Hlavní obsah

де́йствующий

Vyskytuje se v

нерв: де́йствовать на не́рвы комуlézt na nervy komu

де́йствующий: де́йствующие ли́ца и исполни́телиosoby a obsazení

лицо́: де́йствующие ли́цаosoby a obsazení ve filmech, v divadle ap.

вразре́з: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s předpisy

вулка́н: де́йствующий вулка́нčinná sopka

обходно́й: де́йствовать обхо́дным путёмdělat co oklikou, jít na koho/co oklikou

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

nerv: де́йствовать на не́рвы комуhovor. jít/lézt komu na nervy

obsazení: де́йствующие ли́цаosoby a obsazení v divadle ap.

osoba: де́йствующие ли́ца и исполни́телиosoby a obsazení

platný: де́йствующее пра́воplatné právo

zastoupení: де́йствовать как представи́тель когоjednat v zastoupení koho

ceník: де́йствующий прайс-ли́стplatný ceník

činný: де́йствующий вулка́нčinná sopka

instrukce: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s instrukcemi

jednat: де́йствовать че́стноjednat čestně

jméno: де́йствовать и́менем кого/чегоjednat jménem koho/čeho

legislativa: де́йствующее законода́тельствоplatná legislativa

počínat si: де́йствовать неосмотри́тельно/реши́тельноpočínat si neopatrně/rozhodně

prezident: де́йствующий президе́нтúřadující prezident

předpis: де́йствовать согла́сно предписа́ниямjednat podle předpisů

působit: эффекти́вно де́йствоватьúčinně působit

sebeobrana: де́йствовать в поря́дке самооборо́ныjednat v sebeobraně

účastník: де́йствующее лицо́ восста́нияúčastník povstání

účinný: де́йствующее вещество́účinná látka v léku ap.

platit: Э́то на меня́ не де́йствует.To na mě neplatí.

provaz: де́йствовать заодно́ с кемtáhnout za jeden provaz

přes, přese: руби́ть сплеча́, де́йствовать напроло́мlámat přes koleno řešit násilně

rámec: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v rámci zákona

vlevo: де́йствовать без огля́дкиneohlížet se vpravo, (ani) vlevo

vpravo: де́йствовать без огля́дки, ни на что не обраща́ть внима́нияneohlížet se ani vlevo, ani vpravo jednat přímo

де́йствовать: Лека́рство де́йствует хорошо́.Lék dobře působí.