Hlavní obsah

osoba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (člověk, jedinec) лицо́, челове́к, персо́наvečeře pro šest osobу́жин на шесть персо́нstůl pro dvě osobyстол на двои́хpřeprava osobперево́зка пассажи́ров
  2. (právní subjekt) лицо́fyzická/právnická osobaфизи́ческое/юриди́ческое лицо́úřední osobaдолжностно́е лицо́soukromá osobaприва́тное лицо́
  3. (divadelní postava) де́йствующее лицо́, персона́жosoby a obsazeníде́йствующие ли́ца и исполни́тели
  4. (mluvnická kategorie) лицо́první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

Vyskytuje se v

činný: osoba samostatně výdělečně činnáча́стный предпринима́тель

fyzický: práv. fyzická osobaфизи́ческое лицо́, физлицо́

kontaktní: kontaktní osobaконта́ктное лицо́

obsazení: osoby a obsazení v divadle ap.де́йствующие ли́ца

pohřešovaný: pohřešovaná osobaлицо́, пропа́вшее бе́з вести

právnický: práv. právnická osobaюриди́ческое лицо́, юрлицо́

soukromý: soukromá osobaча́стное лицо́

úřední: úřední osobaофициа́льное/должностно́е лицо́

výdělečně: osoba samostatně výdělečně činnáиндивидуа́льный предпринима́тель, самоза́нятый

identita: doklad potvrzující identitu osobyдокуме́нт, удостоверя́ющий ли́чность лица́

nežádoucí: nežádoucí osobaнежела́тельное лицо́, персо́на нон гра́та

odpovědnost: odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.отве́тственность тре́тьей стороны́

pověřený: pověřená osobaдове́ренное лицо́

prokázat: prokázat totožnost osobyустанови́ть иденти́чность лица́

připadat: na člověka/na osobu připadá ...на ду́шу (челове́ка) прихо́дится ...

příslušnost: osoba bez státní příslušnostiлицо́ без гражда́нства

zplnomocněný: práv. zplnomocněná osobaдове́ренное лицо́

де́йствующий: де́йствующие ли́ца и исполни́телиosoby a obsazení

де́йствующий: де́йствующее лицо́účinkující (osoba), přen. účastník

конта́ктный: конта́ктное лицо́kontaktní osoba

лицо́: подставно́е лицо́nastrčená osoba, bílý kůň

лицо́: де́йствующие ли́цаosoby a obsazení ve filmech, v divadle ap.

лицо́: физи́ческое/юриди́ческое лицо́fyzická/právnická osoba

лицо́: дове́ренное лицо́zplnomocněná osoba

осуждённый: усло́вно осуждённыйosoba v podmínce, podmíněně odsouzený

юриди́ческий: юриди́ческое лицо́právnická osoba

дове́ренный: дове́ренное лицо́zmocněná osoba, zmocněnec

должностно́й: должностно́е лицо́úřední osoba

отве́тственный: отве́тственное лицо́odpovědná osoba

ча́стный: ча́стное лицо́soukromá osoba, soukromník

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob