň počasí

pro forma: счёт-профо́рмаpro forma faktura

přechod: пешехо́дный перехо́дpřechod pro chodce

případ: на все слу́чаиpro všechny případy

smilování: ра́ди Христа́pro smilování boží

spolek: о́бщество защи́ты живо́тныхspolek pro ochranu zvířat

stezka: пешехо́дная/велосипе́дная доро́жкаstezka pro chodce/cyklisty

strava: иску́сственное пита́ние (для больно́го)med. umělá strava (pro pacienta)

styk: отде́л по свя́зям с обще́ственностьюoddělení pro styk s veřejností

tentokrát: на сей разpro tentokrát

ústav: сумасше́дший дом, дом для умалишённыхústav pro choromyslné/duševně nemocné

úvazek: ни́жняя страхо́вочная систе́ма, обвя́зка (для скалола́зания)sedací úvazek (pro horolezce)

výklenek: алько́вvýklenek pro postel

za: беспричи́нноpro nic za nic

zábava: для развлече́нияpro zábavu

zařízení: счи́тывающее устро́йство (для карт)čtecí zařízení (pro karty)

zastoupení: исключи́тельное представи́тельство (для Слова́кии и Ве́нгрии)výhradní zastoupení (pro Slovensko a Maďarsko)

závěs: букси́рный крюкmotor. závěs pro vlečný vozík

absence: отсу́тствие из-за боле́зниabsence pro nemoc

angličtina: самоучи́тель англи́йского языка́angličtina pro samouky

být: быть заbýt pro

dělat: Он стара́ется изо все́х сил...Dělá vše pro to, aby...

doběhnout: сбе́гать за лека́рствомdoběhnout pro léky

doktor: идти́ за врачо́мjít pro doktora

důchodce: ски́дки для пенсионе́ровslevy pro důchodce

granule: сухо́й кормgranule pro psa

hlasovat: голосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́нияhlasovat pro návrh/proti návrhu

hluchoněmý: же́стовый глухонемы́хznakový jazyk pro hluchoněmé

humor: Не лишён чу́вства ю́мора.Má smysl pro humor.

ilustrace: для иллюстра́цииpro ilustraci

interní: то́лько для вну́треннего употребле́нияpouze pro interní potřebu

jednohlasně: Депута́ты проголосова́ли единогла́сно за.Poslanci hlasovali jednohlasně pro.

jít: сбе́гать за до́ктором/пи́вомjít pro lékaře/pivo

klid: для успокое́ния со́вестиpro klid svědomí

kočka: корм для ко́шекžrádlo pro kočky

košík: намо́рдникkošík pro psa

krmivo: сухо́й корм для ко́шек и соба́кsuché krmivo pro kočky a psy

legrace: на поте́ху всемvšem pro legraci

napsat: сде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat zprávu pro tisk

nastávající: для бу́дущих мамpro nastávající maminky

nekuřák: ваго́н для некуря́щихvagon pro nekuřáky

nepřítomný: Он отсу́тствует из-за боле́зни.Je nepřítomen pro nemoc.

nepřízeň: из-за непого́дыpro nepřízeň počasí

nezájem: из-за отсу́тствия интере́саpro nezájem

nezaměstnaný: переподгото́вка безрабо́тныхrekvalifikační kurzy pro nezaměstnané

oddělení: отделе́ние для куря́щихoddělení pro kuřáky

ohrada: заго́нohrada pro dobytek

osoba: у́жин на шесть персо́нvečeře pro šest osob

osobní: ма́сса для ли́чного по́льзованияmnožství pro osobní potřebu

paráda: Э́то то́лько для красоты́.To je jen pro parádu.

platit: Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.Zákon platí pro všechny.

plošina: подъёмник (для инвали́дов)plošina pro vozíčkáře

pocta: Э́то больша́я честь для меня́.Je to pro mě velká pocta.

podpůrný: жили́щный субсидиа́рный фондpodpůrný fond pro bydlení

pokročilý: курс для продви́нутых (ученико́в)kurz pro pokročilé

povídat: бормота́ть под но́сpovídat si něco pro sebe

proti: до́воды за и про́тивdůvody pro a proti

předpoklad: У тебя́ предпосы́лки для э́той рабо́ты.Máš předpoklady pro tuto práci.

přiběhnout: обрати́ться за сове́томpřiběhnout pro radu

rampa: па́ндус для инвали́довrampa pro vozíčkáře

samouk: самоучи́тель англи́йского языка́angličtina pro samouky

sebeobrana: ку́рсы самооборо́ны для же́нщинkurzy sebeobrany pro ženy

sjet: Я зае́ду за ва́ми на маши́не.Sjedu pro vás autem.

smysl: У него́ чу́вство ю́мора.Má smysl pro humor.

ubytovna: общежи́тие для рабо́чихubytovna pro dělníky

učebnice: самоучи́тельučebnice pro samouky

útulek: прию́т для соба́кútulek pro psy

uživatel: руково́дство по́льзователяmanuál pro uživatele

vozíčkář: досту́пный для (инвали́дов-)коля́сочниковpřístupný pro vozíčkáře

výhoda: вы́годы для зака́зчиковvýhody pro zákazníky

začátečník: вво́дный курс для начина́ющихpřípravný kurz pro začátečníky

zájemce: информа́ция для заинтересо́ванных лицinformace pro zájemce

zajít: Сходи́ за сигаре́тами!Zajdi pro cigarety!

zpestření: для разнообра́зияpro zpestření

ztrácet: теря́ть представле́ние о реа́льностиztrácet smysl pro realitu

dobro: для по́льзы де́лаpro dobro věci

králík: ку́рам на смехpro srandu králíkům

pánbůh: О го́споди!, О бо́же!Pro pánaboha!

podruhé: уро́к на бу́дущееponaučení pro podruhé

povyk: Мно́го шу́ма из ничего́.Mnoho povyku pro nic.

pracovat: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.

slepičí: Почему́? Потому́ что конча́ется на у!Proč? Pro slepičí kvoč!

strýček: на вся́кий слу́чайpro strýčka Příhodu

španělský: Э́то для меня́ кита́йская гра́мота.To je pro mě španělská vesnice.

pro: до́воды про и ко́нтраdůvody pro a proti

банк: Европе́йский банк реконстру́кции и разви́тияEvropská banka pro obnovu a rozvoj

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

внима́ние: Внима́нию по́льзователей!Upozornění pro uživatele!

га́лочка: для га́лочкиpro formu, kvůli výkazu

зре́лище: зре́лище для бо́говpohled pro bohy

инкуба́тор: инкуба́тор для новорождённыхinkubátor (pro novorozence)

лю́лька: автомоби́льная лю́лькаautosedačka (pro nejmenší děti)

обслу́живание: бытово́е обслу́живаниеkomunální služby, služby pro obyvatelstvo

отча́янный: Он челове́к отча́янный.Má pro strach uděláno.

суди́мость: сро́ки погаше́ния суди́мостиlhůty pro zahlazení trestu

фе́льдшерский: фе́льдшерская шко́лаškola pro paramediky

ю́мор: чу́вство ю́мораsmysl pro humor

а́ктовый: а́ктовый залaula, sál pro slavnostní shromáždění

бальза́м: бальза́м для души́balzám pro duši

в: в шу́ткуze srandy, pro legraci, žertem

всле́дствие: отстава́ние всле́дствие боле́зниnepřítomnost pro nemoc

голосова́ть: голосова́ть за кандида́таhlasovat pro kandidáta, volit kandidáta

ку́кольный: ку́кольная ме́бельnábytek pro panenky

ку́рсы: ку́рсы по повыше́нию квалифика́цииkurz pro zvýšení kvalifikace

лес: Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.Tato věda je pro něj španělská vesnice.

лиши́ть: Не лишён чу́вства ю́мора.Neztratil smysl pro humor.

молодожёны: кварти́ры для молодожёновbyty pro novomanžele

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

о́бщество: о́бщество защи́ты живо́тныхspolek pro ochranu zvířat

пешехо́дный: пешехо́дный перехо́дpřechod pro chodce

по: по боле́зниpro nemoc

подозре́ние: по подозре́нию в кра́жеpro podezření z krádeže

про: чита́ть про себя́číst si v duchu/pro sebe

проби́рный: проби́рная пала́таpuncovní úřad, zkušebna pro drahé kovy

проре́ктор: проре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́теprorektor pro vědecko-výzkumnou činnost

ра́ди: ра́ди о́бщего де́лаpro společnou věc

руково́дство: руково́дство по фотогра́фииpříručka pro fotografy

самооборо́на: ку́рсы самооборо́ны для же́нщинkurzy sebeobrany pro ženy

самоучи́тель: самоучи́тель англи́йского языка́angličtina pro samouky

справедли́вость: чу́вство справедли́востиcit pro spravedlnost

ста́рше: для дете́й ста́рше 6 летpro děti od 6 let

сходи́ть: сходи́ть за хле́бомskočit pro chleba

фе́рма: конево́дческая фе́рмаhřebčín, farma pro chov koní

шу́тка: ра́ди шу́ткиpro srandu/legraci

бу́ря: бу́ря в стака́не воды́bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nic

вре́мя: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.

пра́вда: Пра́вда глаза́ ко́лет.Pro pravdu se každý zlobí.

расчи́стить: расчи́стить по́ле для перегово́ровpřipravit půdu pro rozhovory

ро́бкий: Я не ро́бкого деся́тка.Mám pro strach uděláno.

сей: на сей разpro tentokrát

серьга́: Всем сёстрам по серьга́м.Pro každého něco.

смерть: Тебя́ то́лько за сме́ртью посыла́ть.Tebe si tak poslat pro smrt.

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.