Hlavní obsah

с

Předložka

  1. кого/чего z, ze koho/čehoснять с по́лкиsejmout z poličkyуйти́ с рабо́тыodejít z práce
  2. od koho/čehoНачнём с вас.Začneme od vás.со вчера́шнего дняod včerejškaс да́вних порodedávnaс ма́лых летod maličkaвлюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohledс тех порod té doby
  3. z čeho, od kohoурожа́й с гекта́раhektarový výnos, výnos z hektaruС вас де́сять рубле́й.Dostanu/Platíte deset rublů.получи́ть де́ньги с покупа́теляobdržet peníze od zákazníka
  4. na základě čeho, díky čemuс одобре́нияna základě/díky souhlasu
  5. kvůli čemu, z jaké příčinyумере́ть с го́лодуzemřít hlady
  6. pomocí čehoкорми́ть с ло́жечкиkrmit lžičkou
  7. что asi, přibližně coс киломе́трasi jeden kilometrс ме́сяц тому́ наза́дasi před měsícem
  8. кем/чем s, se kým/čímвзять с собо́йvzít s sebouоте́ц с ма́терьюotec a matkaс трудо́мstěží, s námahouс трудо́мpracněко́фе с молоко́мbílá káva

Vyskytuje se v

бог: бог с тобо́йbůh s tebou

больно́й: с больно́й головы́ на здоро́вую вали́тьsvalovat vinu na jiného

борода́: с бородо́йvousatý, otřepaný, známý historka ap.

бу́ква: челове́к с большо́й бу́квыčlověk s velkým Č

вали́ться: с ног вали́тьсяpadat únavou

ве́домо: с ве́дома кого чьегоs vědomím koho/čeho, se souhlasem, se svolením koho/čeho

взять: С чего́ ты взял?Kdes to vzal?, Proč myslíš?

вку́пе: вку́пе с кем/чемspolečně, spolu, dohromady s kým/čím

вме́сте: вме́сте с кем/чемspolu, společně s kým/čím

вме́сте: (и) вме́сте с темzároveň, také, rovněž

вразре́з: вразре́з с чемv rozporu s čím

вро́вень: вро́вень с кем/чемve stejné výši, na stejné úrovni, ve stejné rovině

выраже́ние: с выраже́ниемs citem, procítěně recitovat ap.

глаз: с глазу́ на глазmezi čtyřma očima, z očí do očí

двойно́й: челове́к с двойны́м дномčlověk dvou tváří

бег: бег с препя́тствиямиpřekážkový běh

величина́: величино́й с кого/чегоveliký jako kdo/co

влюби́ться: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

вну́тренний: же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí

во́лос: во́лосы с про́седьюprošedivělé vlasy

вре́мя: с того́ вре́мениod té chvíle

вре́мя: с да́вних времёнod nepaměti, od pradávna, odedávna

вы́пить: вы́пить с го́ряzapít žal

вы́работка: плати́ть с вы́работкиplatit úkolově

высота́: с высоты́ пти́чьего полётаexpr. z ptačí perspektivy

бок: воро́чаться с бо́ку на́ бокpřevalovat se z boku na bok

большо́й: с больши́м удово́льствиемvelmi rád

боро́ться: боро́ться с конкуре́нциейčelit konkurenci

взгляд: с пе́рвого взгля́даna první pohled

вид: ко́мната с ви́дом на мо́реpokoj s výhledem na moře

визи́т: прибы́ть с визи́томnavštívit

вразре́з: де́йствовать вразре́з с инстру́кциейjednat v rozporu s předpisy

встре́титься: встре́титься с тру́дностямиsetkat se s těžkostmi

вы́бор: с со́усом на ваш вы́борs omáčkou podle vašeho výběru/přání

вы́броситься: вы́броситься с парашю́томskočit s padákem

вы́лететь: Вы́летел с рабо́ты.V práci dostal padáka.

вы́ступить: вы́ступить с конце́ртомkoncertovat

глуши́тель: пистоле́т с глуши́телемpistole s tlumičem

голова́: с высоко́ подня́той голово́йs hrdě vztyčenou hlavou

голова́: челове́к с голово́йchytrý člověk

да́вний: с да́вних порodedávna

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

доло́й: Уйди́ с глаз доло́й!Jdi mi z očí!

бой: с бою́ брать чтоvybojovat, získávat bojem

воз: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

волк: С волка́ми жить по-во́лчьи выть.Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

всоса́ть: всоса́ть что с молоко́м ма́териnasát co spolu s mateřským mlékem, osvojit si co v útlém mládí

год: С но́вым го́дом!Šťastný nový rok!

го́лос: с го́лосу зау́чиватьučit se poslechem

доло́й: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

дрейф: лечь в дрейф, сня́ться с дре́йфаzastavit se, stáhnout plachty

дуб: Ты с ду́ба ру́хнул?Spadl jsi z višně?, Zbláznil ses?