Hlavní obsah

де́йствующий

Vyskytuje se v

нерв: lézt na nervy komuде́йствовать на не́рвы кому

де́йствующий: osoby a obsazeníде́йствующие ли́ца и исполни́тели

лицо́: osoby a obsazení ve filmech, v divadle ap.де́йствующие ли́ца

вразре́з: jednat v rozporu s předpisyде́йствовать вразре́з с инстру́кцией

вулка́н: činná sopkaде́йствующий вулка́н

обходно́й: dělat co oklikou, jít na koho/co oklikouде́йствовать обхо́дным путём

ра́мка: jednat v mezích zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

сго́вор: jednat podle dohody s kýmде́йствовать по сго́вору с кем

nerv: hovor. jít/lézt komu na nervyде́йствовать на не́рвы кому

obsazení: osoby a obsazení v divadle ap.де́йствующие ли́ца

osoba: osoby a obsazeníде́йствующие ли́ца и исполни́тели

platný: platné právoде́йствующее пра́во

zastoupení: jednat v zastoupení kohoде́йствовать как представи́тель кого

ceník: platný ceníkде́йствующий прайс-ли́ст

činný: činná sopkaде́йствующий вулка́н

instrukce: jednat v rozporu s instrukcemiде́йствовать вразре́з с инстру́кцией

jednat: jednat čestněде́йствовать че́стно

jméno: jednat jménem koho/čehoде́йствовать и́менем кого/чего

legislativa: platná legislativaде́йствующее законода́тельство

počínat si: počínat si neopatrně/rozhodněде́йствовать неосмотри́тельно/реши́тельно

prezident: úřadující prezidentде́йствующий президе́нт

předpis: jednat podle předpisůде́йствовать согла́сно предписа́ниям

působit: účinně působitэффекти́вно де́йствовать

sebeobrana: jednat v sebeobraněде́йствовать в поря́дке самооборо́ны

účastník: účastník povstáníде́йствующее лицо́ восста́ния

účinný: účinná látka v léku ap.де́йствующее вещество́

platit: To na mě neplatí.Э́то на меня́ не де́йствует.

provaz: táhnout za jeden provazде́йствовать заодно́ с кем

přes, přese: lámat přes koleno řešit násilněруби́ть сплеча́, де́йствовать напроло́м

rámec: jednat v rámci zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

vlevo: neohlížet se vpravo, (ani) vlevoде́йствовать без огля́дки

vpravo: neohlížet se ani vlevo, ani vpravo jednat přímoде́йствовать без огля́дки, ни на что не обраща́ть внима́ния

де́йствовать: Lék dobře působí.Лека́рство де́йствует хорошо́.