Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) за чем, сза́ди кого/чегоchodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)
 2. přen.(vyjádření podpory) за кого
 3. (kdy) в(о) что, по чему, при ком/чём, во вре́мя чегоza válkyво вре́мя войны́za Karla IVпри Ка́рле IVza bílého dneсреди́ бе́ла дняza našich časůв на́ше вре́мя
 4. (frekvence, opakování) в чтоdvakrát za denдва ра́за в деньjednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́
 5. (po jaké době) че́рез что, спустя́ чегоPřijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.
 6. (posloupnost) за кем/чем
 7. (odměna, odplata ap.) за чтоani za nicни за что́za všechny prachyтако́го поиска́ть (на́до)pro nic za nicбеспричи́нно
 8. (vzadu, dozadu) за, на кого/что
 9. (ve vývoji ap.) от кого/чего, за кемzaostávat ve vývoji za kýmотстава́ть в разви́тии от кого
 10. (uchopit ap.) за кого/чтоtahat za nos koho klamatводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому
 11. (okolnost, podmínka) в чём, при чём, до чего
 12. (účel, prospěch) за кем/чем, с це́лью чего, по чему
 13. (ve výčtu) воza prvéво-пе́рвых

Vyskytuje se v

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.

води́ть: води́ть за нос когоtahat koho za nos

жизнь: при жи́зниza života

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

кровь: кровь за кровьkrev za krev

него́дность: прийти́ в него́дностьvzít za své

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým

пе́рвый: во-пе́рвыхza prvé

пла́та: абоне́нтская пла́та (в ме́сяц)paušál (za měsíc)

проглоти́ть: Язы́к прогло́тишь.Budeš se olizovat až za ušima.

ра́вный: на ра́вных усло́вияхza stejných podmínek

режи́м: в закры́том режи́меza zavřenými dveřmi jednání ap.

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

ски́петр: под ски́петромpod žezlem, za vlády

смерте́льный: смерте́льная не́навистьnenávist až za hrob

тряхну́ть: тряхну́ть старино́й/мо́лодостьюchovat se jako za starých časů/zamlada

фами́лия: деви́чья фами́лияpříjmení za svobodna

цена́: любо́й цено́йza každou cenu

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

бред: Что за бред?Co je to za nesmysl?

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

вздор: Что за вздор?Co to je za nesmysl?

второ́й: во-вторы́хza druhé při výčtu

выдава́ть: выдава́ть себя́ за когоvydávat se za koho

вы́йти: вы́йти за врача́vdát se za lékaře

грабёж: грабёж среди́ бела́ дняloupež za bílého dne

дво́е: за дво́е су́токza dva dny

день: че́рез день-друго́йza jeden (až) dva dny

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

дешёвка: купи́ть по дешёвкеkoupit za babku

за: уе́хать за́ городodjet za město, odjet do přírody

зада́ть: зада́ть уро́кdát za úlohu co

зада́ться: зада́ться це́льюbýt cílem, dát si za cíl co

заме́на: найти́ себе́ заме́нуnajít za sebe náhradu

извини́ться: извини́ться за опозда́ниеomluvit se za zpoždění

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

меня́ть: меня́ть кру́пные де́ньгиrozměňovat peníze, měnit za drobné

ме́сяц: раз в ме́сяцjednou za měsíc

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

обою́дный: по обою́дному согла́сиюza oboustranného souhlasu

оди́н: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.

определённый: при определённых усло́вияхza určitých podmínek

отве́т: Я за то не в отве́те.Za to ne(z)odpovídám.

па́зуха: за па́зухуdo výstřihu, za košili

Пётр: при Петре́ Iza (vlády) Petra I

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

плечо́: У меня́ за плеча́ми бо́лее...Mám za sebou/na kontě více než...

пого́да: в любу́ю пого́дуza každého počasí

подря́д: мно́гие го́ды подря́дněkolik let za sebou

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

приме́р: ста́вить кого в приме́рdávat koho za vzor

про́йденный: Про́йденный эта́п.Je to za námi.

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

руль: сиде́ть за рулёмsedět za volantem

сей: Верну́сь сию́ мину́ту.Vrátím se za minutku.

сиде́ние: сиде́ние за рулёмsezení za volantem, řízení auta

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

стоп-кра́н: нажа́ть на стоп-кра́нzatáhnout za záchrannou brzdu

счита́ть: счита́ть кого дру́гомpokládat koho za přítele

тре́тий: в-тре́тьихza třetí

тридевя́тый: В тридевя́том ца́рстве, в тридеся́том госуда́рстве...Za sedmero horami, za sedmero řekami...

фигня́: Что за фигня́?Co to je za blbost?

хрено́вый: Дела́ хрено́вые.Stojí to za hovno.

вода́: Как воды́ в рот набра́л.Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.

вы́есть: что вы́еденного яйца́ не сто́итco nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to význam

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

гроб: ве́рность до гро́баvěrnost až za hrob

два: два сапога́ па́раjeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet

изве́дать: мно́гое изве́дал на своём ве́куmá už mnoho za sebou

каба́к: Что за каба́к здесь устро́или?zhrub. Co je to tady za bordel?

кала́ч: калачо́м не зама́нишь кого кудаza nic na světě nenalákáš koho kam.

копе́йка: копе́йка рубль бережётkdo šetří, má za tři

ло́маный: Ло́маного гроша́ не сто́ит.Nestojí to (ani) za zlámanou grešli.

любо́вь: любо́вь до гро́баláska až za hrob

о́ко: О́ко за о́ко, зуб за зуб.Oko za oko, zub za zub.

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.

попы́тка: Попы́тка не пы́тка.Za pokus to stojí.

придержа́ть: Придержи́ язы́к!Drž jazyk za zuby!, Dej si pozor na jazyk!

про: ни за что́, ни про что́pro nic za nic

ре́па: деше́вле па́реной ре́пыza babku, skoro zadarmo, velmi lacino

решётка: посади́ть за решёткуdostat za mříže

рубль: гна́ться за дли́нным рублёмhnát se za snadným výdělkem

руча́ться: Руча́юсь свое́й голово́й за него́.Ručím za něho vlastní hlavou.

ani: ни ка́пелькиani za mák

co: не́ за чтоnení za co poděkování

čas: вре́мя от вре́мениjednou za čas, čas od času

čtvrtý: в-четвёртыхza čtvrté

druhý: во вторы́хza druhé při výčtu

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

hubička: за бесце́нокza hubičku skoro zadarmo

chodit: прогу́ливать уро́киchodit za školu

chůze: на ходу́za chůze

chytat: лови́ть на сло́веchytat za slovo

: мне всё равно́pro mě za mě

jistý: при определённых усло́вияхza jistých podmínek

jméno: деви́чья фами́лияjméno za svobodna

klást: вменя́ть в вину́klást za vinu

asistence: в прису́тствии поли́цииza asistence policie

běhat: уха́живать за де́вушкамиpřen. běhat za děvčaty

blbost: Что за вздор?Co je to za blbost?

bordel: Что за каварда́к здесь устро́или?zhrub. Co je to tady za bordel?

brát si: жени́ться на комbrát si koho za ženu

čin: отвеча́ть за свои́ посту́пкиodpovídat za své činy

čtvrt: че́рез пятна́дцать мину́тza čtvrt hodiny

daný: в да́нной обстано́вкеza dané situace

děkovat: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

den: че́рез две неде́лиza 14 dnů

doprovod: под аккомпанеме́нт роя́ляza klavírního doprovodu

družička: быть подру́жкойjít za družičku na svatbu

hloupost: тра́тить де́ньги на пустяки́utrácet peníze za hlouposti

hloupý: счита́ть кого дурако́мmít koho za hloupého

hodina: че́рез часza hodinu přijít ap.

hodnota: по ры́ночной сто́имостиza tržní hodnotu

houby: Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.Stojí to za houby.

hranice: за рубежо́мza hranicemi

hřích: пока́яться в греха́хkát se za hříchy

hudba: под му́зыкуza doprovodu hudby

chvíle: Верну́сь че́рез мину́ту.Přijdu za chvíli.

idiot: Да что э́то за идио́т!Co to je za idiota!

jednání: отвеча́ть за свои́ посту́пкиzodpovídat za své jednání

Kateřina: при Екатери́не IIza (vlády) Kateřiny II

kolik: Ско́лько про́сишь?Kolik za to chceš?

koupit: купи́ть за нали́чные/в рассро́чку чтоkoupit co za hotové/na splátky

krákat: таска́ть за во́лосыkrákat za vlasy

: любо́вь до гро́баláska až za hrob

babka: купи́ть/прода́ть за бесце́нокkoupit/prodat co za babku

bačkora: Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.Stojí to za starou bačkoru.

cena: любо́й цено́й, за любу́ю це́нуza každou cenu

cíl: поста́вить себе́ цельvytknout si za cíl