Hlavní obsah

jazyk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (orgán) язы́кvypláznout jazykвы́сунуть язы́к
  2. (co tvarem připomíná jazyk) язы́кjazyk u botyязычо́к/кла́пан боти́нка
  3. (soustava znaků k vyjadřování a sdělování) язы́кmateřský/cizí jazykродно́й/иностра́нный язы́кvyučovací jazykязы́к преподава́нияznakový jazykже́стовый язы́к
  4. (dílčí útvar jazyka) язы́кmrtvý/spisovný/hovorový jazykмёртвый/литерату́рный/разгово́рный язы́к

Vyskytuje se v

hovorový: разгово́рная речьling. hovorový jazyk

mateřský: родно́й язы́кmateřský jazyk

mrtvý: мёртвые языки́mrtvé jazyky

pasivní: пасси́вное зна́ние языка́pasivní znalost jazyka

ruský: ру́сский язы́кruský jazyk

stránka: звукова́я сторона́ языка́ling. zvuková stránka jazyka

znakový: же́стовый язы́кznakový jazyk

živý: живо́й язы́кživý jazyk

anglický: англи́йский язы́кanglický jazyk

arabský: ара́бский язы́кarabský jazyk

cizí: учи́ть иностра́нный язы́кučit se cizí jazyk

dorozumívací: язы́к обще́нияdorozumívací jazyk

hluchoněmý: же́стовый глухонемы́хznakový jazyk pro hluchoněmé

nadání: У него́ спосо́бности к языка́м.Má nadání na jazyky.

ovládat: неду́рно владе́ть языко́мobstojně ovládat jazyk

potažený: обло́женный язы́кmed. potažený jazyk

přejet: облиза́тьpřejet jazykem

převalovat: перека́тывать вино́ под языко́мpřevalovat víno na jazyku

příbuzný: ро́дственные языки́příbuzné jazyky

rodný: родно́й язы́кrodný jazyk

rozplývat se: та́ять во ртуrozplývat se na jazyku

rozšířený: углублённое изуче́ние иностра́нных языко́вrozšířená výuka cizích jazyků

slovanský: славя́нские языки́slovanské jazyky

sněhový: сне́жные языки́/зано́сыsněhové jazyky/závěje

spálit: обже́чь язы́к горя́чим ко́феspálit si jazyk horkou kávou

světový: мирово́й язы́кsvětový jazyk

talent: У него́ тала́нт к языка́м.Má talent na jazyky.

úřední: официа́льный язы́к (госуда́рства)úřední jazyk (státu)

uzdička: узде́чка языка́uzdička jazyka

vypláznout: вы́сунуть/показа́ть язы́кvypláznout jazyk

výpůjčka: иноязы́чные заи́мствованияling. výpůjčky z cizích jazyků

výuka: обуче́ние иностра́нным языка́мvýuka cizích jazyků

znát: владе́ть иностра́нными языка́миznát cizí jazyky

co: Что на уме́, то и на языке́.Co na srdci, to na jazyku.

držet: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

pozor: придержа́ть язы́кdát si pozor na jazyk

společný: найти́ о́бщий язы́кnajít společný jazyk

svrbět: на языке́ ве́ртится что у когоco svrbí koho na jazyku

šlapat: шепеля́витьšlapat si na jazyk

za: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

zub: держа́ть язы́к за зуба́ми, придержа́ть язы́кdržet jazyk za zuby

балти́йский: балти́йские языки́baltské jazyky

родно́й: родно́й язы́кmateřský jazyk, mateřština

ру́сский: ру́сский язы́кruština, ruský jazyk

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

ку́рсы: ку́рсы ру́сского языка́kurz ruského jazyka

обуча́ться: обуча́ться языка́мučit se jazyky

о́стрый: о́стрый язы́кnabroušený jazyk

разгово́рный: разгово́рная речьhovorový jazyk

бри́тва: язы́к как бри́тваjazyk jako břitva

вода́: Как воды́ в рот набра́л.Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.

дыша́ть: дыша́ть на ла́данmít duši na jazyku, umírat

крути́ться: У меня́ кру́тится э́то на языке́.Mám to na jazyku.

придержа́ть: Придержи́ язы́к!Drž jazyk za zuby!, Dej si pozor na jazyk!

стлать: Мя́гко сте́лет, да жёстко спать.Na jazyku med, v srdci jed.

jazyk: язычо́к/кла́пан боти́нкаjazyk u boty