Hlavní obsah

co

Zájmeno

  1. (v otázce na něco) чтоCo je nového?Что но́вого?
  2. (jaký) что
  3. (zastupuje zájmeno středního rodu) чтоJez, co ti dají!Что поста́вят, то и ку́шай!
  4. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) чем - тем
  5. hovor.(který) что, кото́рый
  6. (vůbec něco) что, что-нибу́дь, что-ли́боstůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

Vyskytuje se v

nejdřív: v co nejkratší době как мо́жно скоре́е/ра́ньше, по возмо́жности скоре́еco nejdřív

ten, ta, to: při srovnání ap. чем - темčím - tím

co: пока́ (я) жив бу́дуco živ budu

hůř: всё ху́же (и ху́же)čím dál hůř

možná: как мо́жно бо́льшеco možná nejvíc

naplat: ничего́ не поде́лаешь, что же де́латьco naplat

nést: Что ты нам принёс?Co nám neseš?

posloužit: Чем могу́ служи́ть?Čím (vám) mohu posloužit?

proto: Ему́ здо́рово доста́лось.Dostal co proto.

stát: любо́й цено́й, во что бы то ни ста́лоstůj co stůj

bát se: Нам не́чего боя́ться.Nemáme se čeho bát.

blbnout: Ты что, с ума́ сошёл?Co blbneš!

blbost: Что за вздор?Co je to za blbost?

bolet: Что у Вас боли́т?Co Vás bolí?

bordel: Что за каварда́к здесь устро́или?zhrub. Co je to tady za bordel?

bránit: Что тебе́ меша́ет?Co ti brání?

by: Что бы случи́лось, е́сли...?Co by se stalo, kdyby...?

být: Что с тобо́й?Co je ti?

čím dál víc: Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.Lidé nakupují čím dál víc.

dál: Что бу́дет да́льше?Co bude dál?

dávat: Что идёт сего́дня в кино́?Co dnes dávají v kině?

dělat: Что мне сейча́с де́лать?Co mám teď dělat?

den: ежедне́вноden co den

dít se: Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?Co se tu děje?

dívat se: Есть на что посмотре́ть.Je na co se dívat.

divit se: Не́чему удивля́ться., Неудиви́тельно.Není se čemu divit.

dostat: Нам до́ма здо́рово влете́ло.Doma jsme dostali co proto.

hrát: Что сего́дня идёт?Co dnes hrají?

chápat: Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.Nechápu, co po mně chcete.

chlubit se: Нашёл чем хва́статься!To se máš čím chlubit!

idiot: Да что э́то за идио́т!Co to je za idiota!

lépe: чем ра́ньше тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

letět: Что сейча́с мо́дно?Co teď letí?

mínit: Что ты наме́рен де́лать?Co míníš dělat?

mít: Что у тебя́ с ним?Co spolu máte?

mlít: Что ты плетёшь?Co to meleš?

moc: Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.Udělám, co bude v mé moci.

moučník: Что бу́дет на тре́тье?Co bude jako moučník?

myslet: О чём ты ду́маешь?Na co myslíš?

myslet si: Что ты об э́том ду́маешь?Co si o tom myslíš?

nahledat se: Ну и наиска́лся я вас!Co jsem se vás nahledal!

napadnout: Что тебе́ пришло́ в го́лову?Co tě to napadlo?

nosit se: Что сейча́с мо́дно?Co se teď nosí?

oběd: Что у вас на обе́д?Co máte k obědu?

on, ona, ono: Кто он тако́й?Co on je zač?

pitomost: Что за бред?Co to je za pitomost?

počít: Не зна́ю, что (с)де́лать.Nevím. co si počít.

podniknout: Что бу́дем де́лать?Co podnikneme?

povědět: Расскажи́те нам о случи́вшемся.Povězte nám, co se přihodilo.

přihodit se: Что случи́лось?Co se přihodilo?

roupy: Он с жи́ру бе́ситься.Neví, co samými roupy dělat. rozmarný,vybíravý

říkat: Что ты на э́то ска́жешь?Tak co tomu říkáš?

s, se: Что с тобо́й?Co je s tebou?

sedět: Что ты до́ма выси́живаешь?Co sedíš pořád doma?

smrdět: Что э́то воня́ет?Co to smrdí?

snídat: Что у тебя́ бы́ло на за́втрак?Co jsi snídal?

stát se: Что случи́лось?Co se stalo?

šuškat: О чём вы там секре́тничаете?Co si tam šuškáte?

udělat: Что мне сде́лать?Co mám udělat?

večeře: Что у вас на у́жин?Co máte na večeři?

vjet: Кака́я му́ха тебя́ укуси́ла?Co to do tebe vjelo?

vzít: Что мне наде́ть?Co si mám vzít na sebe?

žrát: Что тебя́ му́чит/гло́жет?Co tě žere?

: Пусть говоря́т, что хотя́т.Ať si kdo chce co chce říká.

bláznit: Ты что, с ума́ сошёл?Co blázníš?

čumět: Что ты пя́лишься?Co čumíš?

dodat: доба́вить/сказа́ть не́чегоnení co dodat

dřív: Чем ра́ньше, тем лу́чше.Čím dříve, tím lépe.

hasit: Не вме́шивайся в чужи́е дела́.Nehas, co tě nepálí.

hrdlo: брать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дноbrát si co hrdlo ráčí

měsíc: Ты что, с Луны́ свали́лся?Spadl jsi z měsíce, nebo co?

možný: Я сде́лаю всё, что возмо́жно.Udělám, co bude možné.

nadrobit: Зава́рил ка́шу, сам её и расхлёбывай.Co sis nadrobil, to si sám sněz.

ne: Почему́ бы и нет.A co by ne.

pít: Е́шьте, пе́йте, что вле́зет., Ку́шайте, пе́йте всласть.Jezte, pijte, co hrdlo ráčí.

proti: Что ты име́ешь про́тив него́?Co proti němu máš?

pryč: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

škádlit: Ми́лые браня́тся - то́лько те́шатся.Co se škádlívá, rádo se mívá.

teď: Что тепе́рь?, Что де́лать?Co teď?

třpytit se: Не всё то зо́лото, что блести́т.Není všechno zlato, co se třpytí.

vejít se: Всы́пали ему́ по пе́рвое число́.Nařezali mu, co se do něho vešlo.

vidět: Он вот-вот придёт.Přijde co nevidět. brzy

мо́жно: как мо́жно быстре́еco nejrychleji

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

не́чего: не́чего теря́тьnení co ztratit

ни: что ни год, то...rok co rok...

нога́: со всех ногco nohy stačí

о́чередь: в свою́ о́чередьco se mě týče, pokud jde o mě

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

второ́е: Что зака́жете на второ́е?Co si dáte jako hlavní jídlo?

глода́ть: Что тебя́ гло́жет?Co tě žere?

де́лать: Что (же мне) де́лать?Co mám dělat?, Co si mám počít?

доба́вить: Доба́вить не́чего.Není co dodat.

интересова́ться: Чем ты интересу́ешься?O co se zajímáš?

како́й: Забы́л, како́й сего́дня день.Zapomněl, co je dnes za den.

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

куда́: Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

оде́ть: Мне не́чего оде́ть.Nemám co na sebe.

передава́ть: Что сего́дня передаю́т?Co dnes dávají? v televizi ap.

поступи́ть: Как мне поступи́ть?Co mám udělat?

причита́ться: Ско́лько с меня́ причита́ется?Co jsem dlužen?, Kolik budu platit?

произойти́: Что здесь произошло́?Co se tady stalo?

ско́лько: Ско́лько с меня́?Kolik/Co jsem dlužen?

твори́ться: Что тут твори́тся?Co se tu děje?

тем: чем ра́ньше, тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

уго́дно: Что вам уго́дно?Co si přejete?

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?

что: Что случи́лось?Co se stalo?

воз: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

вся́кий: Вся́кому своё!Každému co zasluhuje!, Každému co mu patří!

де́ло: Како́е мне до э́того де́ло?Co je mi do toho?

друг: Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.

душа́: ско́лько душе́ уго́дноkolik chcete, co unesete, dostatek

зо́лото: Не всё то зо́лото, что блести́т!Není všecko zlato, co se třpytí!

каба́к: Что за каба́к здесь устро́или?zhrub. Co je to tady za bordel?

ка́ша: Ты зава́ришь ка́шу, ты и расхлёбывай!Co sis nadrobil, to si také sněz!

ки́нуть: куда́ ни киньať děláš, co děláš

минова́ть: Чему́ быть, того́ не минова́ть.Co se má stát, stane se.

му́ха: Кака́я тебя́ му́ха уку́сила?Co to do tebe vjelo?

пожа́ть: Что посе́ешь, то пожнёшь.Co zaseješ, to sklidíš.

расхлёбывать: Завари́л ка́шу, тепе́рь расхлёбывай.Co sis nadrobil, to si také sněz.

се́мечко: Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.

слы́шно: Что у вас слы́шно?Co je u vás nového?

смека́ть: Смека́ешь, в чём де́ло?Chápeš, o co jde?

трёпка: зада́ть трёпкуhovor. dát co proto

утону́ть: Кому́ быть пове́шенному, тот не уто́нет.Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.

а: Пойдём гуля́ть, а?Půjdeme se projít, co?