Hlavní obsah

osoba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (člověk, jedinec) лицо́, челове́к, персо́наvečeře pro šest osobу́жин на шесть персо́нstůl pro dvě osobyстол на двои́хpřeprava osobперево́зка пассажи́ров
  2. (právní subjekt) лицо́fyzická/právnická osobaфизи́ческое/юриди́ческое лицо́úřední osobaдолжностно́е лицо́soukromá osobaприва́тное лицо́
  3. (divadelní postava) де́йствующее лицо́, персона́жosoby a obsazeníде́йствующие ли́ца и исполни́тели
  4. (mluvnická kategorie) лицо́první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

Vyskytuje se v

činný: ча́стный предпринима́тельosoba samostatně výdělečně činná

fyzický: физи́ческое лицо́, физлицо́práv. fyzická osoba

kontaktní: конта́ктное лицо́kontaktní osoba

obsazení: де́йствующие ли́цаosoby a obsazení v divadle ap.

pohřešovaný: лицо́, пропа́вшее без ве́стиpohřešovaná osoba

právnický: юриди́ческое лицо́, юрлицо́práv. právnická osoba

soukromý: ча́стное лицо́soukromá osoba

úřední: официа́льное/должностно́е лицо́úřední osoba

výdělečně: индивидуа́льный предпринима́тель, самоза́нятыйosoba samostatně výdělečně činná

identita: докуме́нт, удостоверя́ющий ли́чность лица́doklad potvrzující identitu osoby

odpovědnost: отве́тственность тре́тьей стороны́odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.

pověřený: дове́ренное лицо́pověřená osoba

prokázat: установи́ть иденти́чность лица́prokázat totožnost osoby

připadat: на ду́шу (челове́ка) прихо́дится ...na člověka/na osobu připadá ...

příslušnost: лицо́ без гражда́нстваosoba bez státní příslušnosti

zplnomocněný: дове́ренное лицо́práv. zplnomocněná osoba

де́йствующий: де́йствующие ли́ца и исполни́телиosoby a obsazení

конта́ктный: конта́ктное лицо́kontaktní osoba

лицо́: подставно́е лицо́nastrčená osoba, bílý kůň

осуждённый: усло́вно осуждённыйosoba v podmínce, podmíněně odsouzený

юриди́ческий: юриди́ческое лицо́právnická osoba

дове́ренный: дове́ренное лицо́zmocněná osoba, zmocněnec

должностно́й: должностно́е лицо́úřední osoba

отве́тственный: отве́тственное лицо́odpovědná osoba

ча́стный: ча́стное лицо́soukromá osoba, soukromník

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

osoba: физи́ческое/юриди́ческое лицо́fyzická/právnická osoba