Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) за чем, сза́ди кого/чегоchodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)
 2. přen.(vyjádření podpory) за кого
 3. (kdy) в(о) что, по чему, при ком/чём, во вре́мя чегоza válkyво вре́мя войны́za Karla IVпри Ка́рле IVza bílého dneсреди́ бе́ла дняza našich časůв на́ше вре́мя
 4. (frekvence, opakování) в чтоdvakrát za denдва ра́за в деньjednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мениjednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́
 5. (po jaké době) че́рез что, спустя́ чегоPřijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.
 6. (posloupnost) за кем/чем
 7. (odměna, odplata ap.) за чтоani za nicни за что́za všechny prachyтако́го поиска́ть (на́до)pro nic za nicбеспричи́нно
 8. (vzadu, dozadu) за, на кого/что
 9. (ve vývoji ap.) от кого/чего, за кемzaostávat ve vývoji za kýmотстава́ть в разви́тии от кого
 10. (uchopit ap.) за кого/чтоtahat za nos koho klamatводи́ть за нос кого, моро́чить го́лову кому
 11. (okolnost, podmínka) в чём, при чём, до чего
 12. (účel, prospěch) за кем/чем, с це́лью чего, по чему
 13. (ve výčtu) воza prvéво-пе́рвых

Vyskytuje se v

ani: ani za mákни ка́пельки

ani: ani za nichovor. нипочём

co: není za co poděkováníне́ за что

čas: jednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мени

čtvrtý: za čtvrtéв-четвёртых

druhý: za druhé při výčtuво вторы́х

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

hubička: za hubičku skoro zadarmoза бесце́нок

chodit: chodit za školuпрогу́ливать уро́ки

chůze: za chůzeна ходу́

chytat: chytat za slovoлови́ть на сло́ве

: pro mě zaмне всё равно́

jistý: za jistých podmínekпри определённых усло́виях

jméno: jméno za svobodnaдеви́чья фами́лия

klást: klást za vinuвменя́ть в вину́

asistence: za asistence policieв прису́тствии поли́ции

běhat: přen. běhat za děvčatyуха́живать за де́вушками

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

brát si: brát si koho za ženuжени́ться на ком

brát si: brát si koho za mužeвыходи́ть за́муж за кого

co: Co je to za člověka?Что э́то за челове́к?

čin: odpovídat za své činyотвеча́ть за свои́ посту́пки

čtvrt: za čtvrt hodinyче́рез пятна́дцать мину́т

daný: za dané situaceв да́нной обстано́вке

děkovat: Děkuji (vám) za pozornost.Благодарю́ (вас) за внима́ние.

den: za 14 dnůче́рез две неде́ли

doprovod: za klavírního doprovoduпод аккомпанеме́нт роя́ля

družička: jít za družičku na svatbuбыть подру́жкой

hloupost: utrácet peníze za hloupostiтра́тить де́ньги на пустяки́

hloupý: mít koho za hloupéhoсчита́ть кого дурако́м

hodina: za hodinu přijít ap.че́рез час

hodina: za hodinu tarif, jednotka rychlostiв час

hodina: za půl hodiny po uplynutíче́рез полчаса́, полчаса́ спустя́

hodina: Auto jelo rychlostí 150 km za hodinu.Автомоби́ль е́хал со ско́ростью 150 км в час.

hodina: Přijdu za hodinu.Я приду́ че́рез час.

hodnota: za tržní hodnotuпо ры́ночной сто́имости

houby: Stojí to za houby.Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.

hranice: za hranicemiза рубежо́м

hranice: odejít za hraniceуйти́ за грани́цу

hřích: kát se za hříchyпока́яться в греха́х

hudba: za doprovodu hudbyпод му́зыку

chvíle: Přijdu za chvíli.Верну́сь че́рез мину́ту.

idiot: Co to je za idiota!Да что э́то за идио́т!

: Za to já nemohu.В э́том я не винова́т.

jednání: zodpovídat za své jednáníотвеча́ть за свои́ посту́пки

Kateřina: za (vlády) Kateřiny IIпри Екатери́не II

klást: klást si za cílста́вить себе́ це́лью

kolik: Kolik za to chceš?Ско́лько про́сишь?

koupit: koupit co za hotové/na splátkyкупи́ть за нали́чные/в рассро́чку что

krákat: krákat za vlasyтаска́ть за во́лосы

: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

: hnát se, až se za patami prášíмча́ться так что пя́тки сверка́ют

: Smáli se, až se za břicho popadali.Надорва́ли живо́тики, смея́сь.

babka: koupit/prodat co za babkuкупи́ть/прода́ть за бесце́нок

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.

cena: za každou cenuлюбо́й цено́й, за любу́ю це́ну

cena: za žádnou cenuни за что́

cíl: vytknout si za cílпоста́вить себе́ цель

cíl: jít za svým cílemидти́ к свое́й це́ли

čtrnáct: za čtrnáct dníче́рез две неде́ли

držet: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

dvanáct: za pět minut dvanáct v poslední chvíliв (са́мую) после́днюю мину́ту

hodit: hodit za hlavu coнаплева́ть на что

hovno: stojí to za hovnoдела́ дерьмо́вые

hrob: láska až za hrobлюбо́вь до гро́ба

humno: bydlet za humnyжить совсе́м ря́дом

humno: My o vlku a vlk za humny.Лёгок на поми́не.

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

chytit se: chytit se za nos/hlavuсхвати́ться за́ голову

jazyk: držet jazyk za zubyдержа́ть язы́к за зуба́ми

jeden, jedna, jedno: Jeden za všechny, všichni za jednoho.Оди́н за всех, все за одного́.

jeden, jedna, jedno: dostat za jednaполучи́ть отли́чно

jednou: jednou za uherský rok velmi zřídkaв ко́и(-то) ве́ки, раз в сто лет, раз в год (по обеща́нию)

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

klobouk: Strč si to za klobouk!Оста́вь себе́ на па́мять!

konec: chytit věc za správný konecпра́вильно подойти́ к де́лу

влечь: влечь за собо́йpřinášet s sebou, mít za následek

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.

води́ть: води́ть за нос когоtahat koho za nos

жизнь: при жи́зниza života

кой: ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě, ani za nic

кровь: кровь за кровьkrev za krev

него́дность: прийти́ в него́дностьvzít za své

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

обстоя́тельство: при стра́нных обстоя́тельствахza zvláštních okolností

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým

пе́рвый: во-пе́рвыхza prvé