Hlavní obsah

jednat

Nedokonavé sloveso

  1. (konat) де́йствовать, поступа́ть, держа́тьсяjednat čestněде́йствовать че́стноJe na čase jednat.Пора́ де́йствовать.jednat pod nátlakemде́йствовать под давле́нием
  2. (počínat si, vést si) де́йствовать, поступа́ть
  3. (zacházet s někým) обраща́ться, поступа́ть с кемJak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?
  4. (projednávat) обсужда́ть, вести́ перегово́ры, сове́товаться

Vyskytuje se v

jednat se: jedná se o koho/coречь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чего

zastoupení: jednat v zastoupení kohoде́йствовать как представи́тель кого

férově: férově jednatпоступа́ть че́стно

instrukce: jednat v rozporu s instrukcemiде́йствовать вразре́з с инстру́кцией

jednat se: O co se jedná?В чём де́ло?

jméno: jednat jménem koho/čehoде́йствовать и́менем кого/чего

předpis: jednat podle předpisůде́йствовать согла́сно предписа́ниям

sebeobrana: jednat v sebeobraněде́йствовать в поря́дке самооборо́ны

rámec: jednat v rámci zákonaде́йствовать в ра́мках зако́на

rovný: jednat jako rovný s rovnýmотноси́ться на ра́вных

rukavička: jednat v rukavičkách s kýmминда́льничать, делика́тничать с кем

вразре́з: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s předpisy

идти́: идти́ про́тив во́ли роди́телейjednat proti vůli rodičů

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

речь: Речь идёт о(б)...Jde o..., Jedná se o...

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

со́весть: поступи́ть по со́вестиjednat podle svého (nejlepšího) svědomí