Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) за чем, сза́ди кого/чегоchodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)
 2. přen.(vyjádření podpory) за кого
 3. (kdy) в(о) что, по чему, при ком/чём, во вре́мя чегоza válkyво вре́мя войны́za Karla IVпри Ка́рле IVza bílého dneсреди́ бе́ла дняza našich časůв на́ше вре́мя
 4. (frekvence, opakování) в чтоdvakrát za denдва ра́за в деньjednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́
 5. (po jaké době) че́рез что, спустя́ чегоPřijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.
 6. (posloupnost) за кем/чем
 7. (odměna, odplata ap.) за чтоani za nicни за что́za všechny prachyтако́го поиска́ть (на́до)pro nic za nicбеспричи́нно
 8. (vzadu, dozadu) за, на кого/что
 9. (ve vývoji ap.) от кого/чего, за кемzaostávat ve vývoji za kýmотстава́ть в разви́тии от кого
 10. (uchopit ap.) за кого/чтоtahat za nos koho klamatводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому
 11. (okolnost, podmínka) в чём, при чём, до чего
 12. (účel, prospěch) за кем/чем, с це́лью чего, по чему
 13. (ve výčtu) воza prvéво-пе́рвых

Vyskytuje se v

ani: ни ка́пелькиani za mák

čas: вре́мя от вре́мениjednou za čas, čas od času

čtvrtý: в-четвёртыхza čtvrté

druhý: во вторы́хza druhé při výčtu

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

chodit: прогу́ливать уро́киchodit za školu

chůze: на ходу́za chůze

chytat: лови́ть на сло́веchytat za slovo

: мне всё равно́pro mě za mě

jistý: при определённых усло́вияхza jistých podmínek

jméno: деви́чья фами́лияjméno za svobodna

klást: вменя́ть в вину́klást za vinu

kus: цена́ за шту́куcena za kus

málo: Спаси́бо. Не сто́ит.Děkuji. Za málo.

asistence: в прису́тствии поли́цииza asistence policie

běhat: уха́живать за де́вушкамиpřen. běhat za děvčaty

blbost: Что за вздор?Co je to za blbost?

bordel: Что за каварда́к здесь устро́или?zhrub. Co je to tady za bordel?

brát si: жени́ться на комbrát si koho za ženu

čin: отвеча́ть за свои́ посту́пкиodpovídat za své činy

čtvrt: че́рез пятна́дцать мину́тza čtvrt hodiny

daný: в да́нной обстано́вкеza dané situace

děkovat: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

den: че́рез две неде́лиza 14 dnů

dík: Спаси́бо за понима́ние.Díky za pochopení.

doprovod: под аккомпанеме́нт роя́ляza klavírního doprovodu

družička: быть подру́жкойjít za družičku na svatbu

hloupost: тра́тить де́ньги на пустяки́utrácet peníze za hlouposti

hloupý: счита́ть кого дурако́мmít koho za hloupého

hodina: че́рез часza hodinu přijít ap.

hodnota: по ры́ночной сто́имостиza tržní hodnotu

hranice: за рубежо́мza hranicemi

hřích: пока́яться в греха́хkát se za hříchy

hudba: под му́зыкуza doprovodu hudby

chvíle: Верну́сь че́рез мину́ту.Přijdu za chvíli.

idiot: Да что э́то за идио́т!Co to je za idiota!

jednání: отвеча́ть за свои́ посту́пкиzodpovídat za své jednání

kolik: Ско́лько про́сишь?Kolik za to chceš?

koupit: купи́ть за нали́чные/в рассро́чку чтоkoupit co za hotové/na splátky

krákat: таска́ть за во́лосыkrákat za vlasy

měsíc: два ра́за в ме́сяцdvakrát za měsíc

moct: Кто винова́т?Kdo za to může?

nachodit: За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.Za den nachodí třicet kilometrů.

: любо́вь до гро́баláska až za hrob

babka: купи́ть/прода́ть за бесце́нокkoupit/prodat co za babku

bačkora: Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.Stojí to za starou bačkoru.

cena: любо́й цено́й, за любу́ю це́нуza každou cenu

cíl: поста́вить себе́ цельvytknout si za cíl

čtrnáct: че́рез две неде́лиza čtrnáct dní

držet: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

dvanáct: в (са́мую) после́днюю мину́туza pět minut dvanáct v poslední chvíli

hodit: наплева́ть на чтоhodit za hlavu co

houby: Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.Stojí to za houby.

hovno: дела́ дерьмо́выеstojí to za hovno

hrob: любо́вь до гро́баláska až za hrob

humno: жить совсе́м ря́домbydlet za humny

chytit: взя́ться (за де́ло) не с того́ конца́chytit co za špatný konec

chytit se: схвати́ться за́ головуchytit se za nos/hlavu

jazyk: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

jeden, jedna, jedno: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny, všichni za jednoho.

jednou: в ко́и(-то) ве́ки, раз в сто лет, раз в год (по обеща́нию)jednou za uherský rok velmi zřídka

jíst: есть за двои́хjíst za dva

klobouk: Оста́вь себе́ на па́мять!Strč si to za klobouk!

konec: пра́вильно подойти́ к де́луchytit věc za správný konec

límec: схвати́ть за во́рот когоchytit koho za límec

milion: ни за что́, ни за каки́е де́ньгиani za milion

minuta: в после́дний моме́нтza pět minut dvanáct

most: сжечь за собо́й все мосты́spálit za sebou všechny mosty

mříž: попа́сть за решёткуdostat se za mříže

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.

води́ть: води́ть за нос когоtahat koho za nos

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

кровь: кровь за кровьkrev za krev

него́дность: прийти́ в него́дностьvzít za své

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým, jeden po druhém

пе́рвый: во-пе́рвыхza prvé

пла́та: абоне́нтская пла́та (в ме́сяц)paušál (za měsíc)

проглоти́ть: Язы́к прогло́тишь.Budeš se olizovat až za ušima.

ра́вный: на ра́вных усло́вияхza stejných podmínek

режи́м: в закры́том режи́меza zavřenými dveřmi jednání ap.

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

ски́петр: под ски́петромpod žezlem, za vlády

смерте́льный: смерте́льная не́навистьnenávist až za hrob

тряхну́ть: тряхну́ть старино́й/мо́лодостьюchovat se jako za starých časů/zamlada

цена́: любо́й цено́йza každou cenu

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

выдава́ть: выдава́ть себя́ за когоvydávat se za koho

вы́йти: вы́йти за врача́vdát se za lékaře

грабёж: грабёж среди́ бела́ дняloupež za bílého dne

дво́е: за дво́е су́токza dva dny

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

дешёвка: купи́ть по дешёвкеkoupit za babku

за: уе́хать за́ городodjet za město, odjet do přírody

зада́ть: зада́ть уро́кdát za úlohu co, zadat úlohu

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

заме́на: найти́ себе́ заме́нуnajít za sebe náhradu

извини́ться: извини́ться за опозда́ниеomluvit se za zpoždění

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

меня́ть: меня́ть кру́пные де́ньгиrozměňovat peníze, měnit za drobné

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

обою́дный: по обою́дному согла́сиюza oboustranného souhlasu

оди́н: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

подря́д: мно́гие го́ды подря́дněkolik let za sebou

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

приме́р: ста́вить кого в приме́рdávat koho za vzor

сей: Верну́сь сию́ мину́ту/секу́нду.Vrátím se za minutku/vteřinku/v okamžiku.

семидесятиле́тие: за после́днее семидесятиле́тиеza posledních sedmdesát let

сиде́ние: сиде́ние за рулёмsezení za volantem, řízení auta

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

стоп-кра́н: нажа́ть на стоп-кра́нzatáhnout za záchrannou brzdu

счита́ть: счита́ть кого дру́гомpokládat koho za přítele

тре́тий: в-тре́тьихza třetí

тридевя́тый: В тридевя́том ца́рстве, в тридеся́том госуда́рстве...Za sedmero horami, za sedmero řekami...

хрено́вый: Дела́ хрено́вые.Stojí to za hovno.

вода́: Как воды́ в рот набра́л.Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.

вы́есть: что вы́еденного яйца́ не сто́итco nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to význam

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

гроб: ве́рность до гро́баvěrnost až za hrob

два: два сапога́ па́раjeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet