Hlavní obsah

hovorový

Vyskytuje se v

čeština: литерату́рный/разгово́рный че́шский язы́кspisovná/hovorová čeština

jazyk: мёртвый/литерату́рный/разгово́рный язы́кmrtvý/spisovný/hovorový jazyk

styl: разгово́рный/публицисти́ческий/худо́жественный стильhovorový/publicistický/umělecký styl

разгово́рный: разгово́рная речьhovorový jazyk

hovorový: разгово́рная речьling. hovorový jazyk