Hlavní obsah

де́йствовать

Vyskytuje se v

нерв: де́йствовать на не́рвы комуlézt na nervy komu

вразре́з: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s předpisy

обходно́й: де́йствовать обхо́дным путёмdělat co oklikou, jít na koho/co oklikou

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

nerv: де́йствовать на не́рвы комуhovor. jít/lézt komu na nervy

zastoupení: де́йствовать как представи́тель когоjednat v zastoupení koho

instrukce: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s instrukcemi

jednat: де́йствовать че́стноjednat čestně

jméno: де́йствовать и́менем кого/чегоjednat jménem koho/čeho

počínat si: де́йствовать неосмотри́тельно/реши́тельноpočínat si neopatrně/rozhodně

předpis: де́йствовать согла́сно предписа́ниямjednat podle předpisů

působit: эффекти́вно де́йствоватьúčinně působit

sebeobrana: де́йствовать в поря́дке самооборо́ныjednat v sebeobraně

platit: Э́то на меня́ не де́йствует.To na mě neplatí.

provaz: де́йствовать заодно́ с кемtáhnout za jeden provaz

přes, přese: руби́ть сплеча́, де́йствовать напроло́мlámat přes koleno řešit násilně

rámec: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v rámci zákona

vlevo: де́йствовать без огля́дкиneohlížet se vpravo, (ani) vlevo

vpravo: де́йствовать без огля́дки, ни на что не обраща́ть внима́нияneohlížet se ani vlevo, ani vpravo jednat přímo

де́йствовать: Лека́рство де́йствует хорошо́.Lék dobře působí.